Prosím čekejte…
Pokračováním v procházení našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, změňte nastavení prohlížeče nebo nepoužívejte naše webové stránky. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Zde si můžete přečíst podmínky našeho portálu

Všeobecné obchodní podmínky Ingram Micro Czech Republic s.r.o.Všeobecné obchodní podmínky Ingram Micro Czech Republic s.r.o.
§ 1 PREAMBULE
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: „VOP“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím – společností Ingram Micro Czech Repulibc s.r.o., IČO 04921712, se sídlem Kutnohorská 221/1a, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36857 (dále jen: „DODAVATEL“ nebo „PRODÁVAJÍCÍ") a jejím zákazníkem – podnikatelem jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „KUPUJÍCÍ"; PRODÁVAJÍCÍ a KUPUJÍCÍ dále též společně jen jako „smluvní strany“) a jsou nedílnou součástí všech obchodních informací, všech právních jednání PRODÁVAJÍCÍHO, všech kupních smluv o prodeji zboží, smluv o dodávkách služeb a jiných smluv uzavřených mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM a jakýchkoliv jiných ujednání a právních vztahů PRODÁVAJÍCÍHO a KUPUJÍCÍHO.
 2. Ustanovení, která se liší od těchto VOP, mohou být ujednána smluvními stranami, ovšem pouze v písemné formě v příslušném dokumentu, jehož jsou tyto VOP nedílnou součástí (např. kupní či jiné smlouvě), a tato odlišná ujednání musí být oběma smluvními stranami, tj. PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM datována a podepsána, jinak jsou neplatná. V případě uvedeném v předchozí větě mají tato odlišná ujednání přednost před úpravou v těchto VOP.
 3. Pokud mají smluvní strany v den účinnosti těchto VOP uzavřenu rámcovou smlouvu či jakékoliv jiné trvající obchodní smlouvy, tyto VOP pozmění a nahradí případná odlišná ustanovení (či ustanovení v rozporu s těmito VOP) v těchto existujících smlouvách, a to s účinností ode dne, kdy budou tyto VOP KUPUJÍCÍM přijaty. Tyto VOP budou mezi smluvními stranami rovněž dále platné a účinné pro každou další kupní smlouvu či smlouvu o dodávkách a jinou smlouvu mezi těmito smluvními stranami uzavíranou na základě trvající či rámcové smlouvy.
 4. KUPUJÍCÍ zadáním objednávky, potvrzením objednávky nebo uzavřením smlouvy s PRODÁVAJÍCÍM potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s tím, že VOP tvoří nedílnou a závaznou součást předmětné uzavírané smlouvy. Tyto VOP mohou být přijaty KUPUJÍCÍM také jakýmkoli jiným způsobem, pokud z chování KUPUJÍCÍHO vyplývá, že se s těmito podmínkami seznámil. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách PRODÁVAJÍCÍHO www.IngramMicro24.com. Na žádost KUPUJÍCÍHO může PRODÁVAJÍCÍ rovněž zaslat aktuální verzi VOP poštou nebo e-mailem.
 5. Nejsou-li uzavřeny jiné písemné smlouvy nebo dohody, jsou VOP jedinou, výhradně závaznou smluvní úpravou mezi smluvními stranami. Pokud jednotlivá ustanovení VOP jsou nebo se stanou neplatnými či neúčinnými, nemají tato ustanovení vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP. Namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, která budou svým smyslem neplatnému či neúčinnému ustanovení nejbližší. Změny kupní smlouvy či VOP vyžadují vždy písemnou formu.
 6. Pojmy použité v těchto VOP mají následující význam:
  1. pod pojmem PRODÁVAJÍCÍ (případně „DODAVATEL“) se rozumí společnost Ingram Micro Czech Repulibc s.r.o., IČO 04921712, se sídlem Kutnohorská 221/1a, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36857;
  2. pod pojmem KUPUJÍCÍ se rozumí podnikatel (fyzická osoba či právnická osoba) se živnostenským oprávněním, který provozuje vlastní podnikatelskou činnost, objednává a kupuje od PRODÁVAJÍCÍHO zboží (chápané také jako software, technologie, licence) a/nebo služby nabízené PRODÁVAJÍCÍM ve vztahu ke své podnikatelské činnosti;
  3. pod zkratkou VOP se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ingram Micro Czech Repulibc s.r.o. zveřejněné na internetových stránkách www.IngramMicro24.com;
  4. pod pojmem IngramMicro24 se rozumí online elektronický systém/portál umožňující internetový prodej a sloužící k obchodní spolupráci mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM, provozovaný společností Ingram Micro Sp. z o.o., se sídlem: ul. Farbiarska 69, 02-862, Warszawa, Polská republika, zapsanou v obchodním rejstříku Státního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem statutárního města Varšavy ve Varšavě, XIII. Obchodní oddíl Státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000028820, základní kapitál: 4 820 000,00 PLN, DIČ: 521-29-31-906, IČ: 013196912 (dále jen „ Ingram Micro Sp. z o.o.“) ve formě internetového portálu na adrese: www.IngramMicro24.com., a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu IngramMicro24 pro KUPUJÍCÍHO, jehož prostřednictvím rovněž může KUPUJÍCÍ uzavírat příslušné kupní či jiné smlouvy s PRODÁVAJÍCÍM.
  5. pod pojmem "zboží" se rozumí zboží, software, technologie, licence, technická podpora, servisní kontrakty, služby nabízené a poskytované PRODÁVAJÍCÍM.
 7. PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn měnit či doplňovat tyto VOP. Změny VOP a datum účinnosti změny VOP umístí PRODÁVAJÍCÍ na internetových stránkách www.IngramMicro24.com minimálně dva týdny přede dnem nabytí účinnosti změněných VOP. Změna VOP nemá vliv na práva a povinnosti vzniklá za účinnosti původních VOP.
 8. KUPUJÍCÍMU je na základě registrace do IngramMicro24 v souladu s podmínkami portálu zřízen uživatelský účet a KUPUJÍCÍ pak ze svého uživatelského rozhraní může zadávat jednotlivé objednávky zboží či služeb a uzavírat tak s PRODÁVAJÍCÍM jednotlivé smlouvy. Před registrací do IngramMicro24 je KUPUJÍCÍ povinen seznámit se s Všeobecnými podmínkami pro užívání portálu IngramMicro24 vydanými provozovatelem portálu – společností Ingram Micro Sp. z o.o. a pro úspěšnou registraci je KUPUJÍCÍ povinen tyto Všeobecné podmínky přijmout. Při registraci a při jakémkoliv právním jednání prostřednictvím uživatelského rozhraní (účtu) je KUPUJÍCÍ povinen uvádět správné, pravdivé a úplné údaje. Tyto údaje je KUPUJÍCÍ při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené KUPUJÍCÍM v uživatelském účtu anebo při právním jednání v rámci tohoto účtu (zadávání objednávek zboží, uzavírání smluv) jsou PRODÁVAJÍCÍM považovány za správné a úplné a za jakoukoliv chybnost či škodu vzniklou v důsledku jejich chybnosti či neúplnosti odpovídá v plném rozsahu pouze KUPUJÍCÍ.
