Proszę czekać...
Uwaga, nasz serwis używa plików cookies zapisywanych w urządzeniach końcowych użytkowników. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu portalu.
Tutaj dostępny jest regulamin portalu

Regulamin użytkowania portalu internetowego www.IngramMicro24.com

REGULAMIN użytkowania portalu internetowego www.IngramMicro24.com
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy REGULAMIN (REGULAMIN) określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem internetowego portalu (IngramMicro24) prowadzonego przez Ingram Micro spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyłącznie na rzecz przedsiębiorców w zakresie czynności prawnych bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową i będących stałymi partnerami handlowymi Ingram Micro spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niniejszy portal nie świadczy usług na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
§ 2. DEFINICJE
 1. Użyte w REGULAMINIE określenia oznaczają:
  • REGULAMIN – niniejszy REGULAMIN.
  • SPÓŁKA – Ingram Micro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000028820, kapitał zakładowy: 8 000 000,00 PLN, NIP 521-29-31-906, Regon: 013196912.
  • IngramMicro24 – system informatyczny (portal), dostępny przez interfejs WWW, za pomocą którego realizowana jest współpraca SPÓŁKI oraz pozostałych DOSTAWCÓW z partnerami handlowymi, utrzymywany przez SPÓŁKĘ w domenie www.IngramMicro24.com.
  • UŻYKOWNIK – osoba fizyczna, reprezentująca w ramach służbowych obowiązków przedsiębiorcę to jest osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą ze SPÓŁKĄ lub DOSTAWCĄ czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej ODBIORCA), będącego partnerem handlowym SPÓŁKI lub któregokolwiek z dostawców opisanych poniżej (dalej „DOSTAWCY”) i korzystającego z usług SPÓŁKI lub DOSTAWCÓW za pośrednictwem portalu IngramMicro24 w zakresie czynności prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez ODBIORCĘ działalnością gospodarczą lub zawodową oraz posiadająca ważny Login i Hasło.
   Użytkownikiem portalu IngramMicro24 nie może być konsument w rozumieniu właściwych przepisów.
  • ADMIN – jeden z UŻYTKOWNIKÓW ODBIORCY upoważniony przez ODBIORCĘ do zarządzania wszystkimi KONTAMI UŻYTKOWNIKÓW ODBIORCY poprzez ich dodawanie/usuwanie jak i nadawanie/odbieranie im poszczególnych zakresów uprawnień do działania w imieniu ODBIORCY w portalu IngramMicro24
  • LOGIN – indywidualny i niepowtarzalny identyfikator UŻYTKOWNIKA – element uwierzytelnienia w postaci służbowego adresu mailowego UŻYTKOWNIKA, używany wraz z hasłem.
  • HASŁO – ciąg znaków wykorzystywany przez UŻYTKOWNIKA jako element uwierzytelnienia.
  • USŁUGA – usługi (sprzedaż towarów, udzielenie licencji lub świadczenie usług serwisowych, technicznych oraz doradczych, użyczenie towarów w celach demonstracyjnych i marketingowych) świadczone przez SPÓŁKĘ lub DOSTAWCÓW ODBIORCOM za pośrednictwem portalu IngramMicro24 związane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • TOWAR - rzecz, usługa lub prawo, które zgodnie z REGULAMINEM mogą być przedmiotem zamówienia lub innej czynności realizowanej przez SPÓŁKĘ lub DOSTAWCÓW poprzez portal IngramMicro24 na rzecz ODBIORCY.
  • ODBIORCA – przedsiębiorca, to jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca z portalu IngramMicro24 bezpośrednio lub za pośrednictwem prawnie umocowanych przedstawicieli – UŻYTKOWNIKÓW, dokonująca ze SPÓŁKĄ lub DOSTAWCĄ czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • KONTO UŻYTKOWNIKA - konto prowadzone dla UŻYTKOWNIKA przez SPÓŁKĘ pod unikalną nazwą (email), będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu IngramMicro24.
  • KONTO ODBIORCY - konto prowadzone dla ODBIORCY przez SPÓŁKĘ pod nazwą (firmą) ODBIORCY, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane ODBIORCY oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu IngramMicro24.
