Proszę czekać...
Uwaga, nasz serwis używa plików cookies zapisywanych w urządzeniach końcowych użytkowników. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu portalu.
Tutaj dostępny jest regulamin portalu

Ogólne Warunki Handlowe "Ingram Micro"

Ogólne Warunki Handlowe Ingram Micro Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 18 Maja 2018roku
§ 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków handlowych pomiędzy Ingram Micro Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej: DOSTAWCĄ), a jej Klientem, nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (zwanym dalej: ODBIORCĄ) i są integralną częścią wszystkich informacji handlowych DOSTAWCY, umów sprzedaży i dostaw oraz innych umów i czynności prawnych zawieranych lub dokonywanych przez DOSTAWCĘ z ODBIORCĄ w zakresie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ODBIORCY. Uregulowania odmienne do postanowień OWH wymagają pod rygorem ich nieważności zgodnych oświadczeń woli wyrażonych w formie pisemnej przez DOSTAWCĘ i ODBIORCĘ.
 2. W przypadku istniejących stałych kontraktów handlowych niniejsze OWH obowiązują dla wszystkich przyszłych umów sprzedaży i dostawy oraz innych umów, o ile Strony nie postanowią inaczej.
 3. ODBIORCA, składając zamówienie, zlecenie lub zawierając z DOSTAWCĄ umowę sprzedaży lub dostawy wyraża zgodę na włączenie OWH do treści umowy, jako jej integralną i wiążącą część. Przyjęcie niniejszych warunków przez ODBIORCĘ następuje również w każdy inny sposób, jeżeli z zachowania ODBIORCY wynika, iż się z nimi zapoznał. Aktualna treść OWH dostępna jest na stronie internetowej DOSTAWCY – pl.ingrammicro.eu oraz www.IngramMicro24.com. Na pisemną prośbę ODBIORCY - DOSTAWCA może przesłać aktualną na dany dzień treść OWH drogą pocztową, faksem lub za pośrednictwem korespondencji email.
 4. Przy braku innych pisemnych umów lub uzgodnień treść OWH stanowi pomiędzy stronami wyłącznie obowiązującą regulację prawną. Jeżeli poszczególne postanowienia OWH są lub będą nieważne lub bezskuteczne to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia, które są możliwie najbliższe założeniom OWH.
 5. Użyte w niniejszych OWH określenia mają następujące znaczenie:
  1. przez termin DOSTAWCA rozumie się Ingram Micro Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000028820, kapitał zakładowy 8 000 000,00 PLN, NIP 521-29-31-906, Regon: 013196912,
  2. przez termin ODBIORCA rozumie się przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek (osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), dokonującego z DOSTAWCĄ czynności prawnej związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ODBIORCY, w tym w szczególności składającego DOSTAWCY zamówienie na TOWARY oraz usługi oferowane przez DOSTAWCĘ.
  3. przez skrót OWH rozumie się niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Ingram Micro Sp. z o.o. dostępne na stronie pl.ingrammicro.eu, lub www.IngramMicro24.com.
  4. przez termin IngramMicro24 rozumie się działający on-line elektroniczny system sprzedaży internetowej służący realizacji współpracy handlowej pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ, utrzymywany przez DOSTAWCĘ w formie portalu internetowego pod adresem www.IngramMicro24.com., którego zasady działania określone zostały odrębnym regulaminem, stanowiącym uzupełnienie niniejszych OWH.
  5. przez termin TOWARY rozumie się rzeczy, oprogramowanie, technologie, licencje, wsparcie techniczne, kontrakty serwisowe, oraz usługi świadczone przez DOSTAWCĘ w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 6. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany OWH. Zmiana OWH oraz termin wejścia w życie zmiany ogłoszone zostaną przez DOSTAWCĘ z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez opublikowanie na stronie internetowej pl.ingrammicro.eu, lub www.IngramMicro24.com. Zmiany OWH obowiązują dla umów zawartych od dnia wejścia w życie zmiany. Zmiany nazwy (firmy) Dostawcy lub jej formy prawnej nie stanowią zmiany niniejszych OWH
§ 2 ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY.
 1. Warunkiem dokonania zakupu TOWARU od DOSTAWCY jest złożenie zamówienia przez ODBIORCĘ na TOWARY znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej DOSTAWCY, co oznacza, iż ODBIORCA oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony TOWAR. ODBIORCA nie może odmówić przyjęcia TOWARÓW dostarczonych mu przez DOSTAWCĘ zgodnie z jego zamówieniem.
 2. Zamówienie musi być dokonane pisemnie, faksem, za pośrednictwem korespondencji email lub z wykorzystaniem funkcjonującego u DOSTAWCY systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24. Zamówienie powinno zawierać datę oraz specyfikację i liczbę zamawianych produktów i/lub usług, ceny, oczekiwany termin realizacji, sposób dostawy, adres dostawy oraz warunki płatności.