§ 2 OBJEDNÁVKY, UZAVŘENÍ SMLOUVY.
 1. Podmínkou uzavření kupní smlouvy na zboží či dodání služby PRODÁVAJÍCÍHO je řádné a úspěšné zadání objednávky KUPUJÍCÍM, a to na zboží, které se nachází v aktuální obchodní nabídce PRODÁVAJÍCÍHO. Úspěšné zadání objednávky ze strany KUPUJÍCÍHO se považuje za učinění nabídky k uzavření příslušné smlouvy ze strany KUPUJÍCÍHO směrem k PRODÁVAJÍCÍMU na koupi předmětného zboží (návrh na uzavření kupní smlouvy) a KUPUJÍCÍ tak závazně a neodvolatelně prohlašuje, že chce zakoupit objednané zboží či službu. KUPUJÍCÍ nemůže odmítnout přijmout zboží, které mu dodá PRODÁVAJÍCÍ v souladu s jeho objednávkou.
 2. Objednávka musí být KUPUJÍCÍM zadána písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pomocí e-mailu nebo prostřednictvím uživatelského webového rozhraní KUPUJÍCÍHO pomocí systému internetového prodeje IngramMicro24 provozovaného společností Ingram Micro Sp. z o.o. Tato objednávka musí pro svou úplnost obsahovat vždy alespoň datum, specifikaci, množství a cenu objednávaného zboží, požadovaný termín dodání, způsob dodání, dodací adresu a platební podmínky. Neúplná objednávka nebude PRODÁVAJÍCÍM zpracována.
 3. Objednávku je oprávněna zadat pouze a) osoba oprávněná zastupovat KUPUJÍCÍHO a jednat jeho jménem v souladu se zápisem v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku KUPUJÍCÍHO; b) osoba písemně zmocněná k spravování uživatelského účtu KUPUJÍCÍHO na IngramMicro24 (uživatelského rozhraní) jménem KUPUJÍCÍHO na základě plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat dle zápisu v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku KUPUJÍCÍHO, kdy toto zmocnění musí být vyplněno na formuláři plné moci (ke stažení na IngramMicro24) a zasláno PRODÁVAJÍCÍMU v naskenované podobě prostřednictvím IngramMicro24 nebo jako příloha k e-mailu na adresu: cz@ingrammicro.com;; anebo c) osoba pověřená osobou uvedenou pod písm. b) prostřednictvím uživatelského účtu (webového rozhraní) IngramMicro24.
  KUPUJÍCÍ tímto souhlasí s tím, aby plná moc zaslaná v podobě naskenovaného dokumentu jako příloha k e-mailu anebo prostřednictvím IngramMicro24 měla pro účely případných soudních sporů platnost originálu.
  KUPUJÍCÍ odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených na objednávce, zakázce a/nebo v dokumentech přiložených k objednávce. PRODÁVAJÍCÍ pak považuje osobu zadávající objednávku prostřednictvím e-mailu KUPUJÍCÍHO nebo osobu používající uživatelský účet (webové rozhraní) KUPUJÍCÍHO v IngramMicro24 za osobu oprávněnou KUPUJÍCÍHO zastupovat a zavazovat jej.
  KUPUJÍCÍ je povinen okamžitě písemně informovat PRODÁVAJÍCÍHO o zániku pověření osob zadávat objednávky, a to neprodleně po té, co dojde ke změně těchto skutečností. Tato změna je vůči PRODÁVAJÍCÍMU účinná až od okamžiku 5. den po doručení takového oznámení o zániku oprávnění osoby PRODÁVAJÍCÍMU. KUPUJÍCÍ je zavázán z objednávky učiněné osobou, jíž zaniklo pověření, pokud KUPUJÍCÍ nesplnil včas svou povinnost okamžitě informovat PRODÁVAJÍCÍHO o této skutečnosti. Za veškeré škody odpovídá v plném rozsahu KUPUJÍCÍ.
 4. KUPUJÍCÍ souhlasí s tím, že mu PRODÁVAJÍCÍ bude zasílat informace související se zbožím a službami nebo podnikem PRODÁVAJÍCÍHO na elektronickou adresu KUPUJÍCÍHO anebo prostřednictvím IngramMicro24 a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (nabídky, novinky, informace o slevách) PRODÁVAJÍCÍM, a to na e-mail uvedený KUPUJÍCÍM. KUPUJÍCÍ může prostřednictvím IngramMicro24 či e-mailu kdykoliv zrušit zasílání takových informací, může rovněž zvolit pouze oblasti, z nichž žádá zasílání těchto informací.
 5. V souladu s § 2 VOP mohou být objednávky podávány pomocí systému internetového prodeje IngramMicro24 provozovaného spol. Ingram Micro Sp. z o.o.
 6. KUPUJÍCÍ tímto považuje a prohlašuje svou objednávku (s výjimkou práva na odvolání objednávky KUPUJÍCÍM v případech, o nichž se pojednává v odst. 9 tohoto článku a v § 4 odst. 8 VOP) za neodvolatelnou nabídku.
 7. Kupní smlouva ke koupi zboží objednaného KUPUJÍCÍM je uzavřena a stává se účinnou okamžikem, kdy PRODÁVAJÍCÍ prostřednictvím e-mailové zprávy nebo uživatelského rozhraní KUPUJÍCÍHO v systému internetového prodeje IngramMicro24 potvrdí KUPUJÍCÍMU přijetí objednávky k vyřízení anebo doručí KUPUJÍCÍMU objednané zboží. Toto potvrzení musí obsahovat zejména potvrzení ceny, platebních podmínek a termínu dodání zboží.
 8. Místem plnění služby a místem dodání zboží je sídlo PRODÁVAJÍCÍHO, není-li v objednávce anebo v potvrzení objednávky uvedeno místo jiné. KUPUJÍCÍ může v objednávce požádat PRODÁVAJÍCÍHO o odeslání/doručení zboží na jím uvedenou adresu s tím, že veškeré náklady související s odesláním/dodáním zboží nese KUPUJÍCÍ ze svého, není-li ve VOP stanoveno jinak.