  • REJESTRACJA - procedura zakładania kont UŻYTKOWNIKA i ODBIORCY, poprzez którą uzyskuje on dostęp do usług świadczonych przez SPÓŁKĘ lub DOSTAWCÓW w ramach portalu IngramMicro24, na zasadach określonych w REGULAMINIE.
  • DOSTAWCA - spółka prawa polskiego Ingram Micro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka prawa czeskiego Ingram Micro Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Hradec Kralove, spółka prawa węgierskiego Ingram Micro Magyarország Kft. z siedzibą w Budapeszcie, spółka prawa serbskiego Ingram Micro d.o.o. z siedzibą w Belgradzie, spółka prawa słoweńskiego Ingram Micro Ljubljana, tehnoloske resitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie, spółka prawa rumuńskiego INGRAM MICRO DISTRIBUTION SRL z siedzibą w Bukareszcie, spółka prawa chorwackiego INGRAM MICRO D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu, spółką prawa macedońskiego Ingram Micro Macedonia DOOEL Skopje z siedzibą w Skopje, dokonujący z ODBIORCĄ czynności prawnej opisanej w niniejszym REGULAMINIE związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ODBIORCY.
§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Każdy z UŻYTKOWNIKÓW i ODBIORCÓW korzystających z portalu IngramMicro24 zobowiązany jest do korzystania z USŁUG portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami REGULAMINU.
 2. Warunkiem uczestnictwa w portalu IngramMicro24 jest wyrażenie przez UŻYTKOWNIKA zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jak również na udostępnianie swoich danych osobowych SPÓŁCE i/lub DOSTAWCOM w związku z realizacją konkretnych USŁUG przez SPÓŁKĘ i/lub DOSTAWCÓW na rzecz ODBIORCÓW lub UŻYTKOWNIKÓW..
 3. Wszelkie uwagi i reklamacje w odniesieniu do funkcjonowania portalu należy zgłaszać na adres e-mail portal@IngramMicro24.com
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamacje (imię, nazwisko, adres e-mail, firmę ODBIORCY) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez SPÓŁKĘ.
 5. Korzystanie z portalu IngramMicro24 oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania REGULAMINU przez UŻYTKOWNIKA i ODBIORCĘ, w tym zakazu dostarczania przez UŻYTKOWNIKA lub ODBIORCĘ treści o charakterze bezprawnym.
§ 4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
 1. W celu rejestracji UŻYTKOWNIKA wypełnić należy formularz rejestracyjny podając imię i nazwisko UŻYTKOWNIKA oraz pozostałe dane wymagane w formularzu. Osoba wypełniająca formularz jest zobowiązana do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Każdy UŻYTKOWNIK portalu IngramMicro24 ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby.
 2. Na podany w formularzu adres e-mail UŻYTKOWNIK otrzyma od SPÓŁKI wiadomość e-mail (link aktywacyjny konta) w celu aktywacji KONTA UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do aktywacji KONTA w terminie 10 dni. W przypadku braku aktywacji SPÓŁKA usunie KONTO UŻYTKOWNIKA bez dodatkowego powiadomienia
 3. Akceptując link aktywacyjny konta, o którym mowa w ust.2 powyżej UŻYTKOWNIK:
  1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego REGULAMINU ;
  2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez SPÓŁKĘ i/lub Dostawców zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług SPÓŁKI i/lub DOSTAWCY za pośrednictwem portalu IngramMicro24;
  3. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz innej korespondencji przesyłanej na podany podczas rejestracji UŻYTKOWNIKA adres e-mail.
 4. SPÓŁKA może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z portalu IngramMicro24 przez UŻYTKOWNIKA od wiarygodności danych wymienionych przez UŻYTKOWNIKA podczas rejestracji.
 5. KONTO UŻYTKOWNIKA zawiera dane UŻYTKOWNIKA podane przez UŻYTKOWNIKA w formularzu rejestracyjnym i/lub później aktualizowane. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych UŻYTKOWNIKA, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować dane, korzystając z formularza dostępnego na stronie portalu IngramMicro24. Zabrania się usuwania przez UŻYTKOWNIKA danych UŻYTKOWNIKA, w trakcie korzystania z usług portalu IngramMicro24, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. UŻYTKOWNIK nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy KONTA.
