Proszę czekać...
Uwaga, nasz serwis używa plików cookies zapisywanych w urządzeniach końcowych użytkowników. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu portalu.
Tutaj dostępny jest regulamin portalu

Regulamin Programu RRC Solutions Market na platformie internetowej www.RRC24.com

Regulamin Programu IngramMicro Solutions Market na platformie internetowej www.IngramMicro24.com
§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy przy zakupie i sprzedaży Rozwiązań oferowanych za pośrednictwem platformy internetowej www.IngramMicro24.com
§2 Definicje.
 1. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 2. RRC Poland - RRC Poland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000028820, kapitał zakładowy: 4 820 000,00 PLN, NIP 521-29-31-906, Regon: 013196912
 3. IngramMicro24 - system informatyczny (portal) dostępny przez interfejs WWW w domenie www.IngramMicro24.com, za pomocą, którego realizowana jest współpraca w sprzedaży towarów i usług.
 4. Spółki IngramMicro - spółka prawa polskiego „RRC Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka prawa czeskiego Ingram Micro Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Hradec Kralove, spółka prawa węgierskiego RRC Hungary Kft. z siedzibą w Budapeszcie, spółka prawa serbskiego Ingram Micro d.o.o. z siedzibą w Belgradzie, spółka prawa słoweńskiego Ingram Micro Ljubljana, tehnoloske resitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie, spółka prawa rumuńskiego RRC TECH DISTRIBUTION SRL z siedzibą w Bukareszcie, spółka prawa chorwackiego RRC BT, POSLOVNE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu.
 5. Rozwiązanie - produkt i/lub usługa oferowana w ramach programu IngramMicro Solutions Market.
 6. Dostawca - partner jednej ze Spółek IngramMicro oferujący swoje Rozwiązania za pośrednictwem IngramMicro24.
 7. Odbiorca - partner jednej ze Spółek IngramMicro kupujący lub zamierzający kupić jedno z rozwiązań oferowanych przez Dostawca Rozwiązania.
§3 Dodanie Rozwiązania w IngramMicro24.
 1. Partner, który zgłosi się do programu IngramMicro Solutions Market i zostanie zaakceptowany, jako partner Dostawca Rozwiązania ma możliwość dodawania własnych rozwiązań w ramach IngramMicro24.
  • każdy Dostawca musi być klientem dla IngramMicro i dokonuje zakupów w IngramMicro, od co najmniej jednego roku,
  • Rozwiązanie musi przejść procedurę walidacyjną w IngramMicro PL w celu uzyskania pozytywnej oceny odnośnie konkretnego użycia lub zastosowania,
  • Rozwiązanie musi posiadać, co najmniej dwa udokumentowane wdrożenia, poparte odpowiednimi referencjami, podpisanymi przez klienta końcowego (użytkownika),
  • każdy Dostawca musi, co najmniej raz na 6-mcy zrealizować dowolny projekt z innym z Dostawców w ramach Programu RSM,
  • Rozwiązanie powinno być kompatybilne z oferowanymi już produktami IngramMicro i jednocześnie, nie może być do nich konkurencyjne,
  • Dostawca nie zalega z płatnościami do Spółek IngramMicro,
 2. Każde dodane Rozwiązanie wymaga w szczególności podania Spółki IngramMicro, do której Dostawca sprzedaje Rozwiązanie, Spółek IngramMicro, w których dane Rozwiązanie będzie dostępne, nazwy i opisu Rozwiązania.
 3. Dodanie Rozwiązania musi być zaakceptowane przez Spółkę IngramMicro.
 4. Każda zmiana Rozwiązania wymaga potwierdzenia przez Spółkę IngramMicro.
 5. Poprawnie dodane i zaakceptowane Rozwiązanie jest widoczne dla partnerów współpracujących ze spółkami, w których Rozwiązanie jest dostępne.
§4 Rezerwacja projektu.
 1. Odbiorca Rozwiązania może zgłosić za pomocą IngramMicro24 klienta końcowego dla danego Rozwiązania. Zgłoszenie to powstaje poprzez podanie: nazwy klient końcowego, numeru identyfikacji podatkowej NIP (VAT#) oraz kraju, w jakim ten numer funkcjonuje.