 9. Veškeré katalogy, fotografie, reklamní letáky a technické údaje publikované PRODÁVAJÍCÍM mají pouze informativní charakter a nejsou považovány za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu občanského zákoníku. Pro smluvní strany jsou závazné pouze údaje a technické parametry zboží, které jsou uvedené v potvrzení přijetí objednávky k vyřízení PRODÁVAJÍCÍM. Pokud se údaje a technické parametry, potvrzené PRODÁVAJÍCÍM v potvrzení o přijetí objednávky zboží objednaného KUPUJÍCÍM k vyřízení změní z důvodů nezávislých na PRODÁVAJÍCÍM (tj. budou způsobeny změnami konstrukce, technických parametrů a vzorů objednaného zboží, vyplývajícími z modernizace zboží výrobcem nebo z technického pokroku), PRODÁVAJÍCÍ bude informovat KUPUJÍCÍHO o této skutečnosti prostřednictvím e-mailové zprávy nebo webového rozhraní systému internetového prodeje IngramMicro24. Pokud KUPUJÍCÍ do 7 dnů od data, kdy mu PRODÁVAJÍCÍ odeslal zprávu o změně údajů a/nebo technických parametrů objednaného zboží, nedoručí PRODÁVAJÍCÍMU stejným způsobem zprávu o tom, že z uvedených důvodů odvolává (ruší) původní objednávku podanou KUPUJÍCÍM, považuje se změna objednávky stran změny údajů a/nebo technických parametrů objednaného zboží (a tedy de facto nová nabídka na uzavření smlouvy) ze strany KUPUJÍCÍHO za potvrzenou, akceptovanou a nová kupní smlouva tímto za uzavřenou.
 10. PRODÁVAJÍCÍ upozorňuje, že předložené individuální obchodní nabídky, kalkulace, projekty, výkresy a jiné technické údaje jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního tajemství a KUPUJÍCÍ je nesmí poskytnout třetím osobám. Porušení této povinnosti opravňuje PRODÁVAJÍCÍHO vymáhat náhradu škody způsobenou PRODÁVAJÍCÍMU KUPUJÍCÍM. Smluvní strany se tak dohodly na povinnosti zachovávat mlčenlivost o veškerých údajích a informacích, které se v souvislosti se svým smluvním vztahem dozvěděly a které jim byly zpřístupněny. Tato povinnost trvá i po skončení smlouvy a smluvního vztahu.
 11. KUPUJÍCÍ může PRODÁVAJÍCÍHO požádat o poskytnutí obchodního úvěru podáním žádosti o obchodní úvěr. Žádost o obchodní úvěr je k dispozici v systému IngramMicro24 nebo na internetových stránkách PRODÁVAJÍCÍHO.
 12. Udělení obchodního úvěru KUPUJÍCÍMU může PRODÁVAJÍCÍ podmínit hodnocením dosavadní historie obchodních úvěrů PRODÁVAJÍCÍHO a předložením platných finančních a registračních dokumentů a také pojištěním. PRODÁVAJÍCÍ může odmítnout poskytnout obchodní úvěr bez uvedení důvodu. V případě, že PRODÁVAJÍCÍ odvolá poskytnutí obchodního úvěru po potvrzení přijetí objednávky KUPUJÍCÍHO k vyřízení, může PRODÁVAJÍCÍ podmínit realizaci objednávky tím, že KUPUJÍCÍ složí další záruku.
 13. PRODÁVAJÍCÍ může z titulu prodeje zboží a za účelem zabezpečení své pohledávky z titulu nároku na úhradu kupní ceny zboží podmínit realizaci objednávky, a tedy dodání zboží KUPUJÍCÍMU, tím, že bude požadovat po KUPUJÍCÍM zajištění své pohledávky. Způsob zajištění se projednává a schvaluje individuálně.
 14. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od jednotlivé objednávky/kupní smlouvy - zcela nebo zčásti, a to za podmínek uvedených v těchto VOP, ve smlouvě nebo v občanském zákoníku.
§ 3 DODÁNÍ/PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
 1. Je-li v objednávce uvedena KUPUJÍCÍM dodací lhůta vyjádřená jako interval v týdnech nebo měsících, pak je pro účely uzavření kupní smlouvy chápána pouze jako připravenost KUPUJÍCÍHO převzít zboží od PRODÁVAJÍCÍHO na místě dodání uvedeném v objednávce v takto uvedené lhůtě. V žádném případě tato lhůta není závazným termínem dodání zboží PRODÁVAJÍCÍM. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy PRODÁVAJÍCÍ potvrdí KUPUJÍCÍMU přijetí objednávky k vyřízení - objednávka musí obsahovat náležitosti dle § 2 odst. 7 VOP.
 2. V případě, že KUPUJÍCÍ požádá o provedení změn ohledně již objednaného zboží, je tato žádost považována za podání nové, další objednávky, pokud PRODÁVAJÍCÍ neuzná, že požadované změny lze provést v rámci původní objednávky a nepotvrdí změnu původní objednávky (kupní smlouvy). V opačném případě, když nedojde k písemnému potvrzení ze strany PRODÁVAJÍCÍHO, že souhlasí se změnou původní objednávky a kupní smlouvy, jsou pro obě strany závazné obě objednávky KUPUJÍCÍHO.
 3. Dodací lhůtu lze změnit a odpovídajícím způsobem prodloužit, nastanou-li okolnosti vyšší moci, za které jsou považovány události, jež nebylo možné předpokládat, ani jim zabránit, např. živelné pohromy, stávky, blokády, spory mezi zaměstnanci, změny právního statusu, správní rozhodnutí, nařízení státních orgánů, pokud mají tyto okolnosti zásadní vliv na proces výroby nebo dodávky objednaného zboží. To se týká také případů, kdy tyto události nastanou u PRODÁVAJÍCÍHO nebo subdodavatelů PRODÁVAJÍCÍHO nebo pokud je plnění závazků PRODÁVAJÍCÍHO znemožněno nebo zásadně ztíženo z hospodářských či ekonomických důvodů. Na výše uvedené okolnosti se může PRODÁVAJÍCÍ odvolat také v případě již existujícího prodlení s plněním služby/dodání zboží. O momentu vzniku a zániku těchto okolností v důležitých případech PRODÁVAJÍCÍ neprodleně informuje KUPUJÍCÍHO.
 4. PRODÁVAJÍCÍ si vyhrazuje právo realizovat jednotlivé objednávky po částech, poté, co o této skutečnosti informuje KUPUJÍCÍHO prostřednictvím systému internetového prodeje IngramMicro24 nebo e-mailu. KUPUJÍCÍ je povinen částečné plnění objednávky přijmout, pokud objednávka KUPUJÍCÍHO neobsahovala výslovný požadavek jednorázové dodávky a částečné plnění v ní nebylo KUPUJÍCÍM výslovně vyloučeno. V případě částečného plnění objednávky je každá část služby anebo zboží dodaného PRODÁVAJÍCÍM považována za samostatné plnění, jež je KUPUJÍCÍ povinen uhradit v souladu s těmito VOP dle ceny potvrzené v objednávce, PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn vystavit v předmětné výši příslušný daňový doklad-fakturu. Ustanovení § 1930 poslední věta občanského zákoníku se tímto vylučuje.
