Proszę czekać...
Uwaga, nasz serwis używa plików cookies zapisywanych w urządzeniach końcowych użytkowników. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu portalu.
Tutaj dostępny jest regulamin portalu

Regulamin Sprzedaży towarów i usług na platformie internetowej www.IngramMicro24.com

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ IngramMicro24
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowego portalu „IngramMicro24 ” prowadzonego przez Ingram Micro spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyłącznie na rzecz przedsiębiorców w zakresie czynności prawnych bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową i będących stałymi partnerami handlowymi Ingram Micro spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie lub któregoś z DOSTAWCÓW tj. (spółki prawa czeskiego Ingram Micro Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Hradec Kralove, spółki prawa węgierskiego Ingram Micro Magyarország Kft., z siedzibą w Budapeszcie, spółki prawa serbskiego Ingram Micro d.o.o. z siedzibą w Belgradzie, spółki prawa słoweńskiego Ingram Micro Ljubljana, tehnoloske resitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie, spółki prawa rumuńskiego TECH DISTRIBUTION SRL z siedzibą w Bukareszcie, spółki prawa chorwackiego INGRAM MICRO D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu,spółką prawa macedońskiego Ingram Micro Macedonia DOOEL Skopje z siedzibą w Skopje. Niniejszy portal nie świadczy usług na rzecz konsumentów (w rozumieniu art. 221 polskiego kodeksu cywilnego lub regulacji obowiązujących w tym zakresie w kraju wybranego DOSTAWCY).
§ 2. DEFINICJE
 1. Użyte w REGULAMINIE określenia oznaczają:
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin.
  • SPÓŁKA – Ingram Micro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-255 fWarszawa, ul. Krakowiaków 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000028820, kapitał zakładowy: 8 000 000,00 PLN, NIP 521-29-31-906, Regon: 013196912.
  • IngramMicro24 – system informatyczny (portal) dostępny przez interfejs WWW w domenie www.IngramMicro24.com, za pomocą którego realizowana jest sprzedaż towarów i usług przez SPÓŁKĘ oraz pozostałych DOSTAWCÓW na rzecz określonych odbiorców (dalej „ODBIORCY”).
  • UŻYKOWNIK – osoba fizyczna reprezentująca w ramach służbowych obowiązków przedsiębiorcę, to jest osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą ze SPÓŁKĄ lub DOSTAWCĄ czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej ODBIORCA), będącego partnerem handlowym SPÓŁKI lub któregokolwiek z dostawców SPÓŁKI opisanych poniżej (dalej „DOSTAWCY”) i nabywającego Towar lub usługę od SPÓŁKI lub DOSTAWCY za pośrednictwem portalu IngramMicro24 w zakresie czynności prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez ODBIORCĘ działalnością gospodarczą lub zawodową oraz posiadająca ważny Login i Hasło.
  • Użytkownikiem portalu IngramMicro24 nie może być konsument w rozumieniu właściwych przepisów.
  • USŁUGA – usługi (sprzedaż towarów, udzielenie licencji lub świadczenie usług serwisowych, technicznych oraz doradczych, użyczenie towarów w celach demonstracyjnych i marketingowych) świadczone przez SPÓŁKĘ lub DOSTAWCÓW ODBIORCOM za pośrednictwem portalu IngramMicro24, związane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • TOWAR - rzecz, usługa lub prawo, które zgodnie z REGULAMINEM mogą być przedmiotem zamówienia lub innej czynności realizowanej przez SPÓŁKĘ lub DOSTAWCÓW na rzecz ODBIORCY.
