Molim sačekajte
Imajte na umu, da naš portal koristi kolačiće sačuvane na uređaju korisnika. Korišćenje ovog Web-site predstavlja prihvatanje uslova Portala.
Ovde možete pročitati uslove našeg portala

Odredbe i uslovi za online prodaju roba i usluga preko IngramMicro24 platformeOdredbe i uslovi za online prodaju roba i usluga preko IngramMirco24 platforme
§ 1. OPŠTE ODREDBE

Ove Odredbe i uslovi namenjene su za prodaju roba i usluga isključivo pravnim licima, preko sajta IngramMirco24.

§ 2. DEFINICIJE
 1. Sledeće odredbe i uslovi koji se koriste u ovom dokumentu imaju sledeća značenja ODREDBE I USLOVI:
  • IngramMirco24 - Internet stranica (sajt) dostupna putem WWW interfejsa, domen www.IngramMirco24.com, koji se koristi od strane dobavljača koji pripadaju Ingram Mirco Grupi, da prodaje robu i usluge određenim primaocima (u daljem tekstu: primaoci);
  • KORISNIK - privatno lice koje, koje u okviru svojih ovlašćenja predstavlja preduzetnika, odnosno fizičko lice, pravno lice ili orgazacionu jedinicu, bez poslovne sposobnosti da vrši poslovanje (u daljem tekst: primalac), da je poslovni partner dobavljača, koji je ovde opisan u nastavku (u daljem tekstu: dobavljač), kupuju robu ili usluge od dobavljača preko sajta IngramMirco24, kao deo poslovanja koje je sproveo primalac i ima važeće korisničko ime i lozinku.
  • USLUGE - usluge (prodaja robe, licenci ili isporuke servisiranja, tehničke i savetodavne usluge) isporučuju se preko sajta IngramMirco24 primaocima od strane dobavljača.
  • ROBA - proizvodi, usluge ili prava koja mogu biti predmet naloga ili druge aktivnosti za primaoca od strane dobavljača.
  • PRIMALAC - preduzetnik, odnosno fizičko lice, pravno lice odnosno organizaciona jedinica bez poslovne sposobnosti, koja obavlja poslovanje i koristi veb sajt IngramMirco24 direktno ili preko svojih ovlašćenih predstavnika, odnosno korisnika.
  • DOBAVLJAČ - ISPORUČILAC- Ingram Micro doo, društvo podvrgnuto pravu Srbije, sa sedištem na Novom Beogradu, Tošin bunar 272v 11070 Novi Beograd; Poreski identifikacion broj: SR103050887; Matični broj: 17493850; PPDV broj: 126408099
§ 3. POSTAVLJANJE NALOGA I ISPUNJENJE
 1. Za kupovinu robe i usluga od dobavljača preko sajta IngramMirco24, primalac mora napraviti nalog za naručivanje robe ili usluga koje se trenutno nude od dobavljača, pri čemu primalac čini obavezujuću svoju izjavu o nameri otkupa naručene robe. Primalac ne može odbiti prijem robe ukoliko je dostavljena od strane dobavljača u skladu sa uslovima porudžbine primaoca.
 2. Porudžbine se postavljaju preko sajta www.IngramMirco24.com, preko specijalne forme obrasca.
 3. Biti registrovani primalac ili IngramMirco24 korisnik sa aktivnim računom je preduslov kako bi nalozi bili ispunjeni.
 4. Svaki nalog, koji je netačno ili nepotpuno popunjen, neće biti obrađen.
 5. Dobavljač zadržava pravo da proveri naloge. U slučaju bilo kakvih neregularnosti ili bilo kakvog kršenja ovih Odredbi i uslova nalog se može ukloniti.
 6. Nakon što postavi nalog, primalac prima potvrdu naloga putem e-maila, telefonom, putem relevatne promene statusa naloga na sajtu. Svi ili bilo koji nalozi koji nisu potvrđeni u roku od 7 dana neće biti realizovani. Prihvatanje naloga sadrži naročito: specifikaciju, broj proizvoda i/ili usluga; cenu; uslove plaćanja, metod; mesto i vreme isporuke robe; nakon što primalac postavi nalog, dobavljač ima pravo da precizira u pisanoj formi za bilo koji drugi put ugovor koji će biti napravljen ili koji će stupiti na snagu.