 3. Do realizacji przyjęte będą zamówienia złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania ODBIORCY zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY lub przez osobę upoważnioną pisemnie do składania zamówień w imieniu ODBIORCY. Upoważnienie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY, na formularzu „Osoby upoważnione do kontaktów handlowych i składania zamówień w imieniu ODBIORCY” stanowiącym załącznik do niniejszych OWH (wzór 1a) oraz przesłane listem poleconym, faksem lub w postaci skanu stanowiącego załącznik do poczty elektronicznej, wysłanej do DOSTAWCY lub za pośrednictwem portalu IngramMicro24. Przyjmuje się, że upoważnienie, o którym mowa powyżej, przesłane w postaci skanu stanowiącego załącznik do poczty elektronicznej lub poprzez portal IngramMicro24 ma moc oryginału. Osoba upoważniona do reprezentacji ODBIORCY zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY może udzielić wskazanej przez siebie osobie pełnomocnictwa do dalszego udzielania za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24 upoważnień do składania zamówień w imieniu ODBIORCY . W takim przypadku upoważnienia udzielane za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24 przez osobę upoważnioną w imieniu ODBIORCY, uważa się za prawnie skutecznie udzielone od momentu wprowadzenia danych osoby upoważnianej do systemu IngramMicro24 bez konieczności przesyłania dodatkowych formularzy upoważnień. ODBIORCA odpowiada za prawidłowość danych podanych na zamówieniu, zleceniu lub/i w załączonych do zamówienia dokumentach. Uznaje się, że osoba składająca zamówienie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ODBIORCY lub używająca adresu ODBIORCY jest upoważnionym przedstawicielem ODBIORCY. ODBIORCA ma obowiązek poinformowania DOSTAWCY na piśmie o zmianie osób upoważnionych do składania zamówień (wzór 1b) z zastrzeżeniem zapisów dotyczących zarządzania uprawnieniami użytkowników w portalu IngramMicro24. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winno być wysłane listem poleconym lub w postaci skanu stanowiącego załącznik do poczty elektronicznej, wysłanej za potwierdzeniem odbioru do DOSTAWCY na adres ploffice@ingrammicro.com lub za pomocą portalu IngramMicro24 niezwłocznie po zaistnieniu zmian i wywołuje skutek od momentu otrzymania go przez DOSTAWCĘ. ODBIORCA ponosi odpowiedzialność za zamówienie złożone przez osobę, która straciła uprawnienia w tym zakresie, jeżeli ODBIORCA zaniecha obowiązku niezwłocznego powiadomienia DOSTAWCY o tym fakcie a wszelkie szkody powstałe u DOSTAWCY w wyniku zamówień dokonanych przez osoby nieuprawnione do składania zamówień pokrywa ODBIORCA. W systemie portalu IngramMicro24 ODBIORCA posiadający aktywne konto musi upoważnić jednego Użytkownika (Admin) do zarządzania wszystkimi kontami użytkowników ODBIORCY poprzez ich dodawanie/usuwanie jak i nadawanie/odbieranie im poszczególnych zakresów uprawnień do działania w imieniu ODBIORCY w ramach portalu IngramMicro24 – upoważnienie to winno zostać podpisane i przekazane zgodnie z zapisami powyżej. Adminem może być również osoba uprawniona do jednoosobowej reprezentacji ODBIORCY na podstawie wpisu do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY – w takim wypadku osoba ta załączy podpisany formularz stanowiący załącznik do niniejszych OWH – wzór 1c.
 4. ODBIORCA wyraża zgodę na otrzymywanie i przesyłanie przez DOSTAWCĘ informacji handlowych (ofert, nowości, promocji itp.) zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podane i udostępnione DOSTAWCY przez ODBIORCĘ adresy email.
 5. Zgodnie z §2 ust.2 OWH, zamówienia mogą być składane z wykorzystaniem funkcjonującego u DOSTAWCY systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24. W takim przypadku do czynności prawnych realizowanych w postaci elektronicznej nie stosuje się postanowień art. 661 § 1-3 kodeksu cywilnego.
 6. Przepis art. 61 § 1 k.c. stosuje się wprost co oznacza, że ODBIORCA nie może wycofać swojego zamówienia potwierdzonego przez DOSTAWCĘ później, niż w dniu otrzymania przez ODBIORCĘ od DOSTAWCY potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji przez ODBIORCĘ ze złożonego zamówienia w przypadkach, o których mowa w ust. 9 zdanie 3 i 4 poniżej oraz w § 5 ust. 9 OWH.
 7. Do zawarcia umowy pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ dochodzi z chwilą pisemnego potwierdzenia przez DOSTAWCĘ za pośrednictwem faksu, korespondencji email lub systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24 ODBIORCY przyjęcia zamówienia do realizacji, które to potwierdzenie zawiera w szczególności specyfikację, liczbę produktów i/lub usług, cenę, warunki płatności, sposób, miejsce i termin dostawy, z zastrzeżeniem, że DOSTAWCA po złożeniu zamówienia przez ODBIORCĘ ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia umowy lub jej wejścia w życie.
 8. Miejscem spełnienia świadczenia DOSTAWCY jest siedziba DOSTAWCY lub wskazane w zamówieniu miejsce wykonania dostawy TOWARU. Uznaje się, że osoba upoważniona do składania zamówień jednocześnie uprawniona jest do wskazywania i zmiany adresów dostaw zamówionych w imieniu ODBIORCY Towarów.
 9. Wszystkie publikowane przez DOSTAWCĘ katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego (art. 661 § 1 – 3 kodeksu cywilnego nie stosuje się). Wiążące są jedynie dane i parametry techniczne pisemnie potwierdzone przez DOSTAWCĘ w potwierdzeniu zamówienia do realizacji. Jeżeli potwierdzone przez DOSTAWCĘ w przyjęciu zamówienia do realizacji dane i parametry techniczne zamówionego przez ODBIORCĘ TOWARU ulegną zmianie z przyczyn niezależnych od DOSTAWCY tj. będą wynikać ze zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego TOWARU powstałych na skutek modernizacji TOWARU przez producenta lub postępu technicznego - DOSTAWCA poinformuje ODBIORCĘ o tym fakcie faksem, za pośrednictwem korespondencji email lub za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24. Jeżeli ODBIORCA w terminie 7 dni, liczonych od daty nadania przez DOSTAWCĘ powiadomienia o zmianie danych i parametrów technicznych zamówionego TOWARU, nie przekaże DOSTAWCY w tej samej formie oświadczenia o rezygnacji ze złożonego przez ODBOIRCĘ zamówienia uznaje się, że ODBIORCA potwierdza i akceptuje zmienione dane i parametry techniczne zamówionego TOWARU.
 10. DOSTAWCA zastrzega, że przedstawione indywidualnie oferty handlowe, kalkulacje, projekty, rysunki i inne dane techniczne, są poufne i nie mogą być przez ODBIORCĘ udostępnione osobom trzecim. Naruszenie tego postanowienia uprawnia DOSTAWCĘ do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 11. ODBIORCA może ubiegać się u DOSTAWCY o udzielenie kredytu kupieckiego zgłaszając wniosek o udzielenie kredytu. Wniosek o udzielenie kredytu kupieckiego dostępny jest w systemie IngramMicro24
 12. Przyznanie ODBIORCY kredytu kupieckiego DOSTAWCA może uzależnić od oceny dotychczasowej historii kredytowej ODBIORCY oraz przedstawienia aktualnych dokumentów finansowych i rejestrowych, a także od udzielenia zabezpieczenia. DOSTAWCA może odmówić udzielenia kredytu kupieckiego bez podania przyczyny. W przypadku wycofania kredytu kupieckiego przez DOSTAWCĘ po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ODBIORCY do realizacji, DOSTAWCA może uzależnić realizację zamówienia od złożenia przez ODBIORCĘ dodatkowego zabezpieczenia lub dokonania przedpłaty.