 6. Zabrania się korzystania z KONT innych UŻYTKOWNIKÓW oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła innym osobom. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań osób trzecich, które weszły w posiadanie Loginu i Hasła UŻYTKOWNIKA, do czasu przesłania przez UŻYTKOWNIKA prośby o zablokowanie KONTA i potwierdzenia przez SPÓŁKĘ e-mailem zablokowania KONTA.
 7. SPÓŁKA zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania KONTA UŻYTKOWNIKA bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w portalu IngramMicro24 w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo KONTA jest zagrożone. SPÓŁKA może uzależnić dalsze korzystanie z KONTA od dokonania zmiany hasła dostępu do tego KONTA.
 8. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia KONTA UŻYTKOWNIKA, który wykorzystuje portal IngramMicro24 do działań o charakterze bezprawnym, szkodliwych lub niezgodnych z postanowieniami niniejszego REGULAMINU i które naruszają postanowienia REGULAMINU lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię SPÓŁKI i/lub DOSTAWCY albo w inny sposób szkodzą SPÓŁCE i/lub DOSTAWCY.
 9. UŻYTKOWNIK, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody SPÓŁKI.
 10. Podjęcie przez SPÓŁKĘ czynności, o których mowa w ust. powyżej nie wyłącza innej odpowiedzialności UŻYTKOWNIKA za jego działania będące podstawą zawieszenia lub usunięcia KONTA. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem SPÓŁKI.
 11. SPÓŁKA może odmówić UŻYTKOWNIKOWI kolejnej rejestracji i prowadzenia KONTA także wówczas, gdy jakiekolwiek konto tego UŻYTKOWNIKA było zawieszone w przeszłości.
 12. UŻYTKOWNIK po przekazaniu formularza rejestracyjnego jest zobowiązany do niezwłocznego zarejestrowania w portalu ODBIORCY lub powiązania z istniejącym w portalu ODBIORCĄ. W przypadku niepowiązania UŻYTKOWNIKA z żadnym ODBIORCĄ, SPÓŁKA usunie KONTO UŻYTKOWNIKA w terminie 10 dni bez dodatkowego powiadomienia.
§5. REJESTRACJA ODBIORCY
 1. W celu rejestracji ODBIORCY, UŻYTKOWNIK wypełnia formularz rejestracyjny ODBIORCY, w którym podać należy m.in. pełną nazwę rejestrowanego ODBIORCY, adres jego siedziby wraz z nazwą kraju oraz numerem identyfikacji podatkowej. UŻYTKOWNIK rejestrujący ODBIORCĘ jest zobowiązany do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem prawnym i faktycznym.
 2. UŻYTKOWNIK powinien załączyć w portalu kopię dokumentów potwierdzających dane rejestrowe ODBIORCY, zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY oraz dane identyfikacji podatkowej. SPÓŁKA i/lub DOSTAWCA może uzależnić rejestrację ODBIORCY od załączania ww. dokumentów.
 3. W celu pełnej aktywacji KONTA ODBIORCY wymagane jest załączenie przez jednego z UŻYTKOWNIKÓW ODBIORCY dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu ODBIORCY lub dokumentu upoważniającego któregoś UŻYTKOWNIKA ODBIORCY do reprezentacji ODBIORCY wg formularzy dostępnych na stronie portalu IngramMicro24, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji ODBIORCY. Upoważniony w ten sposób UŻYTKOWNIK (ADMIN) zarządzać będzie wszystkimi KONTAMI UŻYTKOWNIKÓW ODBIORCY poprzez ich dodawanie/usuwanie jak i nadawanie/odbieranie im poszczególnych zakresów uprawnień do działania w imieniu ODBIORCY w portalu IngramMicro24. Dokument, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany w portalu w formie scanu w terminie 21 dni od dnia rejestracji ODBIORCY. Po tym terminie, w przypadku braku przekazania ww. dokumentu SPÓŁKA i/lub DOSTAWCA ma prawo do usunięcia KONTA ODBIORCY. Przyjmuje się, że upoważnienie, o którym mowa powyżej, przesłane w postaci skanu ma moc oryginału.