 7. Primalac može povući svoju porudžbinu nakon što je potvrđena od strane dobavljača, najkasnije do dana kada primalac dobije potvrdu o prijemu od dobavljača. Međutim primalac ima pravo da povuče svaki nalog u slučajevima iz tačke 9 ili 4.
 8. Mesto za isporuku dobavljača je sedište dobavljača ili bilo koje drugo mesto za isporuku robe, kao što je navedeno u nalogu.
 9. Bilo koji katalozi, slike, reklamne brošure i tehnički podaci objavljeni od strane dobavljača služe isključivo samo za informatiivne svrhe. Tehnički podaci i parametri su obavezujući samo ako su potvrđeni od strane dobavljača u potvrdi o prihvatanju naloga. U slučaju da dobavljač potvrdi nalog o prihvatanju, tehnički podaci i parametri za bilo koju robu koji su naknadno promenjeni u nalogu od strane primaoca iz razloga izvan kontrole dobavljača, kao što su strukturalne modifikacije i/ili izmena u tehničkim podacima ili dizajn naručene robe, čije modifikacije ili promene proističu iz poboljšanja robe od strane proizvođača odnosno iz tehnološkog razvoja, dobavljač će o tome obavestiti primaoca putem faksa, e-mail-a ili IngramMirco24 online prodajnog sistema. Ako u roku od 7 dana od dana prijema obaveštenja dobavljača o promenana tehničkih podataka ili parametara za naručenu robu, primalac propusti da obavesti dobavljača sa izjavom o odustajanju poslatom putem faksa, e-mail-a ili IngramMirco24 online prodajnog sistema, smatra se da je primalalac potvrdio i prihvatio modifikacije tehničkih podataka ili parametara naručene robe.
 10. Dobavljač pojašnjava da bilo koja pojedinačna poslovna ponuda, računica, projekti, crteži i ostali tehnički podaci su poverljivi i kao takvi ne mogu biti saopšteni trećim licima od strane primaoca.
 11. Primalac može da postaviti zahtev dobavljaču za dobijanje trgovinskog kredita podnošenjem odgovarajućeg kreditnog zahteva putem IngramMirco24 sistema.
 12. Dobavljač može svoju saglasnost za kredit primaocu usloviti dostavljanjem postojeće kreditne istorije primaoca i važećih finasijskih i registracionih dokumenata, kao i pružanjem zaloge. Dobavljač može odbiti davanje kredita bez navođenja razloga. U slučaju da dobavljač povuče svoju odluku o dodeli trgovinskog kredita nakon što je porudžbina primaoca prihvaćena, dobavljač može da ispunjavanje takvog naloga primaoca usloviti davanjem zaloge, kako bi se obezbedila potraživanja dobavljača koja proizilaze iz prodaje robe. Zaloga će biti dogovorena od slučaja do slučaja.
 13. Svaka strana ima pravo da raskine nalog, u celini ili delimično, u skladu sa ovim Odredbama i uslovima i sa odredbama zakona koji reguliše obaveze kod recipročnih ugovora.
 14. U slučaju da primalac traži promenu naloga naručene robe, takav zahtev se smatra novim nalogom.
 15. Korisnik je ovlašćen da upravlja računom primaoca, može ograničiti vrednost otvorenih naloga drugih korisnika i ovlašćen je da postavlja zahteve u ime primaoca. Pod otvorenim nalozima se podrazumevaju nalozi potvrđeni od strane dobavljača, ali još neplaćeni od strane primaoca.
§ 4. CENA
 1. Prodajne cene za robu koja ne predstavlja ponudu u smislu Zakona, konkretizovane su u dobavljačkom IngramMirco24 online prodajnom sistemu ili informativnom materijalu, odnosno samo su uslovi predloženi primaocu za postavljanje naloga.
 2. Konačna cena robe biće potvrđena (putem e-mail-a, faksa, IngramMirco24 sajta) od strane dobavljača u potvrdi naloga o prihvatanju izdatoj za porudžbinu primaoca, predmet tačke 9 što sledi.
 3. Dobavljač može da odredi cenu za robu u RSD ili nekoj stranoj valuti. Cene isporučilaca su date bez PDV-a i transportnih i drugih troškova uvoza.