  • ODBIORCA – przedsiębiorca, to jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca z portalu IngramMicro24 bezpośrednio lub za pośrednictwem prawnie umocowanych przedstawicieli – UŻYTKOWNIKÓW, dokonująca ze SPÓŁKĄ lub DOSTAWCĄ czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • DOSTAWCA – spółka prawa polskiego Ingram Micro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka prawa czeskiego Ingram Micro Czech Republic s.r.o. (, z siedzibą w Hradec Kralove, spółka prawa węgierskiego Ingram Micro Magyarország Kft., z siedzibą w Budapeszcie, spółka prawa serbskiego Ingram Micro d.o.o. z siedzibą w Belgradzie, spółka prawa słoweńskiego Ingram Micro Ljubljana, tehnoloske resitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie, spółka prawa rumuńskiego INGRAM MICRO DISTRIBUTION SRL z siedzibą w Bukareszcie, spółka prawa chorwackiego INGRAM MICRO D.O.O. z siedzibą w Zagrzebiu, spółką prawa macedońskiego Ingram Micro Macedonia DOOEL Skopje z siedzibą w Skopje, dokonujący sprzedaży na rzecz ODBIORCY w ramach czynności prawnej związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ODBIORCY.
§ 3 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA.
 1. Warunkiem dokonania zakupu TOWARU LUB USŁUGI od DOSTAWCY za pośrednictwem IngramMicro24 jest złożenie zamówienia przez ODBIORCĘ na TOWARY lub USŁUGI znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej DOSTAWCY, co oznacza, iż ODBIORCA oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony TOWAR. ODBIORCA nie może odmówić przyjęcia TOWARÓW dostarczonych mu przez DOSTAWCĘ zgodnie z jego zamówieniem. Do czynności prawnych opisanych niniejszym Regulaminem nie stosuje się postanowień art. 661 § 1-3 polskiego kodeksu cywilnego w przypadku gdy dostawca jest SPOŁKA lub regulacji obowiązujących w tym zakresie w kraju wybranego DOSTAWCY)..
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.IngramMicro24.com na specjalnym formularzu.
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest bycie zarejestrowanym ODBIORCĄ oraz UŻYTKOWNIKIEM RR24 z aktywnym KONTEM.
 4. Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy REGULAMIN, DOSTAWCA odstąpi od realizacji zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia ODBIORCA otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia emailem, telefonicznie lub przez zmianę statusu zamówienia w portalu. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24. W przypadku, jeżeli realizacja zamówienia uzależniona jest od ustalenia warunków finansowych (m.in. od dodatkowego zabezpieczenia, dokonania przedpłaty, uzyskania kredytu kupieckiego) - ODBIORCA otrzyma powiadomienie o weryfikacji warunków finansowych. ODBIORCA w takim przypadku powinien skontaktować się z DOSTAWCĄ w celu uzgodnienia warunków finansowych realizacji zamówienia.
 7. ODBIORCA nie może wycofać swojego zamówienia potwierdzonego przez DOSTAWCĘ później, niż w dniu otrzymania przez ODBIORCĘ od DOSTAWCY potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji przez ODBIORCĘ ze złożonego zamówienia w przypadkach, o których mowa w ust. 9 oraz w § 4 ust. 9 lub w ogólnych warunkach umów (wzorce umowy) obowiązujących u wybranego DOSTAWCY.
 8. Miejscem spełnienia świadczenia DOSTAWCY jest siedziba DOSTAWCY lub wskazane w zamówieniu miejsce wydania TOWARU.
 9. Wszystkie publikowane przez DOSTAWCĘ katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 polskiego kodeksu cywilnego (art. 661 § 1 – 3 kodeksu cywilnego nie stosuje się). Wiążące są jedynie dane i parametry techniczne pisemnie potwierdzone przez DOSTAWCĘ w potwierdzeniu zamówienia do realizacji. Jeżeli potwierdzone przez DOSTAWCĘ w przyjęciu zamówienia do realizacji dane i parametry techniczne zamówionego przez ODBIORCĘ towaru ulegną zmianie z przyczyn niezależnych od DOSTAWCY tj. będą wynikać ze zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru powstałych na skutek modernizacji towaru przez producenta lub postępu technicznego - DOSTAWCA poinformuje ODBIORCĘ o tym fakcie faksem, za pośrednictwem korespondencji email lub za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24. Jeżeli ODBIORCA w terminie 7 dni, liczonych od daty nadania przez DOSTAWCĘ powiadomienia o zmianie danych i parametrów technicznych zamówionego towaru, nie przekaże DOSTAWCY w tej samej formie oświadczenia o rezygnacji ze złożonego przez ODBOIRCĘ zamówienia uznaje się, że ODBIORCA potwierdza i akceptuje zmienione dane i parametry techniczne zamówionego towaru.
