Nalagam...
Naša stran uporablja piškotke, ki so shranjeni pri končnem uporabniku. Z uporabo te strani se strinjate s splošnimi pogoji našega portala.
Tukaj lahko preberete več o pogojih našega portala

PRAVILA IN POGOJI ZA SPLETNO PRODAJO BLAGA IN STORITEV PREKO PLATFORME IngramMicro24PRAVILA IN POGOJI ZA SPLETNO PRODAJO BLAGA IN STORITEV PREKO PLATFORME IngramMirco24
§ 1. SPOŠNE DOLOČBE

Ti Pogoji in pravila urejajo pogoje prodaje blaga in storitev preko spletne strani IngramMirco24, ki jo upravlja DOBAVITELJ Ingram Micro Ljubljana, tehnološke rešitve, d.o.o. Platforma je namenjena izključno podjetnikom, ki so redni poslovni partnerji družbe Ingram Micro Ljubljana, tehnološke rešitve, d.o.o. in ki platformo uporabljajo za opravljanje zakonitih transakcij, ki so neposredno povezane z njihovim poslovanjem ali poklicno dejavnostjo.

§ 2. DEFINICIJE
 1. Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v teh POGOJIH IN PRAVILIH, imajo naslednji pomen:
  • POGOJI IN PRAVILA - navedeni pogoji in pravila.
  • DOBAVITELJ - Ingram Micro Ljubljana, tehnološke rešitve, d.o.o. z omejeno odgovornostjo s sedežem v Ljubljani na naslovu Verovškova ulica 55; vpisana v register družb pri Okrožnemu sodišču v Ljubljani z dnem 10.10.2011, matična številka 6038450000, DŠ: SI 22188525.
  • IngramMirco24 - IT sistem (spletna stran), dostopen na svetovnem spletu, z domeno www.IngramMirco24.com, ki ga DOBAVITELJ uporablja za prodajo blaga posameznim prejemnikom (v nadaljevanju PREJEMNIKI).
  • UPORABNIK - fizična oseba, ki v okviru svojih službenih dolžnosti zastopa podjetnika, torej fizično osebo, pravno osebo ali organizacijsko enoto brez pravne sposobnosti, katera opravlja posle ali poklicno dejavnost in izvaja zakonite transakcije z DRUŽBO (v nadaljevanju PREJEMNIK), ki je poslovni partner DRUŽBE, in ki preko spletne strani IngramMirco24 od DRUŽBE kupuje blago, in ki ima veljavno uporabniško ime in geslo.
  • BLAGO - izdelki, ali pravice, ki so lahko predmet naročila, ki jih PREJEMNIKU zagotovi DOBAVITELJ.
  • PREJEMNIK - podjetnik, torej fizična oseba, pravna oseba ali organizacijska enota brez pravne sposobnosti, ki opravlja posle in uporablja spletno stran IngramMirco24 neposredno ali preko svojih pooblaščenih predstavnikov, torej UPORABNIKOV, ki z DRUŽBO izvaja zakonite transakcije, ki so neposredno povezane z poslovanjem ali poklicno dejavnostjo PREJEMNIKA.
§ 3. ODDAJA IN IZVRŠITEV NAROČILA.
 1. Za nakup BLAGA ali STORITEV DOBAVITELJEV preko spletne strani IngramMirco24 mora PREJEMNIK oddati naročilo za BLAGO ali STORITVE, ki jih tisti trenutek nudi DOBAVITELJ, pri čemer PREJEMNIK odda zavezujočo izjavo o svoji nameri kupiti naročeno BLAGO. PREJEMNIK ne more zavrniti BLAGA, če ga DOBAVITELJ dobavi v skladu s pogoji PREJEMNIKOVEGA naročila. Naročnik naročilo oddaja tako, da na spletni strani www.IngramMirco24.com izpolni poseben obrazec.
 2. Za izvršitev naročila mora biti naročnik registriran PREJEMNIK ali UPORABNIK platforme IngramMirco24 z aktivnim računom.
 3. Nepravilno ali nepopolno izpolnjeni obrazci za naročilo ne bodo obdelani.
 4. DOBAVITELJ si pridržuje pravico do preverjanja naročil. V primeru kakršnihkoli razumnih skrbi ali kršitev teh PRAVIL IN POGOJEV lahko DOBAVITELJ odpove naročilo.
 5. Ko PREJEMNIK odda naročilo, prejme njegovo potrditev po elektronski pošti ali telefonu ali pa se spremeni status naročila na spletni strani. Vsa naročila, ki ne bodo potrjena v 7 dneh, ne bodo izvršena. Kot potrditev naročila velja kupoprodajna pogodba med DOBAVITELJEM in PREJEMNIKOM, sklenjena preko sistema za spletno prodajo IngramMirco24. Prevzem naročila vsebuje specifikacijo, število izdelkov in / ali storitev, ceno; plačilne pogoje ter način, kraj in čas dostave BLAGA. Ko PREJEMNIK odda naročilo, ima DOBAVITELJ pravico, da v pisni obliki določi drug datum za podpis ali začetek veljavnosti pogodbe.