 2. Dostawca Rozwiązania ma obowiązek niezwłocznie odpowiedzieć na zgłoszenie, czy dany klient końcowy jest u niego zarezerwowany przez niego bezpośrednio lub przez innego partnera, czy też nie. Jeżeli nie posiadał zgłoszenia wcześniej, wówczas następuje rezerwacja danego Klienta Końcowego na rzecz zgłaszającego Odbiorcy Rozwiązania. Jeżeli Dostawca Rozwiązania posiadał już wcześniej w swojej bazie tego klienta końcowego, może dokonać rezerwacji klienta na rzecz Odbiorcy, ale może również odmówić rezerwacji.
 3. Od momentu potwierdzenia rezerwacji zgłoszonego klienta końcowego przez okres 12 miesięcy, Odbiorcy Rozwiązania przysługuje prowizja w wysokości 15% wartości sprzedanego Rozwiązania do danego klienta końcowego, w przypadku gdyby Dostawca dostarczył to Rozwiązanie do tego klienta końcowego bezpośrednio, lub poprzez inny dowolny podmiot. Podpisując niniejszy Regulamin Dostawca Rozwiązania zgadza się na wypłacenie prowizji w wysokości 15% wartości sprzedaży Rozwiązania do klienta końcowego na rzecz Odbiorcy Rozwiązania, który zgłosił danego klienta końcowego, jeżeli dokonał sprzedaży Rozwiązania do tego klienta końcowego z pominięciem zgłaszającego Odbiorcy Rozwiązania. W celu wypłacenia w/w prowizji, właściwa do siedziby Dostawcy Rozwiązania, Spółka IngramMicro wystawia stosowną fakturę VAT z terminem płatności 7dni, którą Dostawca Rozwiązania zobowiązuje się zapłacić w terminie. Odbiorca Rozwiązania otrzyma swoją prowizję od właściwej Spółki IngramMicro poprzez wystawienie faktury VAT na rzecz właściwej Spółki IngramMicro z terminem płatności 7dni.
 4. Finalizację sprzedaży dla zgłoszonego i zarezerwowanego Klienta Końcowego Dostawca i Odbiorca Rozwiązania mogą przeprowadzić we własnym zakresie bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub poprzez IngramMicro24.
§5 Proces sprzedaży Rozwiązania poprzez IngramMicro24.
 1. Jeżeli Dostawca i Odbiorca zdecydują się korzystać z IngramMicro24 do realizacji sprzedaży do zgłoszonego Klienta końcowego wówczas korzystają z modułu Projekty, w którym mogą:
  • prowadzić całą dokumentację oraz komunikację dotycząca danego projektu, w tym rozmowy i ustalenia pomiędzy zainteresowanymi stronami,
  • przedstawiać oferty handlowe od Dostawcy dla Odbiorcy, zawierające prowizję IngramMicro, Oferty handlowe zawierają ceny netto Rozwiązania. Cena netto widoczna dla Odbiorcy zawiera już wszystkie koszty transportowo/logistyczne oraz prowizję IngramMicro, a w tym: koszt utrzymywania i promocji modułu IngramMicro Solutions Market przez Spółkę IngramMicro, koszty ryzyka kursowego, jeżeli Dostawca pochodzi z innego kraju niż Odbiorca Rozwiązania, koszty utrzymywania i ubezpieczenia limitu kredytowego przez Spółki IngramMicro. Dostawca Rozwiązania podczas tworzenia oferty handlowej dla Odbiorcy widzi wartość prowizji IngramMicro i jest w pełni świadomy jej wysokości. Tworząc ofertę zobaczy cenę dla Odbiorcy, wartość prowizji IngramMicro24 oraz cenę, jaką zapłaci Spółka IngramMicro kupując od niego dane Rozwiązanie w oparciu o tą ofertę. Dostawca Rozwiązania podczas tworzenia oferty handlowej dla Odbiorcy musi doliczyć wszystkie koszty związane z realizacją potencjalnego zamówienia złożonego w oparciu o Ofertę handlową a w tym w szczególności wszystkie koszty dostawy Rozwiązania do Odbiorcy lub klienta końcowego, cła, podatków u źródła, ubezpieczenia towarów, kosztów wdrożenia Rozwiązania, przejazdu osób i zakwaterowania i innych możliwych kosztów powstałych w trakcie realizacji wdrożenia Rozwiązania.