 10. DOSTAWCA zastrzega, że przedstawione oferty handlowe, kalkulacje, projekty, rysunki i inne dane techniczne, są poufne i nie mogą być przez ODBIORCĘ udostępnione osobom trzecim. Naruszenie tego postanowienia przez ODBIORCĘ uprawnia DOSTAWCĘ do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 11. ODBIORCA może ubiegać się u DOSTAWCY o udzielenie kredytu kupieckiego zgłaszając za pośrednictwem IngramMicro24 wniosek o udzielenie kredytu.
 12. Przyznanie ODBIORCY kredytu kupieckiego DOSTAWCA może uzależnić od oceny dotychczasowej historii kredytowej ODBIORCY oraz przedstawienia aktualnych dokumentów finansowych i rejestrowych, a także od udzielenia zabezpieczenia. DOSTAWCA może odmówić udzielenia kredytu kupieckiego bez podania przyczyny. W przypadku wycofania kredytu kupieckiego przez DOSTAWCĘ po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ODBIORCY do realizacji, DOSTAWCA może celem zabezpieczenia należności DOSTAWCY z tytułu sprzedaży towarów uzależnić realizację zamówienia od złożenia przez ODBIORCĘ dodatkowego zabezpieczenia lub dokonania przedpłaty. Zabezpieczenie takie ustalane jest indywidualnie w każdym przypadku.
 13. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od poszczególnego zamówienia w całości lub w części, na warunkach określonych niniejszym REGULAMINEM i w przepisach polskiego kodeksu cywilnego o zobowiązaniach z umów wzajemnych w przypadku gdy dostawcą jest SPÓŁKA lub w przepisach obowiązujących w kraju wybranego DOSTAWCY.
 14. W razie żądania ODBIORCY dokonania zmian w zamówionym Towarze, takie żądanie traktuje się jako złożenie nowego zamówienia.
 15. UŻYTKOWNIK upoważniony do zarządzania kontem ODBIORCY może ograniczyć wartość otwartych zamówień innych UŻYTKOWNIKÓW upoważnionych do składania zamówień w imieniu ODBIORCY. Przez otwarte zamówienia rozumie się zamówienia potwierdzone przez DOSTAWCĘ i niezapłacone przez ODBIORCĘ.
§ 4 CENA
 1. Ceny sprzedaży towarów określone na stronach portalu IngramMicro24 nie stanowią wiążącej DOSTAWCÓW oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez ODBIORCĘ.
 2. Ostateczne ceny sprzedaży TOWARÓW zostaną potwierdzone (emailem, faksem, w portalu IngramMicro24) przez DOSTAWCĘ w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ODBIORCY do realizacji, z zastrzeżeniem ust. 8 oraz ust. 9 poniżej.
 3. Ceny towarów mogą być przez DOSTAWCĘ określone w walucie obowiązującej w kraju DOSTAWCY lub w walutach obcych. Ceny podane przez DOSTAWCĘ nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu.
 4. Z zastrzeżeniem ust.5 poniżej, w przypadku gdy cena sprzedaży towarów przeliczana jest z waluty obcej na walutę obowiązującą w kraju DOSTAWCY, to przeliczenie dokonywane jest na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Handlowych lub innych stosowanych umowach i wzorach obowiązujących u danego DOSTAWCY.
 5. W przypadku jeżeli waluta oferty DOSTAWCY w systemie sprzedaży internetowej IngramMicro24 jest inna aniżeli waluta zamówienia i/lub waluta sprzedaży wskazana przez ODBIORCĘ w złożonym zamówieniu, DOSTAWCA, gwarantując cenę w wybranych przez ODBIORCĘ walutach, może doliczyć do ceny dodatkową marżę stanowiąca ekwiwalent ryzyka kursowego ponoszonego przez DOSTAWCĘ. ODBIORCA składając zamówienie akceptuje wysokość dodatkowej marży.