 4. UŻYTKOWNIK, o którym mowa powyżej, uprawniony do reprezentacji ODBIORCY potwierdza, iż akceptuje ogólne warunki umów (wzorce umowy) obowiązujące w SPÓŁCE lub u wybranego DOSTAWCY.
 5. ODBIORCA może być reprezentowany na portalu IngramMicro24 przez jednego uprawnionego UŻYTKOWNIKA albo przez wielu UŻYTKOWNIKÓW, którym uprawnienia nadał UŻYTKOWNIK ADMIN, o którym mowa w ust 3 powyżej.
 6. SPÓŁKA może uzależnić rejestrację lub korzystanie z portalu IngramMicro24 przez ODBIORCĘ od wiarygodności danych wymienionych przez UŻYTKOWNIKA podczas rejestracji.
 7. KONTO ODBIORCY zawiera dane ODBIORCY, podane przez UŻYTKOWNIKA w formularzu rejestracyjnym i/lub później aktualizowane. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych ODBIORCY, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować dane, korzystając z formularza dostępnego na stronie portalu IngramMicro24. Zabrania się usuwania przez UŻYTKOWNIKA danych ODBIORCY, w trakcie korzystania z usług portalu IngramMicro24, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 8. Zabrania się korzystania z KONT innych ODBIORCÓW oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła przez UŻYTKOWNIKA innym osobom. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań w imieniu ODBIORCY osób trzecich, które weszły w posiadanie Loginu i Hasła UŻYTKOWNIKA, do czasu przesłania przez UŻYTKOWNIKA prośby o zablokowanie KONTA i potwierdzenia przez SPÓŁKĘ e-mailem zablokowania KONTA.
 9. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem IngramMicro24 formularz rejestracyjny ODBIORCY, UŻYTKOWNIK w imieniu i na rzecz ODBIORCY:
  1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego REGULAMINU oraz obowiązujące w dniu rejestracji ogólne warunki umów (wzorce umowy) obowiązujące w SPÓŁCE lub u wybranego DOSTAWCY;
  2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez SPÓŁKĘ zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług SPÓŁKI i/lub DOSTAWCY za pośrednictwem portalu IngramMicro24;
  3. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz innej korespondencji
 10. SPÓŁKA zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania KONTA ODBIORCY bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w portalu IngramMicro24 w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo KONTA jest zagrożone.
 11. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia KONTA ODBIORCY, który wykorzystuje portal IngramMicro24 do działań o charakterze bezprawnym, szkodliwych lub niezgodnych z postanowieniami niniejszego REGULAMINU i które naruszają postanowienia REGULAMINU lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię DOSTAWCY albo w inny sposób szkodzą DOSTAWCY.
 12. ODBIORCA, którego KONTO zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody SPÓŁKI.
 13. Podjęcie przez SPÓŁKĘ czynności, o których mowa w ust. powyżej nie wyłącza innej odpowiedzialności ODBIORCY za jego działania będące podstawą zawieszenia lub usunięcia KONTA. ODBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem SPÓŁKI i/lub DOSTAWCY.
 14. SPÓŁKA może odmówić ODBIORCY kolejnej rejestracji i prowadzenia KONTA także wówczas, gdy jakiekolwiek konto tego ODBIORCY było zawieszone w przeszłości.
§ 6. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU IngramMicro24
 1. Za pośrednictwem portalu IngramMicro24 ODBIORCA i UŻYTKOWNIK otrzymuje dostęp do informacji i USŁUG świadczonych on-line, w szczególności możliwości zakupu Towarów i Usług przez ODBIORCĘ od SPÓŁKI i/lub DOSTAWCÓW. Do czynności prawnych opisanych niniejszym REGULAMINEM nie stosuje się postanowień art. 661 § 1-3 kodeksu cywilnego.