 2. Oferta handlowa musi zawierać:
  • datę ważności oferty,
  • cenę dla Odbiorcy,
  • wyszczególnione produkty i usługi objęte ofertą,
  • dokładny opis procesu realizacji/wdrożenia Rozwiązania zapisany w danym projekcie w module Projekty w IngramMicro24, w załączonym dokumencie jako załączniku do oferty,
  • akceptację oferty przez Spółkę IngramMicro właściwą dla siedziby Dostawcy,
 3. Zamówienie złożone w IngramMicro24 przez Odbiorcę rozwiązania w oparciu o ofertę/y zostanie przetworzone zgodnie z obowiązującym w spółkach IngramMicro warunkami handlowymi stosownie do siedziby Odbiorcy,
 4. Dostawca Rozwiązania ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi dla oferowanego Rozwiązania wobec Odbiorcy,
 5. Jeżeli w kraju, w którym sprzedawane jest Rozwiązanie funkcjonują dodatkowe podatki lub cła, takie jak podatek VAT czy podatek u źródła ich sumaryczna wartość zostanie doliczona do faktury sprzedażowej i musi zostać uiszczona przez Odbiorcę Rozwiązania,
 6. Ceny i metody/warunki płatności dla Dostawców:
  • sprzedaż od Dostawcy do Spółki IngramMicro, jest realizowana w oparciu o Zamówienie przesłane przez stosowną Spółkę IngramMicro do Dostawcy,
  • zamówienie zawiera dokładny opis przedmiotu zamówienia, ofertę handlową Dostawcy oraz załącznik do oferty, w oparciu, o jaką dane Zamówienie jest składane, termin płatności, adres i datę dostawy oraz inne informację niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
  • terminem płatności na w/w zamówieniu jest, co najmniej taki sam termin, jaki posiada Odbiorca Rozwiązania we właściwej Spółce IngramMicro,
  • w przypadku sprzedaży Towarów przez Dostawcę z pominięciem IngramMicro24 – Dostawca rozlicza się bezpośrednio z Odbiorcą wg obopólnie, odrębnie ustalonych zasad, wówczas żadna Spółka IngramMicro nie bierze żadnego udziału w żadnym procesie realizacji tej sprzedaży,
 7. Ceny i metody/warunki płatności dla Odbiorców są uregulowane poprzez Ogólne Warunki Handlowe właściwe dla Spółki IngramMicro, stosownie do siedziby Odbiorcy.
§6 Prawa autorskie.
 1. W przypadku sprzedaży rozwiązań podlegającym regulacjom prawnym prawa autorskiego Dostawcy Rozwiązania przysługują prawa autorskie do swojego Rozwiązania.
 2. 0dbiorca Rozwiązania ma obowiązek używania zakupionego Rozwiązania zgodnie z jego przeznaczeniem, wszelkie kopiowanie, udostępnianie, tłumaczenia, dekompilacja czy jakiekolwiek zmiany w oprogramowaniu bez uprzednio uzyskanej zgody dostawcy Rozwiązania są zabronione.
 3. Jeżeli do Rozwiązania dołączona jest licencja, Odbiorca Rozwiązania ma obowiązek jej przestrzegania.
§7 Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony portalu IngramMicro24 w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz jest dostępny w wersji pisemnej pod adresem siedziby RRC Poland w Warszawie przy ul. Farbiarskiej 69.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, RRC Poland zastrzega sobie prawo jego wiążącej wykładni.
 4. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących usług świadczonych przez RRC Poland za pośrednictwem portalu IngramMicro24 jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle i w rezultacie działalności portalu IngramMicro24 lub związanych ze świadczonymi przez Spółkę lub Dostawców za jego pomocą usług rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo dla siedziby Spółki sąd powszechny.
 6. W przypadku obcojęzycznych wersji niniejszego Regulaminu wydanych przez RRC Poland i zamieszczonych na portalu IngramMicro24 wiążąca jest wersja polska Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2015.
Organizator: RRC Poland Sp. z o.o.