 6. Cena określona w systemie sprzedaży internetowej IngramMicro24 DOSTAWCY uwzględnia ustalony dla ODBIORCY upust.
 7. Do ceny dostarczanych towarów doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz koszty transportu i inne opłaty.
 8. Składając zamówienie u DOSTAWCY w cenach specjalnych producenta TOWARÓW lub składając żądanie uzyskania cen specjalnych producenta, ODBIORCA oświadcza, że akceptuje warunki ofert specjalnych określanych i stosowanych przez producenta TOWARÓW i jest nimi związany. W przypadku stwierdzenia przez producenta TOWARÓW lub DOSTAWCĘ naruszenia przez ODBIORCĘ warunków ofert specjalnych, o których mowa w zdaniu poprzednim i wycofania ceny specjalnej, ODBIORCA przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że cena TOWARÓW ulegnie podwyższeniu. Zmiana ceny może nastąpić w każdym dowolnym momencie zarówno przed jak i po dostawie TOWARÓW. W takim przypadku DOSTAWCA TOWARÓW poinformuje ODBIORCĘ o zmianie ceny w korespondencji e-mail oraz wystawi fakturę sprzedaży w podwyższonych cenach lub fakturę korygującą cenę wskazaną na fakturze sprzedaży a ODBIORCA zobowiązuje się do zapłaty podwyższonej ceny w terminie wskazanym przez DOSTAWCĘ. ODBIORCY nie przysługuje w takim wypadku prawo do odstąpienia od zamówienia, o którym mowa w ust.9 poniżej. Na pisemne żądanie ODBIORCY, DOSTAWCA wystąpi w imieniu ODBIORCY do producenta sprzętu z zapytaniem o warunki oferty specjalnej wymagane przez producenta.
 9. Cena sprzedaży potwierdzona przez DOSTAWCĘ w przyjęciu zamówienia do realizacji może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny przez producenta TOWARÓW. W takim przypadku DOSTAWCA poinformuje ODBIORCĘ o zmianie ceny sprzedaży faksem, za pośrednictwem korespondencji email lub za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24. Z zastrzeżeniem zapisów ust.8 powyżej, jeżeli ODBIORCA w terminie 7 dni liczonych od daty nadania przez DOSTAWCĘ powiadomienia o zmianie ceny nie przekaże DOSTAWCY oświadczenia o rezygnacji ze złożonego przez ODBIORCĘ zamówienia uznaje się, że ODBIORCA potwierdza i akceptuje zmienioną cenę sprzedaży.
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 11. DOSTAWCY zastrzegają sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie na portalu IngramMicro24, wprowadzania nowych towarów do oferty portalu IngramMicro24, wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portalu IngramMicro24 bądź wprowadzania w nich zmian.
§ 5 DOSTAWA / ODBIÓR TOWARU
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, ze towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy wybranego z DOSTAWCÓW. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem ODBIORCA jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania).
 2. W przypadku uzgodnienia terminu dostawy rozumianego jako gotowość DOSTAWCY do wydania towaru ODBIORCY, a ODBIORCY do przyjęcia towaru w miejscu wskazanym w zamówieniu, we wskazanym okresie, bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem potwierdzenia ODBIORCY przez DOSTAWCĘ przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierającego elementy, o których mowa w § 3 ust. 6 powyżej.
 3. Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak, w szczególności: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływ na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców DOSTAWCY lub terminowe wykonanie zobowiązania przez DOSTAWCĘ jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. Na powyżej opisane okoliczności DOSTAWCA może się powoływać także podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach DOSTAWCA niezwłocznie poinformuje ODBIORCĘ.
 4. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do etapowej realizacji poszczególnych zamówień, po uprzednim powiadomieniu o tym ODBIORCY za pośrednictwem: systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24, faksu lub emaila o ile zamówienie ODBIORCY nie wskazuje żądania całościowej dostawy. W przypadku etapowej realizacji zamówienia każdą spełnioną przez DOSTAWCĘ część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, a ODBIORCA zobowiązany jest do uregulowania należności z jej tytułu w terminie wskazanym przez DOSTAWCĘ w fakturze, umowie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 5. Termin dostawy towarów zamówionych przez ODBIORCĘ określa DOSTAWCA, mając na uwadze praktyczną możliwość jak najszybszego sprowadzenia zamówionych przez ODBIORCĘ towarów. Odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu nieterminowej dostawy towarów objętych potwierdzonym przez DOSTAWCĘ zamówieniem jest uzależniona od wyłącznej winy DOSTAWCY w terminowym spełnieniu świadczenia dla ODBIORCY i jest ograniczona maksymalnie do kwoty zysków netto należnych DOSTAWCY w związku z realizacją tego zamówienia.