 4. Predmet tačke 5 što sledi, gde je cena robe promenjena iz bilo koje strane valute, menja se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan prodaje (datum fakture). Srednji kurs bilo koje važeće valute na dan prodaje postavlja i objavljuje Narodna banka Srbija radnog dana pre datuma prodaje, posle 08:00 časova. Dobavljač zadržava pravo da promeni prodajnu cenu koristeći neku drugu kursnu listu od kursne liste Narodne banke Srbije. Informacija o važećoj kursnoj listi je uvek dospupna na www.IngramMirco24.com. Ugovorne strane imaju pravo da se dogovore o bilo kojem kursu, osim gore navedenog kursa. Tako određen kurs mora biti potvrđen od strane ugovornih strana u pisanoj formi ili putem e-mail-a.
 5. U slučaju da se valuta ponude dobavljača u IngramMirco24 online prodaje razlikuje od valute naloga i/ili transakcije prodaje, na šta ukazuje primalac u postavljenom nalogu. Dobavljač garantuje cenu u valutama koje su izabrane od strane primaoca i koje se razlikuju od valute ponude, s tim da cena može biti povećana za dodatnu maržu. Postavljanjem naloga primalac prihvata iznos dodatne marže.
 6. Cena prikazana na IngramMirco24 sistemu online prodaje dobavljača obuhvata odobreni popust primaocu.
 7. Cena robe, koja je predmet isporuke, biće uvećana za PDV po važećoj stopi, transportne troškove i druge naknade.
 8. Postavljanjem naloga sa dobavljačem za bilo koju opremu koja ima posebnu cenu ili tražeći posebnu cenu proizvođača, primalac prikazuje da prihvata uslove specijalne ponude kao set kako je to predviđeno i kako se primenjuje od strane proizvođača. Na pisani zahtev primaoca poslat društvu, društvo ili dobavljač deluje u ime primaoca, tako što će se raspitati kod proizvođača o kvalifikacionim uslovima specijalnih ponuda.
 9. Svaka prodajna cena potvrđena od strane dobavljača može biti podložna promenama prodajne cene. U ovom slučaju dobavljač će obavestiti primaoca o promeni prodajne cene putem faksa, e-mail-a ili IngramMirco24 online prodajnog servisa. Ako u roku od 7 dana od dana slanja notifikacije dobavljača o promeni cene, primalac ne obavesti dobavljača o povlačenju postavljenog naloga, smatra se da je primalac potvrdio i prihvatio promenu cene.
 10. Kako je ograničena količina robe koja je na raspolaganju samo za promotivne svrhe ili rasprodaju, pravilo je da potvrđeni nalozi za tu robu budu ispunjeni redosledom kojim su primljeni dok traju zalihe.
 11. Dobavljač zadržava pravo da menjaju cenu robe koja je ponuđena na IngramMirco24 sajtu, dodaje nove proizvode, povlači prodaju robe sa sajta IngramMirco24, sprovede, otkaže ili promeni promotivne akcije na sajtu IngramMirco24.
§ 5. ISPORUKA / PRIJEM ROBE
 1. Ispunjenje porudžbine zavisi od raspoloživosti robe u skladištu dobavljača ili drugih dobavljača. U slučaju nedostupnosti pojedine robe obuhvaćene porudžbinom primalac će biti obavešten o tome, kako bi odlučio o načinu ispunjenja (delimična isporuka, duže vreme čekanja, otkazivanje cele porudžbine).
 2. U slučaju da je rok isporuke dogovoren, to podrazumeva spremnost dobavljača da isporuči robu primaocu i spremnost primaoca da prihvati robu u mestu i roku navedenom u nalogu. Vreme isporuke počinje danom potvrđivanja prihvatanja naloga od dobavljača primaocu.
 3. Period isporuke može se promeniti i produžiti u slučaju više sile, koja podrazumeva sve nepredvidive i nesprečive događaje, uključujući konkretno: prirodne katastrofe, štrajkove, zatvaranje radnih prostorija, zakonske promene, administrativne odluke ili vladine odluke, pod uslovom da mogu značajno uticati na proces isporuke i proizvodnje robe. Takođe, viša sila smatra se postojeća ukoliko se pomenuti događaji dešavaju prema isporučiocima dobavljača ili podizvođačima, ukoliko sprečava blagovremeno izvršenje obaveze isporučioca ili znatno otežava zbog ekonomskih uslova. Isporučioci mogu izazvati prethodno opisane događaje više sile takođe ukoliko na vreme ne ispune svoje obaveze. Gde su uključena važna pitanja, isporučilac će odmah obavestiti primaocao o početku ili prestanku više sile.