 13. Celem zabezpieczenia należności DOSTAWCY z tytułu sprzedaży TOWARÓW, DOSTAWCA może uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji ze strony ODBIORCY. Zabezpieczenie takie ustalane jest indywidualnie w każdym przypadku.
 14. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od poszczególnego zamówienia w całości lub w części, na warunkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego o zobowiązaniach z umów wzajemnych.
§ 3 DOSTAWA/ODBIÓR TOWARU
 1. W przypadku uzgodnienia terminu dostawy rozumianego jako gotowość DOSTAWCY do wydania TOWARU ODBIORCY, a ODBIORCY do przyjęcia TOWARU w miejscu wskazanym w zamówieniu, we wskazanym okresie, bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem potwierdzenia ODBIORCY przez DOSTAWCĘ przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierającego elementy o których mowa w §2 ust 7 OWH.
 2. W razie żądania ODBIORCY dokonania zmian w zamówionym TOWARZE, takie żądanie traktuje się jako złożenie nowego zamówienia.
 3. Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak, w szczególności: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływ na proces produkcji bądź dostawy zamówionego TOWARU. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców DOSTAWCY lub terminowe wykonanie zobowiązania przez DOSTAWCĘ jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. Na powyżej opisane okoliczności DOSTAWCA może się powoływać także podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach DOSTAWCA niezwłocznie poinformuje ODBIORCĘ.
 4. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do etapowej realizacji poszczególnych zamówień, po uprzednim powiadomieniu o tym ODBIORCY za pośrednictwem: systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24, faksu lub emaila o ile zamówienie ODIORCY nie wskazuje żądania całościowej dostawy. W przypadku etapowej realizacji zamówienia każdą spełnioną przez DOSTAWCĘ część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, a ODBIORCA zobowiązany jest do uregulowania należności z jej tytułu w terminie wskazanym przez DOSTAWCĘ w fakturze lub umowie.
 5. Termin dostawy TOWARÓW zamówionych przez ODBIORCĘ określa DOSTAWCA w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w §2 ust 7 mając na uwadze praktyczną możliwość jak najszybszego sprowadzenia zamówionych przez ODBIORCĘ TOWARÓW. Odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu nieterminowej dostawy TOWARÓW objętych potwierdzonym przez DOSTAWCĘ zamówieniem jest uzależniona od wyłącznej winy DOSTAWCY w terminowym spełnieniu świadczenia dla ODBIORCY i jest ograniczona maksymalnie do kwoty zysków netto należnych DOSTAWCY w związku z realizacją tego zamówienia.
 6. DOSTAWCA może odmówić realizacji zamówienia lub powstrzymać się z realizacją zamówienia, jeżeli ODBIORCA będzie pozostawał w opóźnieniu co do zapłaty za poprzednio zrealizowane zamówienia.
 7. DOSTAWCA zapewnia dostawę zamówionego przez ODBIORCĘ TOWARU na adres wskazany przez ODBIORCĘ w zamówieniu, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub przewoźnika działającej na zlecenie DOSTAWCY, z wyjątkiem kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych TOWARÓW dostarczanych w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email z zastrzeżeniem zapisów ust. 9 poniżej.
 8. ODBIORCA może zmienić adres dostawy wskazany w zamówieniu. Każdorazowa zmiana adresu dostawy wskazanego w zamówieniu musi być dokonana pisemnie, faksem, w systemie IngramMicro24 lub emailem wysłanym za potwierdzeniem odbioru do DOSTAWCY przez osobę upoważnioną do składania zamówień, nie później niż przed rozpoczęciem dostawy przez DOSTAWCĘ.
 9. Odbiorca może w złożonym przez siebie zamówieniu, na piśmie, wskazać, iż preferowany przez niego sposób dostawy to odbiór za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ lub odbiór środkiem transportu ODBIORCY z magazynu DOSTAWCY. W takim przypadku ODBIORCA wskaże osobę upoważnioną do odbioru TOWARU z magazynu DOSTAWCY.
 10. ODBIORCA pokrywa koszty transportu, które doliczane są bezpośrednio do faktury za TOWAR, którego transportu dotyczy lub będą naliczane w odrębnej fakturze, w każdym przypadku:
  1. gdy wartość netto zakupu wysyłanego na pojedynczy adres wysyłkowy w danym dniu będzie równa lub niższa od kwoty 6000zł netto, lub w przypadku faktur w walutach obcych - jej równowartości w usd lub euro według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wysyłkę. Koszt transportu będzie wynosił wówczas 15 zł netto (lub w przypadku faktur w walutach obcych - jej równowartość w walucie usd lub eur obliczoną jak powyżej), za lokalizację, z wyłączeniem produktów wielkogabarytowych, czyli przesyłek ponad 70 kg i produktów wymagających transportu specjalnego typu szafy, duże UPS'y, szpule z kablami, etc.
  2. transportu wielkogabarytowego i transportu TOWARÓW wymagających transportu specjalnego, jeżeli wartość netto zakupu wysyłanego na pojedynczy adres wysyłkowy w danym dniu będzie równa lub niższa niż od kwoty 30.000 zł netto, lub w przypadku faktur w walutach obcych - jej równowartości w usd lub euro według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wysyłkę. Koszt transportu produktów wielkogabarytowych (czyli przesyłek ponad 70 kg) będzie wynosił 90 zł netto za sztukę (lub w przypadku faktur w walutach obcych - jej równowartość w walucie usd lub eur obliczoną jak powyżej). Transport specjalny jednej sztuki (np.szafy) wynosić będzie min. 150 zł netto (dla lokalizacji Warszawa) oraz min. 350 zł netto (poza Warszawą). Dla większej liczby sztuk TOWARÓW specjalnych (np.szaf) koszt transportu pozostaje do uzgodnienia pomiędzy stronami.
  3. transport międzynarodowy - każdorazowo koszt uzgadniany przed wysyłką.
 11. DOSTAWCA pokrywa koszty transportu w przypadku gdy wartość netto zakupu wysyłanego na pojedynczy adres wysyłkowy w danym dniu przekracza wielkości opisane w ust. 10 powyżej.