 6. DOSTAWCA może odmówić realizacji zamówienia lub powstrzymać się z realizacją zamówienia, jeżeli ODBIORCA będzie pozostawał w opóźnieniu co do zapłaty za poprzednio zrealizowane zamówienia.
 7. DOSTAWCA zapewnia dostawę zamówionego przez ODBIORCĘ towaru na adres wskazany przez ODBIORCĘ w zamówieniu, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub przewoźnika działającej na zlecenie DOSTAWCY, z wyjątkiem kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych towarów dostarczanych w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email z zastrzeżeniem zapisów ust. 8 poniżej.
 8. ODBIORCA może zmienić adres dostawy wskazany w zamówieniu. Każdorazowa zmiana adresu dostawy wskazanego w zamówieniu musi być dokonana w systemie IngramMicro24 przez UŻYTKOWNIKA lub ODBIORCĘ nie później niż przed rozpoczęciem dostawy przez DOSTAWCĘ.
 9. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez ODBIORCĘ w formularzu zamówienia w wyniku, których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi ODBIORCA..
 10. ODBIORCA może w złożonym przez siebie zamówieniu wskazać, iż preferowany przez niego sposób dostawy to odbiór za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ lub odbiór środkiem transportu ODBIORCY z magazynu DOSTAWCY. W takim przypadku ODBIORCA wskaże osobę upoważnioną do odbioru towaru z magazynu DOSTAWCY.
 11. ODBIORCA pokrywa koszty transportu na warunkach określonych odrębnie u danego DOSTAWCY. Koszty transportu doliczane są bezpośrednio do faktur za towar lub znajdują się na odrębnej fakturze.
 12. W przypadku gdy towar dostarczany jest do ODBIORCY za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej, działającej na zlecenie DOSTAWCY, odpowiedzialność za towar przechodzi na ODBIORCĘ w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub firmy spedycyjnej. Przesyłki objęte są ubezpieczeniem do momentu dostarczenia ODBIORCY.
 13. W przypadku, gdy ODBIORCA zleca odbiór towaru wskazanemu przez siebie przewoźnikowi lub firmie spedycyjnej, lub w przypadku odbioru towaru przez ODBIORCĘ lub osobę przez niego upoważnioną z magazynu DOSTAWCY odpowiedzialność za towar przechodzi na ODBIORCĘ w momencie wydania towaru z magazynu DOSTAWCY.
 14. Potwierdzeniem odbioru towarów jest:
  • pieczątka i podpis lub sam podpis ODBIORCY lub podpis osoby działającej w imieniu ODBIORCY na dokumencie przekazanym przez przewoźnika lub firmę spedycyjną działającą na zlecenie DOSTAWCY w chwili wydawania ODBIORCY lub osobie działającej w imieniu ODBIORCY przesyłki z towarem objętym zamówieniem,
  • pieczątka i podpis lub sam podpis ODBIORCY lub podpis osoby działającej w imieniu ODBIORCY na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z magazynu DOSTAWCY – w przypadku odbioru towaru przez ODBIORCĘ z magazynu DOSTAWCY,
  • pieczątka i podpis lub sam podpis osoby działającej w imieniu przewoźnika lub w imieniu firmy spedycyjnej na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z magazynu DOSTAWCY - w przypadku odbioru towaru za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ,
  • email wysłany na wskazany adres skrzynki pocztowej ODBIORCY lub inny aktualnie stosowany przez DOSTAWCĘ sposób powiadomienia w przypadku kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych towarów dostarczanych w formie elektronicznej
 15. DOSTAWCA ma prawo uznać, że dostarczając towar pod wskazany przez ODBIORCĘ w zamówieniu adres dostawy, odbiór towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela ODBIORCY, a pokwitowanie odbioru jest wiążące dla ODBIORCY i DOSTAWCY. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której odbiór towarów ma nastąpić środkiem transportu ODBIORCY z magazynu DOSTAWCY lub odbiór towaru ma nastąpić za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ.