 5. Dodací lhůtu na zboží objednané KUPUJÍCÍM určuje závazně PRODÁVAJÍCÍ v potvrzení objednávky, o němž se pojednává v § 2 odst. 7 VOP. Při určování dodací lhůty bere PRODÁVAJÍCÍ v potaz praktickou možnost nejrychlejšího dodání zboží objednaného KUPUJÍCÍM. Za škodu způsobenou KUPUJÍCÍMU nedodáním zboží v dodací lhůtě uvedené PRODÁVAJÍCÍM v potvrzení objednávky odpovídá PRODÁVAJÍCÍ pouze tehdy, bylo-li prodlení s dodáním zboží či služby zaviněno výlučně PRODÁVAJÍCÍM. Smluvní strany se dohodly na omezení povinnosti PRODÁVAJÍCÍHO k náhradě škody KUPUJÍCÍMU v tomto případě na částku rovnou výši netto zisku, která náleží PRODÁVAJÍCÍMU v souvislosti s realizací prodeje zboží, v důsledku jehož pozdního dodání došlo ke vzniku škody na straně KUPUJÍCÍHO, maximálně však do částky ve výši 50.000,- Kč.. Ve zbývající výši se KUPUJÍCÍ případného nároku na náhradu škody tímto vzdává.
 6. PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn odmítnout realizovat objednávku nebo její realizaci odložit, v případě, že je KUPUJÍCÍ v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči PRODÁVAJÍCÍMU v souvislosti s předchozími realizovanými obchody/objednávkami, ať již z jakéhokoliv smluvního vztahu.
 7. PRODÁVAJÍCÍ zajišťuje odeslání/dodávku zboží objednaného KUPUJÍCÍM na adresu uvedenou v objednávce, prostřednictvím dopravce (spediční společnosti). Tímto způsobem však není možné doručovat servisní smlouvy, aktivační klíče/kódy k licencím a jinému zboží. Tyto jsou doručovány v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu, s výhradou ustanovení následujícího odst. 9.
 8. KUPUJÍCÍ může změnit dodací adresu uvedenou v objednávce písemně nebo e-mailem pouze prostřednictvím osoby oprávněné podávat objednávky, a to dříve, než PRODÁVAJÍCÍ zahájí dodávku zboží. Po zahájení dodávky již změna doručovací adresy není možná. K účinné změně doručovací adresy vůči PRODÁVAJÍCÍMU je nezbytný písemný souhlas PRODÁVAJÍCÍHO s touto změnou.
 9. KUPUJÍCÍ může v objednávce zvolit osobní odběr zboží. V tom případě KUPUJÍCÍ písemně nebo prostřednictvím IngramMicro24 určí osobu oprávněnou převzít zboží ze skladu PRODÁVAJÍCÍHO (na adrese Kutnohorská 221/1a, Hradec Králové) a zmocní ji k tomu. Osobní odběr je možné uskutečnit ve všední dny v otevírací době (tj. od 9:00 do 17:00).
 10. KUPUJÍCÍ je povinen k úhradě nákladů na dopravu, které budou vyúčtovány přímo na daňovém dokladu- faktuře k úhradě kupní ceny za zboží, jehož se doprava týká, v níže uvedené výši:
  1. pokud bude hodnota kupní ceny zboží bez DPH odeslaného na jednu dodací adresu v daný den rovna 4.000,- Kč nebo nižší, je KUPUJÍCÍ povinen uhradit PRODÁVAJÍCÍMU náklad na dopravu zboží ve výši 80,- Kč za jedno dodací místo v České republice a ve výši 8,- EUR za jedno dodací místo ve Slovenské republice (s výjimkou velkorozměrových produktů - tzn. zásilek nad 50 kg a produktů vyžadujících zvláštní přepravu - např. skříně, velká zařízení UPS, kotouče s kabely). K uvedeným částkám bude připočteno DPH v zákonné výši
  2. přepravy velkorozměrových produktů a přepravy produktů vyžadujících speciální přepravu, bude mezi smluvními stranami dohodnuta vždy individuálně
  3. mezinárodní doprava - cena je vždy dojednána mezi smluvními stranami individuálně
 11. PRODÁVAJÍCÍ hradí dopravu v případě:
  1. pokud bude hodnota kupní ceny zboží bez DPH odeslaného na jednu dodací adresu v daný den vyšší než 4.000,- Kč, s výjimkou velkorozměrových produktů - tzn. zásilek nad 50 kg a produktů vyžadujících zvláštní přepravu - např. skříně, velká zařízení UPS, kotouče s kabely.
 12. Je-li zboží dodáno KUPUJÍCÍMU prostřednictvím dopravce nebo spediční společnosti poskytující služby na objednávku PRODÁVAJÍCÍHO, odpovědnost za zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na KUPUJÍCÍHO v okamžik převzetí zboží od dopravce nebo spediční společnosti. Zásilky jsou pojištěny do chvíle dodání zboží KUPUJÍCÍMU. KUPUJÍCÍ je povinen zboží převzít při dodání, nepřevezme-li jej, je PRODÁVAJÍCÍ oprávněn požadovat úhradu nákladu opakovaného doručení a poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč za každý takový den prodlení KUPUJÍCÍHO s převzetím zboží.
 13. V případě, že KUPUJÍCÍ pověří převzetím zboží dopravce nebo spediční společnost, kterou sám určí, nebo pokud zboží ze skladu PRODÁVAJÍCÍHO převezme KUPUJÍCÍ nebo jím zmocněná osoba, považuje se takové jednání za osobní oděr zboží a odpovědnost za zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na KUPUJÍCÍHO v okamžik vydání zboží ze skladu PRODÁVAJÍCÍHO.
 14. Potvrzením o převzetí zboží je:
  • razítko a podpis nebo samotný podpis KUPUJÍCÍHO nebo podpis osoby jednající za KUPUJÍCÍHO či jej zastupující na dokumentu předaném dopravcem nebo spediční společností, která poskytuje služby na objednávku PRODÁVAJÍCÍHO v okamžik vydání zásilky s objednaným zbožím KUPUJÍCÍMU,
  • razítko a podpis nebo samotný podpis KUPUJÍCÍHO nebo podpis osoby jednající za KUPUJÍCÍHO na dokumentu potvrzujícím vydání zboží ze skladu PRODÁVAJÍCÍHO - v případě, že zboží převezme KUPUJÍCÍ ze skladu PRODÁVAJÍCÍHO
  • razítko a podpis nebo samotný podpis osoby jednající za dopravce nebo za spediční společnosti či tyto zastupující na dokumentu potvrzujícím vydání zboží ze skladu PRODÁVAJÍCÍHO - v případě převzetí zboží prostřednictvím dopravce nebo spediční společnosti určené KUPUJÍCÍM.