 4. Dobavljač zadržava pravo da ispuni neki pojedinačan nalog u nekoliko koraka, nakon prethodnog obaveštenja primaoca putem IngramMirco24 online prodajnog sistema, faksa ili e-mail-a, osim ako porudžbine primaoca sadrže zahtev za ispinjenje u jednom koraku. U slučaju ispunjenja naredbe u nekoliko koraka, svaki pojedinačan korak dobavljača smatra se posebnim pravnim aktom i prema tome primalac je dužan da plati za to u skladu sa datumom određenog od strane dobavljača u relevatnoj fakturi, ugovoru ili potvrdnom nalogu.
 5. Period isporuke poručene robe primaocu biće određene od strane dobavljača u potvrdi porudžbine, kako bi se roba isporučila primaocu u što kraćem roku, uzimajući u obzir praktične mogućnosti dobavljača. Dobavljač će biti odgovoran za neblagovremeno dostavljanje robe, koji je potvrđen nalogom dobavljača, do mere do koje neblagovremeno dostavljanje je prouzrokovano isključivo neuspehom dobavljača da na vreme izvrši isporuku primaocu, a u svakom slučaju do neto dobiti zarade dobavljača sa ispunjenjem naloga.
 6. Dobavljač može da odbije ispunjenje ili suspendovati ispunjenje svakog naloga, ako je primalac imao zakašnjenja u izvršavanju obaveza dosad ispunjenih naloga.
 7. Dobavljač obezbeđuje isporuku robe, koje su poručene po primaocima, na adresu naznačenoj u porudžbini primaoca putem špeditera ili prevoznika ugovorene sa dobavljačem, osim ugovora o uslugama, aktiviranje licence kodovima/ključevima i druge isporučene robe elektronski putem e-mail-a, predmet tačke 8 što sledi.
 8. Primalac može promenuti adresu isporuke primaoca naznačenu u porudžbini. Svaka promena adrese za isporuku, koja je jednom navedena, mora biti urađena kroz IngramMirco24 sistem od strane korisnika ili primaoca, najkasnije do početka isporuke od strane isporučioca.
 9. Društvo nije odgovorno ukoliko roba ne bude isporučena, zbog greške primaoca nastale prilikom popunjavanja obrasca naloga ili neosnovanog odbijanja pošiljke. Troškove nastale vraćanjem pošiljke ili sprovođenja takvog naloga snosi primalac.
 10. U skladu sa tim primalac treba da naznači da roba bude dostavljena od strane prevoznika ili špeditera ili sopstvenog prevoza primaoca iz maganica dobavljača. Ako je ovo drugo slučaj, primalac će u pismenoj formi odrediti osobu, koja je ovlašćena da preuzme robu iz magacina dobavljača.
 11. Primalac snosi troškove prevoza, koji su uključeni u cenu robe koju prevoznik prevozi. Troškovi transporta robe koja se izvozi u inostranstvo pre svake isporuke biće posebno ugovoreni.
 12. Roba obuhvaćena nalozima postavljenim pre 15:00 h radnim danom, šalje se istog dana putem prevoznika ili šreditera, a nalozi postavljeni posle 15:00 h narednog dana. Transport većih tovara će biti dogovoren od slučaja do slučaja. Za otpremanje robe unutar Beograda, isporuka robe može biti dogovorena istog dana ako je porudžbina primljena pre 12:00 (podne). Roba takođe može biti preuzeta iz magacina isporučioca radnim danima odnosno od ponedeljka do petka, 08:00 h.- 16:00 h.
 13. Kada je roba isporučena primaocu na osnovu ugovora koji dobavljač ima sa prevoznikom ili šprediterom rizik prelazi na primaoca. Poslata roba je osigurana polisom osiguranja dok se ne isporuči primaocu.
 14. U slučaju da primalac ima zaključen ugovor sa prevoznikom ili šprediterom, ili je roba uzeta iz skladišta dobavljača od strane primaoca ili lica ovlašćenog od strane primaoca, rizik propasti robe prelazi na primaoca u trenutku kada je preuzeta iz skladišta dobavljača.