 16. ODBIORCA zobowiązany jest skontrolować dostarczone towary pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonych towarów natychmiast po ich odebraniu i dokonać w obecności przewoźnika lub spedytora właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru.
 17. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń ODBIORCA zobowiązany jest niezwłocznie (w ciągu 3 dni od odebrania towaru), pisemnie poinformować o tym fakcie DOSTAWCĘ, a także umożliwić DOSTAWCY zbadanie dostarczonych towarów w stanie nienaruszonym. Dokonanie przez ODBIORCĘ odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem ODBIORCY.
 18. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego istotnego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie kontroli dostarczonych towarów, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, liczbę i stan opakowań oraz dane dotyczące oznaczenia towarów na opakowaniach, a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towarów zanim zostaną one wykorzystane, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane DOSTAWCY.
 19. ODBIORCA jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych powyżej, pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od DOSTAWCY jakichkolwiek roszczeń.
 20. Nieodebranie przez ODBIORCĘ zamówionego towaru w terminie 14 dni od potwierdzenia gotowości realizacji zamówienia przez DOSTAWCĘ stanowi podstawę do dochodzenia przez DOSTAWCĘ stosownego odszkodowania od ODBIORCY w szczególności tytułem kosztów magazynowania nieodebranych przez ODBIORCĘ towarów czy też kosztów transportu według stosowanych przez DOSTAWCĘ cenników. Po upływie 14 dni od daty potwierdzenia przez DOSTAWCĘ gotowości do realizacji zamówienia i nie wywiązania się z warunków umowy przez ODBIORCĘ, DOSTAWCA ma prawo dalszego odsprzedania towaru, a nowy termin realizacji zostanie przekazany ODBIORCY na nowych warunkach ustalonych przez DOSTAWCĘ. Dodatkowo DOSTAWCA jest uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 1% wartości towaru za każde dziesięć dni, licząc od dnia potwierdzenia gotowości realizacji dostawy.
§ 6 PŁATNOŚCI
 1. ODBIORCA jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny sprzedaży towarów w terminie wskazanym na fakturze dokumentującej dokonaną sprzedaż.
 2. DOSTAWCA na wniosek ODBIORCY może wystawić faktury sprzedaży towaru w walutach obcych. W przypadku wystawienia faktury w walucie obcej, ODBIORCA jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny sprzedaży towarów w walucie, w której faktura została wystawiona, na wskazane konto walutowe. Zapłata ceny sprzedaży w walucie krajowej za faktury wystawione w walutach obcych może nastąpić według kursu banku DOSTAWCY z dnia zapłaty, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą DOSTAWCY.
 3. Za opóźnienie w stosunku do terminu płatności poszczególnych faktur, ODBIORCA jest zobowiązany do zapłaty DOSTAWCY odsetek płatnych na tych samych zasadach jak odsetki za zwłokę w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za towar.
 4. Z tytułu przedłużenia terminu zapłaty ceny za sprzedany towar, DOSTAWCA może naliczyć ODBIORCY za każdy dzień przedłużenia odsetki za zwłokę w transakcjach handlowych od kwoty pozostałej do zapłaty ceny sprzedaży. W takim przypadku DOSTAWCA uprawniony jest do wystawienia ODBIORCY noty odsetkowej, którą ODBIORCA zobowiązuje się zapłacić nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia.
 5. Zapłata za towar następuje przelewem na konto DOSTAWCY wskazane na fakturze lub w Ogólnych Warunkach Handlowych, lub w innych stosowanych wzorcach umów wybranego DOSTAWCY, lub gotówką przy odbiorze Towaru, w kwocie dopuszczonej przepisami.
 6. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy DOSTAWCY lub dzień zapłaty gotówką w kasie DOSTAWCY.