 6. Mesto za dobavo DOBAVITELJA je registrirani sedež DOBAVITELJA.
 7. Vsi katalogi, fotografije, reklamni prospekti in tehnični podatki, ki jih objavi DOBAVITELJ, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo ponudbe. Tehnični podatki in parametri so zavezujoči le, če so potrjeni s strani DOBAVITELJA v potrditvi sprejema naročila. V primeru, da se tehnični podatki in parametri, ki jih je DOBAVITELJ potrdil v potrditvi sprejema naročila, za katerokoli blago, ki ga je naročil PREJEMNIK, kasneje spremenijo iz razlogov, na katere DOBAVITELJ ne more vplivati, kot so konstrukcijske spremembe in / ali e tehničnih podatkov ali zasnove naročenega blaga, katere izhajajo iz izboljšav blaga, ki jih je naredil proizvajalec, ali tehničnega razvoja, bo DOBAVITELJ o tem obvestil PREJEMNIKA po faksu ali elektronski pošti, ali preko sistema za spletno prodajo IngramMirco24. Če v 7 dneh od datuma prenosa DOBAVITELJEVEGA obvestila o spremembah tehničnih podatkov ali parametrov naročenega blaga PREJEMNIK DOBAVITELJU ne predloži izjave o preklicu svojega naročila, ki jo pošlje po faksu ali e-pošti, ali preko sistema za spletno prodajo IngramMirco24, se šteje, da je PREJEMNIK potrdil in sprejel spremenjene tehnične podatke in parametre naročenega blaga.
 8. DOBAVITELJ mora dati jasno vedeti, da so vse ponudbe, izračuni, načrti, skice in drugi tehnični podatki zaupne narave in da jih kot take PREJEMNIK ne sme razkriti tretjim osebam. Če PREJEMNIK krši to določbo, ima DOBAVITELJ pravico sprožiti pravne postopke za uveljavljanje pravnih sredstev za primer kršitve poslovne skrivnosti v skladu z zakonodajo o boju proti nelojalni konkurenci.
 9. V primeru, da PREJEMNIK zahteva spremembe naročenega BLAGA, se taka zahteva šteje kot novo naročilo.
 10. UPORABNIK, ki je pooblaščen za upravljanje računa PREJEMNIKA, lahko omeji vrednost odprtih naročil drugih UPORABNIKOV, pooblaščenih za naročanje v imenu PREJEMNIKA. Kot odprta naročila se štejejo naročila, potrjena s strani DOBAVITELJA, ki jih PREJEMNIK še ni plačal.
§ 4 CENA.
 1. Prodajne cene blaga, navedene v DOBAVITELJEVEM sistemu za spletno prodajo IngramMirco24 ali informativnem gradivu, so informativne narave.DOBAVITELJ bo končne prodajne cene blaga potrdil (po e-pošti ali faksu oziroma preko spletne strani IngramMirco24) v potrditvi sprejema naročila, ki jo bo izdal za PREJEMNIKOVO naročilo
 2. DOBAVITELJ lahko cene za blago določi v EUR, v dogovoru s PREJEMNIKOM lahko tudi v USD. Cene, določene s strani DOBAVITELJA, so brez DDV in stroškovrevoza.
 3. Pri izračunu prodajne cene blaga, ki je pretvorjena iz tuje valute, uporabi povprečni menjalni tečaj Narodne banke Slovenije na dan prodaje (datum na računu). Uporabi se povprečni menjalni tečaj, določen s strani Narodne banke Slovenije ki je objavljen na delovni dan pred datumom prodaje, po 14:30. uri. DOBAVITELJ si pridržuje pravico, da pri pretvarjanju prodajne cene uporabi drug menjalni tečaji na datum fakture in ne povprečnega menjalnega tečaja Narodne banke Slovenije, če je ob kateremkoli času na dan prodaje stopnja prodaje valute na medbančnem trgu, objavljena v trgovalnem sistemu Reuters, vsaj 1 % višja od povprečnega menjalnega tečaja Narodne banke Slovenije na ta datum. Informacije o veljavnem menjalnem tečaju so ves čas na voljo na strani https://www.IngramMirco24.com. Pogodbeni stranki imata pravico, da se dogovorita o vsakem menjalnem tečaju razen o menjalnem tečaju, navedenemu zgoraj, kar morata potrditi pisno ali po e-pošti.
 4. Cene blaga, ki je predmet dobave, se povišajo za znesek DDV po veljavni davčni stopnji, stroške transporta in druge morebitne dajatve
 5. Ker je za razprodaje na voljo le omejena količina blaga, pri oddajanju naročil velja, da se naročila za to blago izpelje v vrstnem redu, kot so bila naročila sprejeta, dokler zaloge ne poidejo.