 2. W ramach przekazywania informacji handlowych i świadczenia USŁUG w zakresie i na zasadach określonych REGULAMINEM mieści się, w szczególności:
  1. otrzymywanie przez UŻYTKOWNIKA i ODBIORCĘ informacji dotyczących TOWARÓW oferowanych do sprzedaży przez SPÓŁKĘ lub/i DOSTAWCĘ oraz dokonywanie przez ODBIORCĘ zakupów TOWARÓW oferowanych przez SPOŁKĘ i/lub DOSTAWCĘ, na podstawie zamówienia złożonego przez UŻYTKOWNIKA w imieniu ODBIORCY na opisanych odrębnie zasadach;
  2. przekazywanie przez i do UŻYTKOWNIKA i/lub ODBIORCY informacji dotyczących TOWARÓW w ramach gwarancyjnych i pogwarancyjnych czynności serwisowych SPÓŁKI i/lub DOSTAWCY;
  3. przekazywanie i otrzymywanie informacji dotyczących transportu TOWARÓW nabytych przez ODBIORCĘ od SPÓŁKI lub DOSTAWCY;
  4. uzyskiwanie informacji zawartych w księgowym systemie SPOŁKI lub DOSTAWCY, dotyczących dokonanych przez ODBIORCĘ płatności z tytułu zawartych ze SPÓŁKĄ lub DOSTAWCĄ umów sprzedaży oraz historii rozrachunków Stron;
  5. uzyskiwanie informacji w zakresie usług wsparcia technicznego świadczonego ODBIORCY przez SPÓŁKĘ lub/i DOSTAWCĘ;
  6. uzyskiwanie informacji dotyczących wyprzedaży TOWARÓW przez SPÓŁKĘ lub DOSTAWCĘ oraz dokonywanie przez ODBIORCĘ zakupów TOWARÓW oferowanych przez SPÓŁKĘ lub DOSTAWCĘ w trybie aukcji na odrębnie opisanych zasadach;
  7. korzystanie z komunikatora umożliwiającego kontakt on-line pomiędzy ODBIORCĄ reprezentowanym przez UŻYTKOWNIKA, SPÓŁKĄ, DOSTAWCĄ i korzystającymi z IngramMicro24 przedstawicielami producentów oferowanych przez SPÓŁKĘ lub DOSTAWCĘ towarów.
 3. SPÓŁKA i DOSTAWCY - w miarę możliwości i potrzeb - dążyć będą do rozszerzania zakresu informacji i usług udostępnianych na portalu internetowym IngramMicro24. W związku z tym, SPÓŁKA i DOSTAWCY zastrzegają sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian zakresu udzielanych informacji i świadczonych usług. Zmiany takie nie wpływają na wynikające z REGULAMINU obowiązki Stron i sposób ich wykonania.
 4. Przedstawiane na portalu IngramMicro24 przez SPÓŁKĘ lub DOSTAWCÓW lub inne podmioty oferty Towarów i Usług posiadają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  Dla poszczególnych rodzajów Towarów i Usług obowiązują odrębne regulacje stosowane przez SPÓŁKĘ lub/i DOSTAWCÓW, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej w REGULAMINE.
 5. W ramach świadczonych za pośrednictwem portalu IngramMicro24 USŁUG SPÓŁKA i/lub DOSTAWCA może organizować promocje lub programy motywacyjne zwiększające sprzedaż Usług lub Towarów oferowanych przez SPÓLKĘ i/lub DOSTAWCĘ skierowane bezpośrednio do UŻYTKOWNIKA jako przedstawiciela ODBIORCY i/lub do ODBIORCY. Promocje takie i programy motywacyjne posiadają odrębne REGULAMINY. UŻYTKOWNIK lub osoba upoważniona do reprezentacji ODBIORCY akceptując REGULAMIN, potwierdza niniejszym zgodę na uczestnictwo UŻYTKOWNIKA i ODBIORCY w programach motywacyjnych i promocjach przeprowadzanych za pośrednictwem portalu IngramMicro24. W przypadku jeżeli UŻYKOWNIK lub ODBIORCA nie wyraża zgody na udział w powyższych programach powinien poinformować SPÓŁKĘ o tym fakcie przez wypełnienie dedykowanego do tego celu pola na stronie portalu IngramMicro24.
 6. SPÓŁKA nie dokonuje czynności prawnych z konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ani też nie zawiera umów z konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014.827) odnośnie oferowanych za pośrednictwem portalu IngramMicro24 Towarów i Usług .
§ 7. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM PORTALU IngramMicro24
 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług oferowanych przez SPÓŁKĘ za pomocą portalu IngramMicro24 wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. aktualna przeglądarka Internetowa: Mozilla Firefox w wersji 24 lub wyższej lub Microsoft Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej lub Google Chrome w wersji 25 lub wyższej, z włączoną obsługą JavaScript, obsługą plików cookies oraz obsługą protokołu szyfrowania SSL.