 12. TOWAR objęty zamówieniami realizowanymi do godziny 16:00 każdego dnia roboczego DOSTAWCA przekazuje przewoźnikowi lub spedytorowi w tym samym dniu, w przypadku zamówień realizowanych po godzinie 16.00 – w tym samym dniu albo następnego dnia roboczego. Transport przesyłek wielkogabarytowych uzgadniany jest indywidualnie. Na terenie Warszawy możliwe jest uzgodnienie dostawy tego samego dnia roboczego w przypadku realizacji zamówień do godziny 12:00. Odbiór osobisty TOWARU z magazynu DOSTAWCY możliwy jest w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.
 13. W przypadku gdy TOWAR dostarczany jest do ODBIORCY za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej, działającej na zlecenie DOSTAWCY, odpowiedzialność za TOWAR przechodzi na ODBIORCĘ w momencie odbioru TOWARU od przewoźnika lub firmy spedycyjnej. Przesyłki objęte są ubezpieczeniem do momentu dostarczenia ODBIORCY.
 14. W przypadku, gdy ODBIORCA zleca odbiór TOWARU wskazanemu przez siebie przewoźnikowi lub firmie spedycyjnej, lub w przypadku odbioru TOWARU przez ODBIORCĘ lub osobę przez niego upoważnioną z magazynu DOSTAWCY odpowiedzialność za TOWAR przechodzi na ODBIORCĘ w momencie wydania TOWARU z magazynu DOSTAWCY.
 15. Potwierdzeniem odbioru TOWARÓW jest:
  • pieczątka i podpis lub sam podpis ODBIORCY lub podpis osoby działającej w imieniu ODBIORCY na dokumencie przekazanym przez przewoźnika lub firmę spedycyjną działającą na zlecenie DOSTAWCY w chwili wydawania ODBIORCY lub osobie działającej w imieniu ODBIORCY przesyłki z TOWAREM objętym zamówieniem,
  • pieczątka i podpis lub sam podpis ODBIORCY lub podpis osoby działającej w imieniu ODBIORCY na dokumencie potwierdzającym wydanie TOWARÓW z magazynu DOSTAWCY – w przypadku odbioru TOWARU przez ODBIORCĘ z magazynu DOSTAWCY,
  • pieczątka i podpis lub sam podpis osoby działającej w imieniu przewoźnika lub w imieniu firmy spedycyjnej na dokumencie potwierdzającym wydanie TOWARÓW z magazynu DOSTAWCY - w przypadku odbioru TOWARU za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ,
  • email wysłany na wskazany adres skrzynki pocztowej ODBIORCY lub inny aktualnie stosowany przez DOSTAWCĘ sposób powiadomienia w przypadku kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych TOWARÓW dostarczanych w formie elektronicznej.
 16. DOSTAWCA ma prawo uznać, że dostarczając TOWAR pod wskazany przez ODBIORCĘ w zamówieniu adres dostawy, odbiór TOWARU dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela ODBIORCY, a pokwitowanie odbioru jest wiążące dla ODBIORCY i DOSTAWCY. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której odbiór TOWARÓW ma nastąpić środkiem transportu ODBIORCY z magazynu DOSTAWCY lub odbiór TOWARU ma nastąpić za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ.
 17. ODBIORCA zobowiązany jest skontrolować dostarczone TOWARY pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonych TOWARÓW natychmiast po ich odebraniu i dokonać w obecności przewoźnika lub spedytora właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania TOWARU.
 18. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń ODBIORCA zobowiązany jest niezwłocznie (w ciągu 3 dni od odebrania TOWARU), pisemnie poinformować o tym fakcie DOSTAWCĘ, a także umożliwić DOSTAWCY zbadanie dostarczonych TOWARÓW w stanie nienaruszonym. Dokonanie przez ODBIORCĘ odbioru TOWARÓW bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie TOWARÓW zgodnie z zamówieniem ODBIORCY.
 19. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego istotnego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie kontroli dostarczonych TOWARÓW, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, liczbę i stan opakowań oraz dane dotyczące oznaczenia TOWARÓW na opakowaniach, a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu TOWARÓW zanim zostaną one wykorzystane, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane DOSTAWCY.
 20. ODBIORCA jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych powyżej, pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od DOSTAWCY jakichkolwiek roszczeń.
 21. Nieodebranie przez ODBIORCĘ zamówionego TOWARU w terminie 14 dni od potwierdzenia gotowości realizacji zamówienia przez DOSTAWCĘ stanowi podstawę do dochodzenia przez DOSTAWCĘ stosownego odszkodowania od ODBIORCY w szczególności tytułem kosztów magazynowania nieodebranych przez ODBIORCĘ TOWARÓW czy też kosztów transportu według stosowanych przez DOSTAWCĘ cenników. Po upływie 14 dni od daty potwierdzenia przez DOSTAWCĘ gotowości do realizacji zamówienia i nie wywiązania się z warunków umowy przez ODBIORCĘ, DOSTAWCA ma prawo dalszego odsprzedania TOWARU, a nowy termin realizacji zostanie przekazany ODBIORCY na nowych warunkach ustalonych przez DOSTAWCĘ. Dodatkowo DOSTAWCA jest uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 1% wartości TOWARU za każde dziesięć dni, licząc od dnia potwierdzenia gotowości realizacji dostawy.
§ 4 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
 1. Do czasu zapłacenia przez ODBIORCĘ pełnej ceny sprzedaży TOWARÓW objętych potwierdzonym przez DOSTAWCĘ zamówieniem, DOSTAWCA zastrzega sobie prawo własności tych TOWARÓW. Uprawnienie do korzystania z oprogramowania przez jakiegokolwiek użytkownika jest warunkowo możliwe i dopuszczalne po dacie dostarczenia licencji przez DOSTAWCĘ, aż do daty wymagalności ceny sprzedaży. Po tej dacie uprawnienie do korzystania z dostarczonego oprogramowania uzależnione jest od terminowego otrzymania przez DOSTAWCĘ całej ceny sprzedaży i wchodzi w życie z dniem jej otrzymania przez DOSTAWCĘ. Każde inne korzystanie z oprogramowania będzie bezprawne. Uprawnienie do korzystania z usług serwisowych przez jakiegokolwiek użytkownika jest możliwe aż do daty wymagalności ceny sprzedaży wskazanej ODBIORCY przez DOSTAWCĘ. Po tej dacie ( w przypadku braku zapłaty) każde takie korzystanie będzie uważane za bezprawne.