 7. DOSTAWCA dopuszcza możliwość wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej na co ODBIORCA wyraża zgodę.
§ 7. RĘKOJMIA I GWARANCJA
 1. DOSTAWCA nie dokonuje czynności prawnych z konsumentami w rozumieniu art. 221 polskiego kodeksu cywilnego ani też nie zawiera umów z konsumentami w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014.827) tudzież zgodnie z obowiązującymi w zakresie sprzedaży konsumenckiej regulacjami obowiązującymi w kraju wybranego DOSTAWCY, odnośnie oferowanych za pośrednictwem portalu IngramMicro24 Towarów i Usług.
 2. Z uwagi na prowadzenie sprzedaży TOWARÓW wyłącznie dla przedsiębiorców w zakresie związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową nie stosuje się przepisów obowiązujących w kraju wybranego DOSTAWCY w tzw. „obrocie konsumenckim”, w tym polskiej ustawy o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza nie ma zastosowania uprawnienie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 3. Niektóre Towary będące przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przez DOSTAWCĘ z ODBIORCĄ objęte są gwarancją producenta na warunkach przez niego określonych, jeżeli takiej gwarancji udzielono. Obowiązki w zakresie gwarancji wykonują w imieniu producenta wskazane przez niego podmioty.
 4. Wyłącza się odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu rękojmi za wady na towary będące przedmiotem umów zawartych z ODBIORCĄ.
 5. Różnice w wyglądzie oferowanych TOWARÓW wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego ODBIORCY (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 6. Odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu umowy zawartej z ODBIORCĄ jest uzależniona od wyłącznej winy DOSTAWCY w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu umowy i jest ograniczona do kwoty zysków netto należnych DOSTAWCY w związku zawarciem takiej umowy z ODBIORCĄ. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek inną szkodę ODBIORCY, w tym utratę zysków lub dochodów ODBIORCY, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez DOSTAWCĘ.
§8. UDOSTĘPNIENIE TOWARÓW DLA CELÓW PROMOCYJNO-MARKETINGOWYCH
 1. W celu zwiększenia sprzedaży, DOSTAWCA może czasowo udostępnić ODBIORCY na zasadzie użyczenia, towary w celu prezentowania dalszym nabywcom ich cech i walorów.
 2. Złożenie wniosku o udostępnienie towarów dla celów promocyjno-marketingowych nastąpić może za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24 poprzez osobę upoważnioną do działania w imieniu ODBIORCY (w tym osobę upoważnioną do składania zamówień).
 3. Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej IngramMicro24, po jego akceptacji przez DOSTAWCĘ, jednoznaczne będzie z zawarciem umowy użyczenia na poniżej wskazanych warunkach.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji wniosku jest bycie zarejestrowanym ODBIORCĄ oraz UŻYTKOWNIKIEM RR24 z aktywnymi KONTAMI.
 5. Szczegółowe warunki i zasady udostępnienie towarów dla celów promocyjno-marketingowych określają Ogólne Warunki Handlowych lub inne stosowane umowy i wzorce obowiązujące u danego DOSTAWCY.
 6. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym Regulaminie odnośnie użyczenia, zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego lub odpowiednio właściwe przepisy kraju wybranego DOSTAWCY regulujące umowę użyczenia.
§9 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy REGULAMIN obowiązuje od dnia 01 listopada 2016 roku.
 2. SPÓŁKA jest uprawniona do zmian REGULAMINU, w tym do wprowadzenia jego nowej wersji. Zmiana nazwy(firmy) SPÓŁKI lub DOSTAWCÓW i ich formy prawnej nie stanowi zmiany REGULAMINU.
 3. Zmiana REGULAMINU wchodzi w życie w terminie wskazanym przez SPÓŁKĘ, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia przez SPOŁKĘ zmienionego Regulaminu na stronach portalu IngramMicro24.
 4. Integralną częścią niniejszego REGULAMINU są Ogólne Warunki Handlowe SPÓŁKI a w przypadku transakcji z DOSTAWCĄ innym niż SPÓŁKA -wzorce umów obowiązujące u wybranego DOSTAWCY, dostępne w dedykowanej zakładce portalu.