  • v případě servisních kontraktů, aktivačních kódů/klíčů k licencím a jiného zboží dodávaného v elektronické podobě - e-mail odeslaný na adresu KUPUJÍCÍHO nebo na jinou e-mailovou adresu určenou KUPUJÍCÍM.
 15. KUPUJÍCÍ je povinen zkontrolovat dodané zboží z hlediska množství a kvality a shody dodaného zboží s kupní smlouvou ihned po jeho převzetí a za přítomnosti dopravce nebo zástupce spediční společnosti provést příslušné záznamy v dodacím listu nebo jiném dokladu o vydání zboží.
 16. Pokud kvůli typu obalu nebo z jiného důvodu nelze provést objektivní kontrolu dodaného zboží, musí kontrola při převzetí od spediční společnosti zahrnovat kontrolu přepravních dokumentů, počet a stav obalů, údajů týkajících se označení zboží na obalech a také případné škody viditelné zvenku (zejména mechanické poškození obalů zboží, počet balíků zboží). V takovém případě je KUPUJÍCÍ povinen sepsat s pracovníkem spediční společnosti protokol o škodě/poškození zásilky a následně je povinen informovat přepravce (spediční společnost) a PRODÁVAJÍCÍHO. KUPUJÍCÍ je oprávněn v takovém případě zboží nepřevzít.
 17. Podpisem dodacího listu či přepravního listu spediční společnosti či dopravce KUPUJÍCÍ vyjadřuje souhlas s převzetím zboží a zároveň stvrzuje, že obal zásilky není nikterak poškozen.
 18. Další podmínky přepravy mohou upravovat zvláštní podmínky dopravy, jsou-li PRODÁVAJÍCÍM vydány.
 19. KUPUJÍCÍ je povinen splnit všechny formality uvedené v předchozích odstavcích, jinak nemá právo uplatňovat vůči PRODÁVAJÍCÍMU žádné nároky z vad zboží. V takovém případě je PRODÁVAJÍCÍ oprávněn případnou reklamaci zboží odmítnout.
 20. Pokud KUPUJÍCÍ nepřevezme objednané zboží (ať již osobním odběrem anebo od spediční společnosti) do 30 dnů od data, kdy PRODÁVAJÍCÍ potvrdí, že objednávka je připravena k realizaci, má PRODÁVAJÍCÍ právo požadovat po KUPUJÍCÍM náhradu škody, náhradu nákladů na skladování nepřevzatého zboží, zbytečně vynaložené náklady na dopravu, náhradní doručení apod. PRODÁVAJÍCÍ má navíc právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny zboží, a to za každých den od data, kdy PRODÁVAJÍCÍ potvrdil, že je dodávka připravena k realizaci. Po uplynutí 30 dní od data, kdy PRODÁVAJÍCÍ potvrdí, že objednávka je připravena k realizaci a KUPUJÍCÍ nesplní smluvní podmínky – tj. povinnost zboží převzít, má PRODÁVAJÍCÍ právo bez poskytnutí dodatečné lhůty od kupní smlouvy odstoupit a odprodat zboží dalšímu subjektu.
§ 4 CENA
 1. Prodejní ceny zboží uvedené na stránkách systému internetového portálu IngramMicro24 nebo v informačních materiálech PRODÁVAJÍCÍHO nelze považovat za závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy ve smyslu občanského zákoníku, ale pouze za návrh podmínek pro KUPUJÍCÍHO, na jejichž základě může zboží objednat, tedy učinit nabídku k uzavření kupní smlouvy (dále též jen „informační prodejní cena“).
 2. Konečná kupní cena zboží, která je součástí a podstatnou náležitostí uzavřené kupní smlouvy mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM stran koupě zboží je cena ve výši uvedené PRODÁVAJÍCÍM v potvrzení o přijetí objednávky KUPUJÍCÍHO k realizaci dle § 2 odst. 7 těchto VOP (dále též jen „kupní cena zboží“) s výhradou ustanovení následujícího odst. 8.
 3. Kupní cena za objednané zboží nikdy nezahrnuje a nezohledňuje náklady spojené s balením a odesláním/dodáním zboží na adresu uvedenou KUPUJÍCÍM v objednávce a v případě, že PRODÁVAJÍCÍ na základě objednávky zboží zajišťuje pro KUPUJÍCÍHO rovněž odeslání zboží na jím určenou adresu, je KUPUJÍCÍ povinen uhradit společně s kupní cenou za zboží i tyto náklady spojené s balením a dodáním/odesláním zboží (náklady na dopravu a balné) v souladu s těmito VOP.
 4. Podle toho, jaká možnost je zvolena PRODÁVAJÍCÍM v rámci IngramMicro24, mohou být informační prodejní ceny zboží uvedeny v různých (i vícero) měnách, kdy přepočet měn stanovuje PRODÁVAJÍCÍ. KUPUJÍCÍ má pak možnost vybrat si z různých měn za účelem zadání objednávky. Kupující je poté povinen uhradit kupní cenu zboží pouze v měně, již si zvolil v objednávce zboží, v souladu s vystaveným daňovým dokladem – fakturou PRODÁVAJÍCÍHO.
 5. Pokud KUPUJÍCÍ využívá uživatelského webového rozhraní v rámci systému internetového prodeje IngramMicro24, může prodejní cena uvedená v systému internetového prodeje IngramMicro24 již zohledňovat slevu určenou pro KUPUJÍCÍHO.
 6. Ke kupní ceně dodávaného zboží v potvrzení objednávky bude přičtena daň z přidané hodnoty (DPH) podle platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění a náklady uvedené v odst. 3 tohoto článku.
 7. KUPUJÍCÍ, který prostřednictvím PRODÁVAJÍCÍHO objednává zboží za speciální ceny výrobce zboží nebo žádá prostřednictvím PRODÁVAJÍCÍHO o získání speciálních cen u výrobce zboží, prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s podmínkami takových speciálních nabídek, které určuje a vyžaduje výrobce.
  PRODÁVAJÍCÍ se na písemnou žádost KUPUJÍCÍHO obrátí jménem KUPUJÍCÍHO na výrobce zboží s dotazem na podmínky speciální nabídky, které vyžaduje výrobce.