 2. ODBIORCA, o ile TOWAR ma być przedmiotem dalszej odsprzedaży na rzecz osoby trzeciej, powinien poinformować osobę trzecią o zastrzeżeniu prawa własności TOWARÓW na rzecz DOSTAWCY, a w przypadku oprogramowania i usług- o warunku istnienia uprawnienia do korzystania z oprogramowania i usług w postaci otrzymania przez DOSTAWCĘ terminowej zapłaty za to oprogramowanie/usługi zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej i przedstawić DOSTAWCY dowód na wykonanie tego obowiązku po rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
 3. ODBIORCA nie ma prawa do ustanawiania zastawu na zastrzeżonym TOWARZE lub przenoszenia tytułu własności do niego jako zabezpieczenia. ODBIORCA jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania DOSTAWCY listem poleconym w przypadku zajęcia TOWARÓW podlegających zastrzeżeniu własności. W przypadku zajęcia TOWARÓW z zastrzeżonym na rzecz DOSTAWCY prawem własności ODBIORCA jest zobowiązany do dopilnowania, aby w protokole zajęcia oraz zapewnienia w miejsce przysięgi znalazła się wiadomość, iż zajęte przedmioty stanowią własność DOSTAWCY a w przypadku oprogramowania - o warunku korzystania z oprogramowania.
 4. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego w stosunku do ODBIORCY jest on zobowiązany oznaczyć TOWAR w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz DOSTAWCY.
 5. W przypadku opóźnienia płatności ze strony ODBIORCY DOSTAWCA ma prawo na koszt ODBIORCY żądać czasowego wydania zastrzeżonego TOWARU w celu zabezpieczenia na nim swoich praw. Takiego żądania nie uznaje się za wykonanie prawa odstąpienia od umowy.
 6. ODBIORCA nie ma prawa zbycia wierzytelności przysługujących od DOSTAWCY na rzecz osób trzecich.
 7. ODBIORCA z chwilą zawarcia umowy zgodnie z OWH ceduje na DOSTAWCĘ wszelkie wierzytelności i prawa wynikające ze sprzedaży przez ODBIORCĘ zastrzeżonego TOWARU, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń przez strony.
§ 5 CENA
 1. Ceny sprzedaży TOWARÓW określone na stronach systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24 DOSTAWCY lub w materiałach informacyjnych DOSTAWCY nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez ODBIORCĘ.
 2. Ostateczne ceny sprzedaży TOWARÓW zostaną potwierdzone (emailem, faksem, w portalu IngramMicro24) przez DOSTAWCĘ w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ODBIORCY do realizacji, z zastrzeżeniem ust. 8 oraz ust. 9 poniżej.
 3. Ceny TOWARÓW mogą być przez DOSTAWCĘ określone w polskich złotych lub w walutach obcych. Ceny podane przez DOSTAWCĘ nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu.
 4. Z zastrzeżeniem ust.5 poniżej, w przypadku gdy cena sprzedaży TOWARÓW przeliczana jest z waluty obcej to przeliczana jest po kursie średnim NBP obowiązującym dla dnia sprzedaży tj. dnia wystawienia faktury, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Średni kurs dla danej waluty na dzień sprzedaży jest ustalany i ogłaszany przez Narodowy Bank Polski poprzedniego dnia roboczego po godzinie 12.00. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do przeliczenia cen sprzedaży wg. innego kursu niż kurs średni NBP w dniu wystawienia faktury, jeśli kurs sprzedaży waluty na rynku międzybankowym systemu REUTERS w dowolnym momencie dnia sprzedaży jest wyższy od średniego kursu NBP o co najmniej 1%. Informacje na temat obowiązującego kursu dostępne są każdorazowo na stronie https://www.IngramMicro24.com. Strony mają prawo uzgodnienia innego kursu przeliczeniowego niż kurs o którym mowa powyżej i tak ustalony kurs winien być potwierdzony przez Strony pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 5. W przypadku jeżeli waluta oferty DOSTAWCY w systemie sprzedaży internetowej IngramMicro24 jest inna aniżeli waluta zamówienia i/lub waluta sprzedaży wskazana przez ODBIORCĘ w złożonym zamówieniu, DOSTAWCA, gwarantując cenę w wybranych przez ODBIORCĘ w zamówieniu walutach innych aniżeli waluta ofert, może doliczyć do ceny dodatkową marżę stanowiąca ekwiwalent ryzyka kursowego ponoszonego przez DOSTAWCĘ. ODBIORCA składając zamówienie akceptuje wysokość dodatkowej marży.
 6. Jeżeli ODBIORCA uzyskał od DOSTAWCY dedykowany dla ODBIORCY dostęp do systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24 DOSTAWCY, cena określona w systemie sprzedaży internetowej IngramMicro24 DOSTAWCY uwzględnia ustalony dla ODBIORCY upust.
 7. Do ceny dostarczanych TOWARÓW doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz koszty transportu naliczone zgodnie z zapisami § 3 OWH i inne opłaty o których mowa w niniejszych OWH. ODBIORCA upoważnia DOSTAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu ODBIORCY.
 8. Składając zamówienie u DOSTAWCY w cenach specjalnych producenta TOWARÓW lub składając żądanie uzyskania cen specjalnych producenta, ODBIORCA oświadcza, że akceptuje warunki ofert specjalnych określanych i stosowanych przez producenta TOWARÓW i jest nimi związany. W przypadku stwierdzenia przez producenta TOWARÓW lub DOSTAWCĘ naruszenia przez ODBIORCĘ warunków ofert specjalnych, o których mowa w zdaniu poprzednim i wycofania ceny specjalnej, ODBIORCA przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że cena TOWARÓW ulegnie podwyższeniu. Zmiana ceny może nastąpić w każdym dowolnym momencie zarówno przed jak i po dostawie TOWARÓW. W takim przypadku DOSTAWCA TOWARÓW poinformuje ODBIORCĘ o zmianie ceny w korespondencji e-mail oraz wystawi fakturę sprzedaży w podwyższonych cenach lub fakturę korygującą cenę wskazaną na fakturze sprzedaży a ODBIORCA zobowiązuje się do zapłaty podwyższonej ceny w terminie wskazanym przez DOSTAWCĘ. ODBIORCY nie przysługuje w takim wypadku prawo do odstąpienia od zamówienia, o którym mowa w ust.9 poniżej. Na pisemne żądanie ODBIORCY, DOSTAWCA wystąpi w imieniu ODBIORCY do producenta sprzętu z zapytaniem o warunki oferty specjalnej wymagane przez producenta.