 15. Potvrdom o prijemu robe smatraju se:
  • pečat i potpis, ili potpis primaoca i prevoznika, ili potpis osobe ovlašćene od strane primaoca i prevoznika, pričvršćena na dokument koji je izdao prevoznik ili špediter ugovoren od dobavljača u vreme otpremanja robe po narudžbini primaoca ili osobe ovlašćene od strane primaoca.
  • pečat ili potpis, ili potpis primaoca i prevoznika, ili potpis osobe ovlašćene od strane primaoca i prevoznika, pričvršćen na dokument kojim se potvrđuje puštanje robe iz skladišta dobavljača, gde se roba otprema iz skladišta dobavljača primaocu.
  • pečat i potpis, ili samo potpis od lica koje postupa u ime prevoznika ili špeditera, pričvršćen na dokument kojim se potvrđuje puštanje robe iz skladišta dobavljača, gde se otprema od strane prevoznika ili špeditera po nalogu primaoca.
  • elektronska pošta poslata na e-mail adresu označenu od strane primaoca; ili obaveštenje poslato koriščenjem metoda obaveštenja koji se koristi od strane dobavljača za ugovore o uslugama, aktiviranjem licence kodova/ključeva ili drugi način elektronske isporuke robe.
 16. Isporučilac zadržava pravo da predpostavi da roba isporučena od strane isporučioca na naznačenu adresu primaoca je preuzeta od strane ovlašćenog predstavnika primaoca. Potvrda o prijemu robe je obavezujuća za obe strane. Prethodno navedene odredbe primenjuju se u slučaju da se roba prevozi sopstvenim prevozom primaoca od magacina dobavljača ili od strane prevoznika ili špeditera naznačenom od strane primaoca.
 17. Primalac mora pregledati da li je kvalitet i kvantitet isporučene robe u skladu sa dogovorenom porudžbinom i odmah po prijemu naznačiti u tovarnom listu ili drugom dokumentu o potvrdi prijema robe u prisustvu prevoznika ili špeditera.
 18. U slučaju bilo kakvih prigovora, primalac mora odmah (u roku od 3 dana od dana predaje robe) obavestiti isporučioca u pisanoj formi i omogućiti mu da pregleda netaknutu isporučenu robu. Ukoliko primalac primi robu i ne stavi prigovor smatraće se da je roba uredno dostavljena u skladu sa nalogom primaoca.
 19. Ako specifična ambalaža ili iz bilo kojeg drugog značajnog razloga sprečava bilo kakvu objektivnu ispekciju robe, pregled robe na prijemu bi trebalo da obuhvati proveru dostavne dokumentacije, količine i stanja ambalaže, detalja etiketa, kao i štete ako ih ima i ako su vidljive na spoljašnosti. Potrebno je pregled izvršiti što je pre moguće, ali u svakom slučaju najkasnije kada je roba raspakovana, ali još nije korišćena. Treba sprovesti detaljan pregled i o rezultatima pregleda obavestiti dobavljača.
 20. Primalac mora ispuniti celokupnu prethodno navedenu proceduru, jer u suprotnom gubi pravo da ističe bilo kakve tvrdnje protiv isporučioca.
 21. Ukoliko primalac ne preuzme isporučenu robu u roku od 14 dana od dana potvrde isporučioca da je roba spremna za isporuku isporučilac može zahtevati naknadu štete od primaoca, uključujući posebno troškove skladištenja, odnosno troškove transporta po važećem cenovniku isporučioca. Nakon 14 dana od dana kada je isporučilac potvdio da je roba dostavljena i spremna za isporuku i neispunjenja uslova ugovora od strane primaoca, isporučilac ima pravo da proda robu. Novi datum ispunjenja biće saopšten primaocu u skladu sa novim uslovima koje je postavio isporučilac. Pored toga isporučilac ima pravo da naplati ugovornu kaznu od 1% vrednosti robe za svaki period od 10 dana počev od dana potvrđivanja isporučioca o spremnosti isporučioca za isporuku.
§ 6. PLAĆANJE
 1. Primalac mora platiti cenu robe do dana dospeća, koja je prikazana na fakturi.
 2. Po zahtevu primaoca dobavljač može fakturisati prodaju robe u stranoj valuti. U slučaju da se faktura izdaje u stranoj valuti primalac mora platiti prodajnu cenu robe u istoj valuti koja se koristi za fakturisanje na devizni račun naveden u fakturi. Plaćanje kupoprodajne cene se može izvršiti u domaćoj valuti za koju je izdata faktura u stranoj valuti prema važećem kursu banke primaoca na dan plaćanja samo uz prethodnu saglasnost dobavljača.