 8. Konečnou kupní cenu potvrzenou PRODÁVAJÍCÍM v přijetí objednávky k realizaci si vyhrazuje PRODÁVAJÍCÍ změnit v případě, že cenu změní výrobce dodávaného zboží. V tom případě PRODÁVAJÍCÍ informuje KUPUJÍCÍHO o změně kupní ceny prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím systému internetového prodeje IngramMicro24. Pokud. větě, nedoručí PRODÁVAJÍCÍMU stejným způsobem zprávu o tom, že odvolává objednávku podanou KUPUJÍCÍM, má se za to, že KUPUJÍCÍ potvrzuje a akceptuje změněnou kupní cenu a změnu kupní smlouvy.
§ 5 PLATBA
 1. KUPUJÍCÍ je povinen zaplatit kupní cenu za zboží, příslušnou sazbu DPH a náklady uvedené v předchozím článku § 4 a případné doplňující poplatky dle VOP ve lhůtě splatnosti, která bude uvedena v daňovém dokladu - faktuře vystavené PRODÁVAJÍCÍM. Příslušnou fakturu, která je dokladem o prodeji, je PRODÁVAJÍCÍ povinen vystavit KUPUJÍCÍMU nejpozději do 7 dní od data dodání zboží. V případě, že bude KUPUJÍCÍ požadovat dodání zboží tzv. na dobírku, je povinen uhradit PRODÁVAJÍCÍMU rovněž náklady s takovým postupem související (doběrečné), a to stanoveny paušálně částkou 100,- Kč za každou DOBÍRKU.
 2. PRODÁVAJÍCÍ na žádost KUPUJÍCÍHO může vystavit faktury na prodej zboží s kupní cenou uvedenou v cizích měnách. Je-li faktura vystavena na kupní cenu v cizí měně, KUPUJÍCÍ je povinen ji zaplatit v měně, ve které byla vystavena. Zaplatit kupní cenu v domácí měně na základě faktur vystavených v cizích měnách lze podle kurzu banky PRODÁVAJÍCÍHO platného ke dni zaúčtování platby na bankovní účet PRODÁVAJÍCHO, avšak pouze s předchozím písemným souhlasem PRODÁVAJÍCÍHO, PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn za takovou změnu účtovat poplatek.
 3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení KUPUJÍCÍHO s úhradou kupní ceny (anebo jakékoliv její části) oproti termínu splatnosti uvedeném na příslušném daňovém dokladu vystaveném PRODÁVAJÍCÍM, je KUPUJÍCÍ povinen uhradit PRODÁVAJÍCÍMU smluvní pokutu za porušení povinnosti KUPUJÍCÍHO uhradit kupní cenu za dodané zboží řádně a včas, a to ve výši 0,2 % z nezaplacené kupní ceny za každý i jen započatý den prodlení KUPUJÍCÍHO s úhradou, a to až do data zaplacení kupní ceny za zboží v plné výši. Tímto ustanovením není dotčen nárok PRODÁVAJÍCÍHO na náhradu škody v plné výši.
  Platba za kupní ceny zboží se provádí bezhotovostním převodem na bankovní účet PRODÁVAJÍCÍHO uvedený v daňovém dokladu – faktuře nebo v hotovosti při převzetí zboží ve výši povolené právními předpisy.
 4. Za den úhrady kupní ceny se považuje den připsání částky na bankovní účet PRODÁVAJÍCÍHO nebo den platby v hotovosti v pokladně PRODÁVAJÍCÍHO.
 5. PRODÁVAJÍCÍ připouští možnost a KUPUJÍCÍ souhlasí se zasíláním faktur KUPUJÍCÍMU v elektronické podobě.
§ 6 ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A OMEZENÍ POVINNOSTI K NÁHRADĚ ŠKODY
 1. Na zboží, které je předmětem kupních smluv uzavíraných mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM, se vztahuje záruka poskytnutá výrobcem v rozsahu záručních podmínek stanovených výrobcem v záručním listu. PRODÁVAJÍCÍ neposkytuje záruku za jakost zboží. KUPUJÍCÍ se vzdává práv z vadného plnění vůči PRODÁVÁJÍCÍMU.
 2. Povinnosti v oblasti záruky plní jménem výrobce subjekty uvedené v záručním listu nebo v dokumentu přiloženém k záruce.
 3. Smluvní strany se s přihlédnutím k § 2898 občanského zákoníku dohodly, že PRODÁVAJÍCÍ je povinen k náhradě škody způsobené KUPUJÍCÍMU v důsledku porušení povinnosti PRODÁVAJÍCÍHO z kupních smluv nebo škody vzniklé v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM pouze v případě, že půjde o škodu způsobenou PRODÁVAJÍCÍM úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Výše škody, k jejíž úhradě je PRODÁVAJÍCÍ povinen, je na základě dohody smluvních stran omezena částkou odpovídající zisku (bez DPH) PRODÁVAJÍCÍHO z té kupní smlouvy, ze které nebo v souvislosti se kterou došlo ke vzniku škody na straně KUPUJÍCÍHO, maximálně však do částky 50.000,- Kč. Nad rámec této částky není PRODÁVAJÍCÍ povinen škodu KUPUJÍCÍMU hradit a kupující se práva na úhradu této škody vzdává.
§ 7 VRÁCENÍ ZBOŽÍ
 1. KUPUJÍCÍ může ve výjimečných případech požádat PRODÁVAJÍCÍHO o možnost vrátit odebrané zboží (a tedy zrušit uzavřenou a splněnou kupní smlouvu). V žádosti musí KUPUJÍCÍ uvést důvody vrácení a počet kusů konkrétního druhu zboží. Na vyhovění žádosti není právní nárok, RODÁVAJÍCÍ nemusí tuto žádost schválit. PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn rovněž schválit i pouze část žádosti a určit zboží (druh a množství), stran něhož se žádosti vyhovuje.
 2. K možnosti vrátit zboží je nutné výslovné písemné schválení žádosti PRODÁVAJÍCÍM. V případě, že KUPUJÍCÍ neobdrží do 5 pracovních dnů ode dne odeslání žádosti písemný projev vůle PRODÁVAJÍCÍHO o tom, že žádosti vyhovuje, považuje se tato žádost KUPUJÍCÍHO tímto dnem za odmítnutou.