 9. Cena sprzedaży potwierdzona przez DOSTAWCĘ w przyjęciu zamówienia do realizacji może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny przez producenta TOWARÓW. W takim przypadku DOSTAWCA poinformuje ODBIORCĘ o zmianie ceny sprzedaży faksem, za pośrednictwem korespondencji email lub za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24. Z zastrzeżeniem zapisów ust.8 powyżej, jeżeli ODBIORCA w terminie 7 dni liczonych od daty nadania przez DOSTAWCĘ powiadomienia o zmianie ceny nie przekaże DOSTAWCY oświadczenia o rezygnacji ze złożonego przez ODBIORCĘ zamówienia uznaje się, że ODBIORCA potwierdza i akceptuje zmienioną cenę sprzedaży.
§ 6 PŁATNOŚCI
 1. ODBIORCA jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny sprzedaży TOWARÓW w terminie wskazanym w fakturze dokumentującej dokonaną sprzedaż. Stosowną fakturę, dokumentującą sprzedaż, DOSTAWCA jest zobowiązany wystawić ODBIORCY nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy TOWARU lub wykonano usługę.
 2. DOSTAWCA na wniosek ODBIORCY może wystawić faktury sprzedaży TOWARU w walutach obcych. W przypadku wystawienia faktury w walucie obcej, ODBIORCA jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny sprzedaży TOWARÓW w walucie, w której faktura została wystawiona, na wskazane konto walutowe. Zapłata ceny sprzedaży w walucie krajowej za faktury wystawione w walutach obcych może nastąpić według kursu banku DOSTAWCY z dnia zapłaty, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą DOSTAWCY.
 3. Za opóźnienie w stosunku do terminu płatności poszczególnych faktur, ODBIORCA jest zobowiązany do zapłaty DOSTAWCY odsetek płatnych na tych samych zasadach jak odsetki za zwłokę w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za TOWAR.
 4. Z tytułu przedłużenia terminu zapłaty ceny za sprzedany TOWAR, DOSTAWCA może naliczyć ODBIORCY za każdy dzień przedłużenia odsetki za zwłokę w transakcjach handlowych od kwoty pozostałej do zapłaty ceny sprzedaży. W takim przypadku DOSTAWCA uprawniony jest do wystawienia ODBIORCY noty odsetkowej, którą ODBIORCA zobowiązuje się zapłacić nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia.
 5. Zapłata za TOWAR następuje przelewem na konto DOSTAWCY w Banku:
  BGŻ BNP Paribas S.A SWIFT PPABPLPK
  PLN PL 83 1600 1374 1846 3200 8000 0001
  EUR PL 56 1600 1374 1846 3200 8000 0002
  USD PL 29 1600 1374 1846 3200 8000 0003
  lub gotówką przy odbiorze TOWARU w kwocie dopuszczonej odpowiednimi przepisami.
 6. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy DOSTAWCY lub dzień zapłaty gotówką w kasie DOSTAWCY.
 7. DOSTAWCA dopuszcza możliwość wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej na ODBIORCA wyraża na to zgodę.
§ 7 GWARANCJA i RĘKOJMIA ZA WADY
 1. TOWARY będące przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przez DOSTAWCĘ z ODBIORCĄ objęte są gwarancją producenta ( o ile udzielono) na warunkach przez niego określonych.
 2. Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego wyłącza się odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu rękojmi za wady na TOWARY będące przedmiotem umów zawartych z ODBIORCĄ.
 3. Obowiązki w zakresie gwarancji wykonują w imieniu producenta podmioty wskazane przez producenta.
 4. Odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu umowy zawartej z ODBIORCĄ jest uzależniona od wyłącznej winy DOSTAWCY w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu umowy i jest ograniczona do kwoty zysków netto należnych DOSTAWCY w związku zawarciem takiej umowy z ODBIORCĄ. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek inną szkodę ODBIORCY, w tym utratę zysków lub dochodów ODBIORCY, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez DOSTAWCĘ.
§ 8 ZWROT TOWARU
 1. Ewentualny zwrot TOWARU na wniosek ODBIORCY może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, na jego pisemną prośbę zawierającą podanie przyczyn zwrotu i liczby sztuk konkretnego rodzaju TOWARU, po jej pisemnej akceptacji przez DOSTAWCĘ.
 2. DOSTAWCA może wyrazić zgodę na zwrot TOWARU w całości bądź też w części lub odmówić przyjęcia TOWARU.
§ 9 UDOSTĘPNIENIE TOWARÓW DLA CELÓW PROMOCYJNO-MARKETINGOWYCH
 1. W celu zwiększenia sprzedaży, DOSTAWCA może czasowo udostępnić ODBIORCY na zasadzie użyczenia, TOWARY w celu prezentowania dalszym nabywcom ich cech i walorów.
 2. W celu udostępnienia TOWARÓW ODBIORCA zobowiązany jest do złożenia DOSTAWCY Wniosku o użyczenie za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24 poprzez osobę upoważnioną do działania w imieniu ODBIORCY (w tym osobę upoważnioną do składania zamówień). Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24, po jego akceptacji przez DOSTAWCĘ, jednoznaczne będzie z zawarciem umowy użyczenia na warunkach wskazanych w OWH. Wyłącza się stosowanie postanowień art. 661 § 1-3 kodeksu cywilnego.
 3. W wypadkach uzasadnionych, za zgodą DOSTAWCY, złożenie wniosku o użyczenie może nastąpić poza portalem IngramMicro24 poprzez przesłanie za pośrednictwem email podpisanego w imieniu ODBIORCY wniosku o użyczenie na formularzu (wzór 2) stanowiącym załącznik do niniejszych OWH.