 3. U slučaju dospelosti obaveze dobavljač primaocu može naplatiti zakonsku zateznu kamatu na preostali deo kupoprodajne cene za svaki dan zakašnjenja. U ovom slučaju dobavljač ima pravo da izda kamatnu notu primaocu i primalac pristaje da izvrši plaćanje na račun takve note najkasnije 14 dana od dana prijema note.
 4. Plaćanje robe biće izvršeno transferom na račun dobavljača naveden u Opštim uslovima poslovanja dobavljača.
 5. Datum, kada je račun dobavljača odobren ili kada je izvršeno uplata na tekući račun dobavljača u smatra se danom plaćanja.
 6. Isporučilac omogućava elektronsko izdavanje i slanje faktura, a primalac pristaje na njih, a originalni dokument se mora overiti i od strane poručioca i od strane dobavljača i može biti poslat putem pošte ili lično preuzimanje od strane primaoca opreme.
§ 7. GARANCIJA
 1. Pojedina roba koja je predmet ugovora o kupoprodaji između dobavljača i primaoca osigurana je od strane proizvođača, njegovim odredbama i uslovima.
 2. Odgovornost dobavljača posrednim garancijama za robu koja je predmet ugovora sa primaocem je stoga isključena.
 3. Dobavljač će biti odgovoran po osnovu ugovora sa primaocem u meri u kojoj neizvršenje ili nepravilno izvršenje ugovora je prouzrokovano isključivo neuspehom dobavljača, a do neto profita ugovora zaključenim sa primaocem. Dobavljač ne odgovara za bilo koju drugu štetu primaocu, uključujući i gubitak profita ili prihoda koji nastanu u vezi sa neispunjenjem ili nepravilnim izvođenjem isporučioca po osnovu ugovora.
§ 8. ZAVRŠNE ODREDBE
 1. Ove odredbe i uslovi važe od 01.05.2015. godine.
 2. Društvo ima pravo izvršiti izmene i dopune ovih Odredbi i uslova, uključujući uvođenje njihove nove verzije.
 3. Svaka izmena ovih Odredbi i uslova stupa na snagu danom naznačenim od strane društva, a u svakom slučaju u periodu ne kraćim od 7 dana od dana donošenja izmena Odredbi i uslova dostupne na IngramMirco24 sajtu društva.
 4. Dostupno na www.IngramMirco24.com/sr/ ili u posebnom tabu na sajtu. Opšti uslovi poslovanja društva su sastavi deo ovih Odredbi i uslova.
 5. Ove Odredbe i uslovi su dostupni za besplatno skidanje, menjanje i štampanje sa IngramMirco24 sajta, a njegova radna verzija je dostupna u sedištu dobavljača u Beogradu, ul. Tošin Bunar 272 v.
 6. U slučaju bilo koje sumnje u pogledu primene ovih Odredbi i uslova Dobavljač zadržava pravo da da svoje obavezujuće tumačenje.
 7. Sve sporove koji nastanu u vezi sa uslugama koje pruža društvo ili drugi dobavljači preko sajta IngramMirco24 rešava stvarno nadležni sud prema sedištu društva.
 8. Za sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Ordedbama i uslovima, merodavne su odredbe važećih zakona Republike Srbije.
 9. Ukoliko društvo objavi verziju na nekom drugom jeziku ovih Odredbi i uslova na IngramMirco24 sajtu, prednost će imati lokalna verzija Odredbi i uslova, prihvaćena od strane primaoca.
 10. Na IngramMirco24 sajtu objavljene su sve informacije o ponuđenoj robi od strane dobavljača u skladu sa podacima proizvođača iz kataloga. Društvo i drugi dobavljači nisu odgovorni za greške, ukoliko ih ima, u podacima dobijenim od proizvođača.
 11. Nazivi sve ponuđene robe koriste se samo u svrhu identifikacije i mogu biti registrovani njihovi zaštitini znaci ili njihovi vlasnici.
 12. Postavljanjem naloga korisnik i primalac su saglasni sa ovim Odredbama i uslovima.

Beograd, 01.05.2015. godine

Za Ingram Mirco doo: Milanka Memon- zastupnik