 3. V případě schválení žádosti či její části ze strany PRODÁVAJÍCÍHO je KUPUJÍCÍ povinen uhradit veškeré náklady vzniklé PRODÁVAJÍCÍMU v souvislosti s vrácením zboží (zejména náklady na poštovné a balné, zpětné převzetí zboží PRODÁVAJÍCÍM, administraci vrácení zboží). KUPUJÍCÍ tímto souhlasí s tím, aby si PRODÁVAJÍCÍ tyto své náklady započetl vůči svému závazku vrátit KUPUJÍCÍMU kupní cenu, byla-li již KUPUJÍCÍM uhrazena, za skutečně vrácené zboží. K vrácení bude přijato pouze zboží s neporušeným originálním obalem a bez známek jakéhokoliv použití. Vrácené zboží, které nebude splňovat podmínky uvedené v předchozí větě, bude KUPUJÍCÍMU zpětně vráceno a KUPUJÍCÍMU tak nevznikne nárok na vrácení kupní ceny za takové zboží. KUPUJÍCÍ bude nad to v takovém případě povinen uhradit PRODÁVAJÍCÍMU veškeré náklady, které mu v souvislosti s postupem zde uvedeným vznikly. PRODÁVAJÍCÍ na tyto náklady vystaví daňový doklad v souladu s VOP.
§ 8 VÝPUJČKA - POSKYTNUTÍ ZBOŽÍ PRO REKLAMNÍ A MARKETINGOVÉ ÚČELY
 1. PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn za účelem zvýšení prodeje dočasně poskytnout KUPUJÍCÍMU, na základě uzavření smlouvy o výpůjčce, zboží k prezentaci jeho vlastností a hodnoty dalším nabyvatelům (zákazníkům).
 2. KUPUJÍCÍ, který má zájem o vypůjčení zboží, je povinen předložit PRODÁVAJÍCÍMU Žádost o vypůjčení podepsanou zástupcem KUPUJÍCÍHO (možné rovněž prostřednictvím zmocněné osoby k podání objednávek jménem KUPUJÍCÍHO).
 3. PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn rozhodnout, zda žádost KUPUJÍCÍHO schválí či nikoliv. K uzavření smlouvy o výpůjčce je nutné výslovné písemné schválení žádosti PRODÁVAJÍCÍM. V případě, že KUPUJÍCÍ neobdrží do 5 pracovních dnů ode dne odeslání žádosti písemný projev vůle PRODÁVAJÍCÍHO o tom, že žádosti vyhovuje, považuje se tato žádost KUPUJÍCÍHO tímto dnem za odmítnutou. Veškeré náklady související s předáním a převzetím a následným vrácením předmětu výpůjčky a rovněž náklady na administraci uzavření smlouvy o výpůjčce nese KUPUJÍCÍ. PRODÁVAJÍCÍ na tyto náklady vystaví daňový doklad v souladu s VOP.
 4. KUPUJÍCÍ potvrzuje, že k dodání/převzetí předmětu výpůjčky dojde za přiměřeného použití § 3 odst. 7-19 těchto VOP a přebírá jej k užívání za podmínek stanovených těmito ustanoveními, žádostí o výpůjčku a ustanoveními občanského zákoníku.
 5. Předmět výpůjčky může KUPUJÍCÍ používat pouze k prezentačním, marketingovým a reklamním účelům, které souvisejí se získáváním nových zákazníků KUPUJÍCÍHO.
 6. Předmět výpůjčky nesmí KUPUJÍCÍ přenechat k užívání třetí osobě bez písemného souhlasu PRODÁVAJÍCÍHO.
 7. Předmět výpůjčky je půjčen na dobu uvedenou v žádosti (doba trvání výpůjčky). Poslední den trvání výpůjčky je KUPUJÍCÍ povinen předmět výpůjčky vrátit, s výhradou níže uvedených ustanovení.
 8. PRODÁVAJÍCÍ může požadovat okamžité vrácení předmětu výpůjčky či jeho části, pokud:
  KUPUJÍCÍ používá předmět výpůjčky či jeho části způsobem, který je v rozporu s těmito VOP nebo s vlastnostmi a povahou předmětu výpůjčky nebo jakékoliv jeho části,
  KUPUJÍCÍ přenechal bez souhlasu PRODÁVAJÍCÍHO předmět výpůjčky třetí osobě,
  předmět výpůjčky se stane pro PRODÁVAJÍCÍHO nezbytným či nevyhnutelně potřebným,
  KUPUJÍCÍ se dostane do prodlení s jakoukoliv pohledávkou za PRODÁVAJÍCÍM či jiným dodavatelem zboží či služeb dle VP k užívání internetového portálu IngramMicro24.
 9. Pokud PRODÁVAJÍCÍ požádá o okamžité vrácení předmětu výpůjčky či jeho části, KUPUJÍCÍ je povinen jej vrátit do 2 pracovních dnů od data, kdy PRODÁVAJÍCÍ odešle danou žádost o vrácení. Žádost musí být odeslána na e-mailovou adresu KUPUJÍCÍHO uvedenou v Žádosti.
 10. KUPUJÍCÍ je povinen vrátit předmět výpůjčky v nezměněném a nepoškozeném stavu.
 11. Předmět výpůjčky bude vrácen v sídle PRODÁVAJÍCÍHO v jím stanoveném termínu a o vrácení bude sepsán protokol.
 12. Pokud se KUPUJÍCÍ dostane do prodlení s vrácením předmětu výpůjčky anebo jeho části, zavazuje se zaplatit PRODÁVAJÍCÍMU smluvní pokutu za každý i započatý den trvajícího prodlení s vrácením předmětu výpůjčky anebo jeho části, a to ve výši 0,2% ceny předmětu výpůjčky, a to včetně příslušné DPH uvedené v potvrzení Žádosti o zapůjčení ze strany PRODÁVAJÍCÍHO. Zaplacení smluvních pokut nemá vliv povinnosti KUPUJÍCÍHO vrátit předmět výpůjčky a ani jinak neomezuje odpovědnost KUPUJÍCIHO za škodu způsobenou PRODÁVAJÍCÍMU takovýmto svým jednáním.
 13. Náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky a náklady spojené s vrácením předmětu smlouvy o výpůjčce (např. poštovné) hradí KUPUJÍCÍ v plné výši ze svého.
 14. KUPUJÍCÍ je povinen používat předmět výpůjčky způsobem přiměřeným povaze předmětu smlouvy o výpůjčce, tedy v souladu s určením, povahou a vlastnostmi předmětu výpůjčky a způsobem, který vylučuje jeho nadměrné opotřebení.
 15. KUPUJÍCÍ je povinen správně skladovat předmět smlouvy o výpůjčce v souladu s jeho vlastnostmi a při skladování dodržet případné pokyny PRODÁVAJÍCÍHO.