  3. dostęp do poczty elektronicznej użytkownika wraz z możliwością odczytu wiadomości
 2. SPÓŁKA akceptuje następujące formaty plików:
  • pdf wersja 1.4 lub wyższa - Portable Document Format - Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu.pdf w wersji 5 programu Adobe Reader - standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu
  • inne formaty wskazanie przez SPÓŁKĘ na stronach IngramMicro24
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług oferowanych przez portal IngramMicro24 należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki lub korzystania z dodatkowych wtyczek i rozszerzeń przeglądarki internetowej wykraczających poza jej standardową funkcjonalność istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW, za które SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności. Korzystanie z usług świadczonych przez sieć WWW wymaga znajomości podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP oraz mechanizmu zapisu na komputerze informacji cookies. UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na korzystanie w jego komputerze i przeglądarce z tych informacji w celu zapewnienia działania portalu.
 4. Funkcją oraz celem oprogramowania lub danych nie będących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Usługę do systemu teleinformatycznego użytkownika (cookies) jest zapewnienie uwierzytelnienia sesji lub zapisywanie danych umożliwiających i ułatwiających korzystanie z portalu oraz prowadzenie statystyk odwiedzin portalu.
§8. PRYWATNOŚĆ
 1. SPÓŁKA, a zarazem administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez UŻYTKOWNIKÓW i/lub ODBIORCÓW korzystających z portalu IngramMicro24. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są przez SPÓŁKĘ, zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług w ramach portalu IngramMicro24. 2.SPÓŁKA zapewnia UŻYTKOWNIKOM – osobom fizycznym realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 2. Wszelkie dokumenty elektroniczne kierowane do SPOŁKI są archiwizowane i w niektórych przypadkach mogą być wykorzystane dla celów dowodowych. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy obowiązującego prawa.
 3. Portal internetowy IngramMicro24 korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
 4. Zasady Polityki Prywatności SPÓŁKI dostępne są wraz ze wszystkimi REGULAMINAMI w dedykowanej zakładce portalu i wskazują jakie informacje umożliwiające osobistą informację SPÓŁKA może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Logo i termin IngramMicro24 jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem, będącym własnością SPÓŁKI. Posługiwanie się tą nazwą lub/i znakiem wymaga uzyskania pisemnej zgody SPÓŁKI.
 2. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na portalu IngramMicro24 przysługują SPÓŁCE i/lub DOSTAWCOM.
 3. Portal internetowy IngramMicro24 podlega ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2001 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Zawartość portalu internetowego IngramMicro24 stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2001 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia SPÓŁKI kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu internetowym IngramMicro24 lub ich fragmentów jest zabronione.
 5. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do umieszczania na portalu internetowym IngramMicro24 materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od SPÓŁKI lub DOSTAWCÓW oraz podmiotów trzecich.
 6. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych IngramMicro24, w tym do logo "IngramMicro24", a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w IngramMicro24, przysługują SPÓŁCE. Zabronione jest wykorzystywanie przez UŻYTKOWNIKÓW i ODBIORCÓW elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących SPÓŁCE, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w REGULAMINIE lub za zgodą SPÓŁKI.
§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI
 1. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. formę i treść informacji i materiałów nie pochodzących od redakcji portalu IngramMicro24 a zamieszczanych przez UŻYTKOWNIKÓW w komentarzach oraz w innych, przeznaczonych do tego miejscach na portalu,
  2. formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczonych na łamach portalu IngramMicro24 a pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
  3. sposób w jaki UŻYTKOWNICY korzystają z portalu IngramMicro24 ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  4. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego REGULAMINU działań UZYTKOWNIKÓW lub ODBIORCÓW,
  5. informacje pobrane z portalu IngramMicro24 ani za skutki ich wykorzystania przez UŻYTKOWNIKÓW lub ODBIORCÓW oraz za ich przydatność dla UŻYTKOWNIKÓW lub ODBIORCÓW,
  6. niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnionych UZYTKOWNIKOM i ODBIORCOM w ramach portalu IngramMicro24,
  7. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od SPÓŁKI, w szczególności spowodowane siła wyższą,
  8. przerwy w świadczeniu USŁUG wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych będących spoza SPÓŁKI.