 5. REGULAMIN jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony portalu IngramMicro24 w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz jest dostępny w wersji pisemnej pod adresem siedziby Spółki w Warszawie przy ul. Krakowiaków 46.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem REGULAMINU, SPÓŁKA zastrzega sobie prawo jego wiążącej wykładni.
 7. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących usług świadczonych za pośrednictwem portalu IngramMicro24 przez SPÓŁKĘ jest prawo polskie a w przypadku innych DOSTAWCÓW – prawo kraju danego DOSTAWCY.
 8. Wszelkie spory wynikłe na tle i w rezultacie działalności SPÓŁKI lub innych DOSTAWCÓW związanej ze sprzedażą TOWARÓW za pośrednictwem portalu IngramMicro24 rozstrzygane będą odpowiednio przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby SPÓŁKI a w przypadku innych DOSTAWCÓW – sąd właściwy rzeczowo dla siedziby danego DOSTAWCY.
 9. W przypadku obcojęzycznych wersji niniejszego REGULAMINU wydanych przez SPOŁKĘ i zamieszczonych na portalu IngramMicro24 wiążąca jest wersja polska Regulaminu.
 10. Wszelkie informacje na temat towarów w ofercie DOSTAWCÓW umieszczone na portalu IngramMicro24 są zgodne z danymi katalogowymi producentów. SPÓŁKA i inni DOSTAWCY nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy w danych otrzymanych od producentów.
 11. Wszystkie oferowane towary i nazwy są wymieniane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 12. W wyniku złożenia zamówienia SPÓŁKA i/lub DOSTAWCA uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 13. DOSTAWCA oświadcza, że przestrzega wszystkich obowiązujących w kraju DOSTAWCY przepisów w zakresie eksportu i importu TOWARÓW oraz regulacji prawa kraju DOSTAWCY oraz prawa unijnego dotyczących obrotu towarami podwójnego zastosowania, z uwzględnieniem wszystkich restrykcji i obostrzeń jakim podlega obrót towarami podwójnego zastosowania mających na celu utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. DOSTAWCA każdorazowo informuje ODBIORCÓW o istniejących ograniczeniach w obrocie towarami podwójnego zastosowania. ODBIORCA zobowiązuje się do przestrzegania regulacji prawnych oraz obowiązujących procedur w pełnym zakresie.
 14. ODBIORCA zobowiązuje się, że będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów oraz praktyk antykorupcyjnych i antymonopolowych włącznie z FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań ODBIORCY naruszające obowiązujące przepisy prawa, a odnoszące się do TOWARÓW nabytych u DOSTAWCY. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa każda ze stron zobowiązana jest do podjęcia działań wymaganych w tym zakresie przez obowiązujące przepisy prawa.
 15. ODBIORCA zobowiązuje się, że nie będzie podejmował wobec podmiotów będących stronami w transakcjach pośrednio lub bezpośrednio dotyczących TOWARÓW nabytych u DOSTAWCY, żadnych czynności zmierzających do przekupstwa w szczególności poprzez oferowanie lub przyjmowanie jakiejkolwiek zapłaty, podarunku, pożyczki, opłaty, nagrody czy innej korzyści, jako zachęty do podjęcia lub zaniechania działania lub wpłynięcia na podjęcie decyzji w kwestii przedmiotowej transakcji. DOSTAWCA może rozwiązać współpracę z odbiorcą w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszych zapisów lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że naruszenie miało lub ma miejsce.
 16. Składający zamówienie UŻYTKOWNIK i ODBIORCA oświadczają, że zapoznali się z:
  • REGULAMINEM,
  • Ogólnymi Warunkami Handlowymi SPÓŁKI lub ogólnymi warunkami umów (wzorce umowy) obowiązującymi u wybranego z DOSTAWCÓW;
  • Polityką prywatności portalu IngramMicro24
  • Regulaminem użytkowania portalu internetowego www.IngramMicro24.com
   oraz, iż rozumieją treść tych dokumentów i w pełni je akceptują oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.
Warszawa, dnia 22 lutego 2021 roku
Za SPÓŁKĘ Radosław Pruchnik - prokurent