 16. Smluvní strany se dohodly, že na KUPUJÍCÍHO přechází nebezpečí škody na předmětu výpůjčky okamžikem, kdy PRODÁVAJÍCÍ odevzdá předmět výpůjčky KUPUJÍCÍMU anebo jej předá prvnímu dopravci, má-li být předmět výpůjčky KUPUJÍCÍMU odeslán. V případě ztráty, poškození, zničení, nadměrného opotřebení nebo ztráty kompletnosti předmětu výpůjčky anebo jeho části, se proto KUPUJÍCÍ zavazuje odkoupit poškozený, ztracený nebo zničený předmět výpůjčky anebo jeho část za cenu předmětu výpůjčky či odpovídající části uvedenou v potvrzení této žádosti PRODÁVAJÍCÍM. V tom případě PRODÁVAJÍCÍ vystaví fakturu - daňový doklad na koupi takového předmětu výpůjčky či jeho části, a v ní uvede způsob a termín úhrady kupní ceny. PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn na základě výše uvedené dohody vystavit uvedenou fakturu - daňový doklad k odkupu poškozeného, zničeného či ztraceného předmětu smlouvy o výpůjčce či jeho části bez nutnosti dalšího podpisu či souhlasu.
 17. Pokud KUPUJÍCÍ složí kauci (jistotu) k zajištění svých závazků zapůjčením smlouvy o výpůjčce, má PRODÁVAJÍCÍ právo odečíst z kauce cenu zboží a/nebo smluvní pokutu, o čemž bude informovat KUPUJÍCHO v e-mailu zaslaném na adresu KUPUJÍCÍHO uvedenou v Žádosti či prostřednictvím webového rozhraní.
§ 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. KUPUJÍCÍ se zavazuje okamžitě informovat PRODÁVAJÍCÍHO o veškerých změnách údajů týkajících se KUPUJÍCÍHO, zejména pak o změně adresy sídla KUPUJÍCÍHO, změně osob oprávněných zastupovat KUPUJÍCÍHO, změně osob zmocněných KUPUJÍCÍM k zadávání objednávek, o změně osob zmocněných KUPUJÍCÍM k převzetí zboží od PRODÁVAJÍCÍHO a také o všech dalších změnách - mj. o zahájení insolvenčního řízení nebo o vstupu do likvidace. Výše uvedenou zprávu musí KUPUJÍCÍ písemně odeslat PRODÁVAJÍCÍMU doporučeným dopisem nejpozději do 7 dnů ode dne změny či vzniku skutečnosti, kterou je povinen nahlásit PRODÁVAJÍCÍMU. Pokud KUPUJÍCÍ včas neinformuje o změně svého sídla, považují se dopisy zasílané PRODÁVAJÍCÍM na původní adresu sídla za doručené třetí pracovní den po jejich odeslání.
 2. KUPUJÍCÍ je oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vůči PRODÁVAJÍCÍMU vzniklou na základě smluvního vztahu s PRODÁVAJÍCÍM pouze s jeho výslovným písemným souhlasem. Stejně tak je KUPUJÍCÍ oprávněn postoupit jakoukoliv smlouvu uzavřenou s PRODÁVAJÍCÍM (a tedy práva a povinnosti z ní vzniklá) pouze po předchozím písemném souhlasu PRODÁVAJÍCÍHO.
 3. Veškeré dohody mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM jsou důvěrné. KUPUJÍCÍ se zavazuje, že jejich obsah nesdělí třetím osobám. Veškeré reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek PRODÁVAJÍCÍHO jsou chráněna autorským právem, zákonem o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o nekalé soutěži. Bez písemného souhlasu PRODÁVAJÍCÍHO je výslovně zakázáno jejich šíření a kopírování či užití jakýmkoliv způsobem.
 4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s dodržováním platných právních předpisů o ochraně osobních údajů (dále jen „Předpisy o ochraně osobních údajů"), mimo jiné nařízením EU o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679 ("GDPR") a národní úpravou ochrany osobních údajů. V tomto ohledu obě strany potvrzují a souhlasí, že budou dodržovat platné Předpisy o ochraně osobních údajů při jakémkoli použití a manipulaci, zveřejňování, přenosu, sdílení nebo zpracování (jakýmkoli způsobem a za jakýmkoliv účelem) jakýchkoliv identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob (dále jen „Osobní údaje") poskytnutých druhou Smluvní stranou, včetně Osobních údajů zaměstnanců, prodejců nebo zákazníků, během obchodních vztahů mezi Smluvními stranami. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré Osobní údaje sdílené a zpracované v rámci jejich obchodního vztahu jsou důvěrné a podléhají povinnosti zachovávat důvěrnost podle této dohody a příslušných právních předpisů.
 5. Osobní údaje, které KUPUJÍCÍ poskytne PRODÁVAJÍCÍMU, budou zpracovávány v průběhu obchodního vztahu s KUPUJÍCÍM a za účelem výkonu činnosti distributora nebo jiných souvisejících činností. V tomto ohledu, pokud PRODÁVAJÍCÍ zpracovává Osobní údaje poskytované KUPUJÍCÍM a jménem KUPUJÍCÍHO, zpracuje PRODÁVAJÍCÍ Osobní údaje pouze v souladu s pokyny KUPUJÍCÍHO a pouze za účelem uvedeným shora a zároveň v souladu s Předpisy o ochraně osobních údajů. Takové zpracování může zahrnovat převod Osobních údajů do USA nebo jiných třetích zemí.
 6. Veškeré subjekty údajů mají právo uplatňovat svá práva na přístup, opravu, změnu, omezení zpracování nebo výmazu („právo být zapomenut“), přenositelnost osobních údajů, námitku proti zpracování Osobních údajů subjektu údajů nebo jakémukoli jinému právu poskytnutému podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Všechny požadavky musí být adresovány na následující e-mailovou adresu: privacy@ingrammicro.com. Více informací o právech a povinnostech KUPUJÍCÍHO a PRODÁVAJÍCÍHO ohledně ochrany osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Ingram Micro v sekci Soukromí a ochrana osobních údajů (www.ingrammicro24.com/en/data-protection-rights-and-obligations), a tyto tvoří nedílnou součást těchto VOP.
 7. V záležitostech neupravených těmito VOP budou použity platné právní předpisy České republiky, zejména předpisy občanského zákoníku.
 8. Vztahy smluvních stran vzniklé na základě těchto VOP či jakýchkoliv jiných ujednání, z uzavřených kupních smluv se řídí právním řádem České republiky. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 platí, že smluvní strany si zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu, tyto VOP a jiné smlouvy uzavírané na základě VOP právo české, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 9. Veškeré spory mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM vzniklé na základě či v souvislosti s uzavřenými smlouvami mezi smluvními stranami nebo těmito VOP bude řešit soud místně příslušný podle sídla PRODÁVAJÍCÍHO.
 10. Pro vyloučení veškerých pochybností si smluvní strany v případě kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s kupní či jinou smlouvou a těmito VOP sjednávají výlučnou pravomoc českých soudů.
 11. Tyto VOP nabývají účinnosti ke dni 18.05.2017
Hradec Králové, dne 18.05.2017 Ingram Micro Czech Repulibc s.r.o.