 2. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez UŻYTKOWNIKÓW i ODBIORCÓW z portalu IngramMicro24 w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego REGULAMINU lub przepisami prawa.
 3. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez UŻYTKOWNIKA lub/i ODBIORCĘ spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności takimi jak: włamania do systemu teleinformatycznego UŻYTKOWNIKA i/lub ODBIORCY, przejęcie haseł przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu UŻYTKOWNIKA i/lub ODBIORCY wirusami lub innym szkodliwym oprogramowaniem, utratą baz danych i danych zapisanych w systemie teleinformatycznym.
§ 11. ZMIANA REGULAMINU
 1. SPÓŁKA jest uprawniona do zmian REGULAMINU, w tym poprzez wprowadzenie nowej wersji lub zakresu usług świadczonych w ramach portalu IngramMicro24. Zmiana nazwy ( firmy) SPÓŁKI lub DOSTAWCÓW i ich formy prawnej nie stanowi zmiany REGULAMINU.
 2. Zmiana REGULAMINU wchodzi w życie w terminie wskazanym przez SPÓŁKĘ, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia przez SPOŁKĘ zmienionego REGULAMINU w dedykowanej zakładce portalu zawierającej obowiązujące REGULAMINY.
 3. Każdy UŻYTKOWNIK i/lub ODBIORCA w momencie logowania się do portalu IngramMicro24, zostaje powiadomiony o zmianie REGULAMINU. Dalsze korzystanie z IngramMicro24 będzie możliwe wyłącznie po akceptacji zmienionego REGULAMINU.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy REGULAMINU obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2017 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.
 3. REGULAMIN oraz załączniki w nim wymienione jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony portalu IngramMicro24 w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz jest dostępny w wersji pisemnej pod adresem siedziby SPÓŁKI.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem REGULAMINU, SPÓŁKA zastrzega sobie prawo jego wiążącej wykładni.
 5. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących usług świadczonych przez SPOŁKĘ za pośrednictwem portalu IngramMicro24 jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory wynikłe na tle i w rezultacie działalności portalu IngramMicro24 lub związanych ze świadczonymi przez SPÓŁKĘ lub DOSTAWCÓW za jego pomocą usług rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo dla siedziby SPÓŁKI sąd powszechny.
 7. W przypadku obcojęzycznych wersji niniejszego REGULAMINU wydanych przez SPÓŁKĘ i zamieszczonych na portalu IngramMicro24 wiążąca jest wersja polska REGULAMINU.
 8. Integralną częścią niniejszego REGULAMINU są:
  • Ogólne warunki handlowe SPÓŁKI i/lub ogólne warunki umów (wzorce umowy) obowiązujące u DOSTAWCÓW;
  • Polityka prywatności portalu IngramMicro24
  • REGULAMIN sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem IngramMicro24 dostępne w dedykowanej zakładce portalu pod adresem https://www.IngramMicro24.com/pl/termsAll.
 9. REGULAMINY dotyczące poszczególnych rodzajów i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez SPÓŁKĘ lub DOSTAWCÓW w ramach portalu IngramMicro24 oraz warunki zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie tych usług drogą elektroniczną, jak również REGULAMINY sprzedaży promocyjnej oraz REGULAMINY programów motywacyjnych SPÓŁKI lub wybranego DOSTAWCY stanowią integralną część niniejszego REGULAMINU i są lub będą dostępne na stronie portalu IngramMicro24.
 10. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zmianami) SPÓŁKA informuje UŻYTKOWNIKA na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 11. UŻYTKOWNIK oświadcza, że zapoznał się z:
  • REGULAMINEM,
  • Ogólnymi Warunkami Handlowymi SPÓŁKI lub ogólnymi warunkami umów (wzorce umowy) obowiązującymi u wybranego DOSTAWCY;
  • Polityką prywatności portalu IngramMicro24
  • REGULAMINEM sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem IngramMicro24 oraz, iż rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Warszawa, dnia 22 lutego 2021 roku
Za SPÓŁKĘ: Radosław Pruchnik – prokurent