 4. ODBIORCA potwierdza odbiór udostępnionych zgodnie z zapisami §3 ust. 7-20 niniejszych OWH TOWARÓW, przyjmując je w używanie na zasadach określonych niniejszymi postanowieniami oraz postanowieniami art. 710-719 kodeksu cywilnego.
 5. TOWARY stanowiące przedmiot użyczenia mogą być używane przez ODBIORCĘ wyłącznie w celach demonstracyjnych, marketingowych i promocyjnych związanych z pozyskiwaniem nowych nabywców przez ODBIORCĘ.
 6. TOWARY stanowiące przedmiot użyczenia nie mogą zostać przez ODBIORCĘ powierzone osobie trzeciej bez pisemnej zgody DOSTAWCY.
 7. Użyczenie następuje na czas oznaczony we Wniosku i zaakceptowany przez DOSTAWCĘ, po upływie którego ODBIORCA zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu użyczenia, z zastrzeżeniem zapisów poniżej. W przypadku jeśli data zwrotu wskazana przez DOSTAWCĘ jest inna aniżeli data wskazana przez ODBIORCĘ we Wniosku – wiążąca jest data zwrotu wskazana przez DOSTAWCĘ.
 8. DOSTAWCA może żądać natychmiastowego zwrotu TOWARÓW będących przedmiotem użyczenia jeżeli:
  • ODBIORCA używa TOWARÓW będących przedmiotem użyczenia w sposób sprzeczny z niniejszymi OWH lub z właściwościami i przeznaczeniem udostępnionych TOWARÓW,
  • ODBIORCA powierza udostępnione TOWARY innej osobie nie będąc do tego upoważnionym przez DOSTAWCĘ,
  • udostępnione TOWARY staną się niezbędnie potrzebne DOSTAWCY,
  • ODBIORCA zalega z płatnościami wobec DOSTAWCY z innych tytułów.
 9. W przypadku wystąpienia przez DOSTAWCĘ z żądaniem natychmiastowego zwrotu użyczonych TOWARÓW, ODBIORCA zobowiązany jest do ich zwrotu w terminie 2 dni roboczych od daty wysłania żądania zwrotu przez DOSTAWCĘ. Żądanie wysłane winno być na adres email ODBIORCY wskazany we Wniosku.
 10. ODBIORCA zobowiązany jest zachować w dobrym stanie opakowania po towarach i zwrócić towary będące przedmiotem użyczenia wraz z opakowaniem w stanie niepogorszonym.
 11. Zwrot TOWARÓW nastąpi w siedzibie DOSTAWCY w terminie przez niego określonym, za podpisaniem protokołu odbioru.
 12. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu ODBIORCA zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości brutto 1% ceny przedmiotu użyczenia wskazanej we Wniosku o użyczenie. Zapłata kar umownych nie zwalnia ODBIORCY od obowiązku zwrotu TOWARU oraz odpowiedzialności na zasadach ogólnych.
 13. ODBIORCA zobowiązany jest do używania TOWARÓW stanowiących przedmiot użyczenia zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami oraz w sposób nie powodujący ich nadmiernego zużycia.
 14. ODBIORCA zobowiązany jest do należytego przechowywania TOWARÓW stanowiących przedmiot użyczenia zgodnie z ich właściwością, z uwzględnieniem ewentualnych wskazówek udzielonych mu przez DOSTAWCĘ.
 15. ODBIORCA odpowiedzialny jest za utratę, zniszczenie, niesprawność lub uszkodzenie TOWARÓW będących przedmiotem użyczenia a także ich opakowań.
 16. W przypadku utraty, uszkodzenia, zniszczenia, nadmiernego zużycia lub zdekompletowania TOWARÓW będących przedmiotem użyczenia i/lub ich opakowań oraz w przypadku braku zwrotu TOWARÓW będących przedmiotem użyczenia i/lub ich opakowań w terminie, ODBIORCA zobowiązuje do zakupienia przedmiotu użyczenia w cenie określonej we Wniosku o użyczenie. W przypadku cen wskazanych w walutach obcych DOSTAWCA dokona przeliczenia cen na walutę PLN zgodnie z zapisami §5 niniejszych OWH. DOSTAWCA wystawi ODBIORCY fakturę VAT, w której określi sposób i termin płatności. ODBIORCA upoważnia DOSTAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu ODBIORCY.
 17. W przypadku wpłaty przez ODBIORCĘ kaucji na zabezpieczenie prawidłowego wykonania użyczenia, DOSTAWCA ma prawo potrącić z kaucji cenę TOWARÓW lub/i karę umowną, o czym poinformuje ODBIORCĘ w korespondencji email przesłanej na adres ODBIORCY wskazany we Wniosku.
 18. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszych OWH odnośnie użyczenia, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do umowy użyczenia.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. ODBIORCA zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia DOSTAWCY o wszelkich zmianach danych dotyczących ODBIORCY w tym w szczególności o zmianie adresu ODBIORCY, zmianie osób uprawnionych do reprezentowania ODBIORCY, zmianie osób upoważnionych przez ODBIORCĘ do składania w jego imieniu zamówień oraz o zmianie osób upoważnionych przez ODBIORCĘ do odbioru od DOSTAWCY TOWARÓW, a także o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, w tym o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego bądź o otwarciu likwidacji. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być sporządzone przez ODBIORCĘ na piśmie i wysłane do DOSTAWCY listem poleconym nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek powiadomienia DOSTAWCY. W przypadku braku powiadomienia przez ODBIORCĘ o zmianie adresu siedziby korespondencję wysłaną przez DOSTAWCĘ listem poleconym, jednokrotnie awizowaną przez urząd pocztowy i nie podjętą w terminie, uważa się za skutecznie doręczoną.
 2. Przelew praw, roszczeń i obowiązków ODBIORCY wynikających z umów zawartych z DOSTAWCĄ lub złożonych przez ODBIORCĘ zamówień wymaga uprzedniej pisemnej zgody DOSTAWCY.
 3. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ mają charakter poufny. ODBIORCA zobowiązuje się do nie ujawniania ich osobom trzecim.
 4. Strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się przestrzegać właściwych przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności („Przepisy o Ochronie Danych Osobowych”), w tym m.in. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (Rozporządzenie (UE) 2016/679 („RODO”)) i lokalnych przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności. W tym zakresie obie Strony zaświadczają i zgadzają się przestrzegać właściwych Przepisów o Ochronie Danych Osobowych podczas korzystania, zajmowania się, ujawniania, przekazywania, udostępniania lub przetwarzania w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu jakichkolwiek informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania jednostce („Dane Osobowe”) drugiej Strony, w tym Danych Osobowych pracownika, sprzedawcy lub klienta, podczas relacji handlowych pomiędzy Stronami. Strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że wszelkie Dane Osobowe udostępniane i przetwarzane w ramach ich relacji handlowych są informacjami poufnymi i podlegają obowiązkowi zachowania poufności zgodnie z niniejszymi postanowieniami i właściwymi przepisami.
 5. Dane Osobowe dostarczone DOSTAWCY przez ODBIORCĘ będą przetwarzane w trakcie realizacji stosunków gospodarczych z ODBIORCĄ oraz w celu wykonywania jego czynności jako dostawcy lub innych związanych z tym czynności. W związku z tym, w zakresie w jakim DOSTAWCA przetwarza Dane Osobowe dostarczone przez i w imieniu ODBIORCY, DOSTAWCA będzie przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami ODBIORCY i w celu niewykraczającym poza wymienione powyżej oraz zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych. Przetwarzanie takie może obejmować przekazywanie Danych Osobowych do Stanów Zjednoczonych lub innych państw trzecich.
 6. Wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają prawo wykonywać swoje prawa do dostępu, sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania lub usuwania ("prawo do bycia zapomnianym"), przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych Osobowych lub inne prawa przewidziane we właściwych Przepisach o Ochronie Danych Osobowych. Wszelkie żądania należy kierować na następujący adres e-mail: privacy@ingrammicro.com. Więcej informacji o prawach i obowiązkach ODBIORCY i DOSTAWCY w zakresie ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej Ingram Micro w sekcji Prywatność i Dane Osobowe (www.ingrammicro24.com/en/data-protection-rights-and-obligations), która stanowi integralną część niniejszych OWH.
 7. Transakcje handlowe pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ poddane zostają reżimowi Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W transakcjach międzynarodowych wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku.
 8. DOSTAWCA oświadcza, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców korzystających z Generalnego Unijnego Zezwolenia na Wywóz Nr EU001 określonego w Załączniku II a do Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE z 2009 r. L 134/1, z późniejszymi zmianami). DOSTAWCA oświadcza, że przestrzega wszystkich obowiązujących w Polsce przepisów w zakresie eksportu i importu Towarów oraz regulacji prawa polskiego i prawa unijnego dotyczących obrotu towarami podwójnego zastosowania, z uwzględnieniem wszystkich restrykcji i obostrzeń jakim podlega obrót towarami podwójnego zastosowania mających na celu utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. DOSTAWCA każdorazowo informuje ODBIORCÓW o istniejących ograniczeniach w obrocie towarami podwójnego zastosowania. ODBIORCA przyjmuje do wiadomości, że towary, oprogramowanie lub technologie stanowiące przedmiot transakcji handlowych z DOSTAWCĄ podlegają w szczególności reżimowi ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. 2004 nr 229 poz. 2315 z późniejszymi zmianami) oraz innym obowiązującym krajowym, unijnym i międzynarodowym aktom prawnym. Na podstawie powyższego ODBIORCA - bez uprzedniego uzyskania stosownych zgód właściwych władz administracji państwowej - zobowiązany jest nie eksportować, reeksportować lub przenosić pośrednio lub bezpośrednio jakichkolwiek towarów, oprogramowania lub technologii stanowiących przedmiot transakcji handlowych z DOSTAWCĄ do:
  a) użytkowników końcowych zaangażowanych w działalność związaną z bronią masowego rażenia
  lub
  b) osób lub podmiotów co, do których unijny lub międzynarodowy porządek prawny wprowadza szczególne środki ograniczające obrót ww. towarami, oprogramowaniem lub technologiami.

  ODBIORCA zobowiązuje się do przestrzegania regulacji prawnych oraz obowiązujących procedur w pełnym zakresie.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWH zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych a w sprawach gwarancji ( o ile udzielono) postanowienia zawarte w oświadczeniach producentów o udzieleniu gwarancji i warunkach ich obowiązywania ( oświadczenia gwarancyjne) , w którymi ODBIORCA się zapoznał i przyjmuje je do wykonania.
 10. ODBIORCA zobowiązuje się, że będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów oraz praktyk antykorupcyjnych i antymonopolowych włącznie z FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) oraz polskich przepisów m.in. kodeksu karnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polskiego prawa antymonopolowego, w tym Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również Ustawy o ochronie danych osobowych, a także innych przepisów regulujących powyższe kwestie. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań ODBIORCY naruszające obowiązujące przepisy prawa, a odnoszące się do TOWARÓW nabytych u DOSTAWCY na podstawie niniejszych OWH. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa każda ze stron zobowiązana jest do podjęcia działań wymaganych w tym zakresie przez obowiązujące przepisy prawa.
 11. ODBIORCA zobowiązuje się, że nie będzie podejmował wobec podmiotów będących stronami w transakcjach pośrednio lub bezpośrednio dotyczących TOWARÓW nabytych u DOSTAWCY, żadnych czynności zmierzających do przekupstwa w szczególności poprzez oferowanie lub przyjmowanie jakiejkolwiek zapłaty, podarunku, pożyczki, opłaty, nagrody czy innej korzyści, jako zachęty do podjęcia lub zaniechania działania lub wpłynięcia na podjęcie decyzji w kwestii przedmiotowej transakcji. DOSTAWCA może rozwiązać współpracę z odbiorcą w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszych zapisów lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że naruszenie miało lub ma miejsce.
 12. W przypadku obcojęzycznych wersji niniejszych OWH wydanych/stosowanych przez SPÓŁKĘ wiążąca jest wersja polska OWH.
 13. Wszelkie spory pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ rozwiązywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby DOSTAWCY.
 14. Niniejsze OWH obowiązują od dnia 18 maja 2018 roku i wchodzą w życie zgodnie z § 1 ust. 6 OWH.
Warszawa, dnia 22 lutego 2021 roku
Za SPÓŁKĘ Radosław Pruchnik - prokurent


Załączniki do pobrania:

zal_owh_1a.pdf
zal_owh_1b.pdf
zal_owh_1c.pdf
zal_owh_2.pdf