 6. DOBAVITELJ si pridržuje pravico do sprememb cen blaga, ki je na voljo na spletni strani IngramMirco24, dodajanja novega blaga ali umik izdelkov iz prodaje prek spletne strani IngramMirco24 ter da izvaja, prekliče ali spremeni promocijske akcije na spletni strani IngramMirco24.
§ 5 DOSTAVA IN DOBAVA / PREVZEM BLAGA
 1. Izpolnitev naročila je odvisna od razpoložljivosti blaga v skladišču ali pri dobaviteljih DRUŽBE ali drugih DOBAVTELJIH. V primeru nerazpoložljivosti nekaterega blaga iz naročila bo prejemnik obveščen o spremembi statusa naročila in se bo odločil o načinu izpolnitve naročila (delna dobave, daljši čas čakanja, odpoved celotnega naročila).
 2. Rok dobave se šteje kot dogovorjen, če je DOBAVITELJ pripravljen oddati blago PREJEMNIKU, PREJEMNIK pa ga je pripravljen prevzeti na mestu in v roku, ki sta navedena v naročilu, čas dobave pa začne teči z dnem potrditve sprejetja naročila, ki ga DOBAVITELJ pošlje PREJEMNIKU.
 3. Rok dobave je mogoče spremeniti in ustrezno podaljšati v primeru višje sile. Višja sila pomeni vse morebitne nepredvidljive dogodke, ki jih ni mogoče preprečiti, vključno z naravnimi nesrečami, stavkami, izprtji, delovnimi spori, zakonodajnimi spremembami, upravnimi odločbami ali vladnimi naročili, pod pogojem, da ti dogodki pomembno vplivajo na proizvodni proces ali proces dobave blaga. Prav tako se kot višja sila štejejo omenjeni dogodki, če se zgodijo dobaviteljem ali podizvajalcev DOBAVITELJA ali če pravočasno izvedbo obveznosti DOBAVITELJA preprečujejo ali močno ovirajo gospodarske razmere. DOBAVITELJ se lahko sklicuje na zgoraj opisano višjo silo tudi, če že zamuja z dobavo. Kadar gre za pomembna vprašanja, mora DOBAVITELJ nemudoma obvestiti PREJEMNIKA o začetku ali prenehanju dogodkov, navedenih kot višja sila.
 4. Ponudnik si pridržuje pravico, da vsako naročilo izpolni v več korakih, o čemer predhodno obvesti PREJEMNIKA preko sistema za spletno prodajo IngramMirco24, po telefaksu ali elektronski pošti, razen če PREJEMNIKOVO naročilo vsebuje zahtevo, da je naročilo treba izpolniti v enem koraku. V primeru izpolnjevanja naročila v več korakih se vsak korak smatra kot ločen pravni akt, zato mora PREJEMNIK blago pri vsakem koraku plačati do datuma zapadlosti, ki ga določi DOBAVITELJ v ustrezni fakturi, pogodbi ali potrditvi sprejeta naročila.
 5. Rok dobave za blago, naročeno s strani PREJEMNIKA, bo določil DOBAVITELJ v potrditvi naročila, pri čemer upošteva svoje možnosti za dobavo naročenega blaga v najkrajšem možnem času. DOBAVITELJ lahko zavrne izpolnitev naročila ali jo odloži, če ima PREJEMNIK zapadle račune, ki se nanašajo na kakršna koli že izpolnjena naročila.
 6. DOBAVITELJ zagotovi dostavo blaga, ki ga je naročil PREJEMNIK, na naslov, naveden v naročilu, preko špediterja ali prevoznika, s katerim ima sklenjeno pogodbo. To določilo ne velja za ključe za aktivacijo licenc, in drugo blago, dostavljeno v elektronski obliki preko e-pošte.
 7. PREJEMNIK lahko spremeni naslov za dostavo, ki ga je navedel v naročilu. Vsako spremembo naslova za dostavo mora UPORABNIK ali PREJEMNIK narediti v sistemu za spletno prodajo IngramMirco24 najkasneje pred začetkom postopka dostave s strani DOBAVITELJA.
 8. DOBAVITELJ ne odgovarja za zavrnitev pošiljke brez razloga s strani PREJEMNIKA ali morebitne napake, ki jih je naredil PREJEMNIK pri izpopolnjevanju obrazca za naročilo, zaradi katerih dostava ni mogoča. Stroške ponovnega pošiljanja blaga in obdelave takšnega naročila krije PREJEMNIK.
 9. DOBAVITELJ  krije stroške transporta na območju Slovenije. O stroških za mednarodne prevoze se stranke za vsak prevoz posebej dogovorijo pred odpremo.
 10. Blago, naročeno pred 14. uro na delovni dan, bo odpremljeno preko špediterja ali prevoznika na isti dan naročila, naročila, oddana po 16. uri, pa na ali naslednji delovni dan. Za prevoz večjih tovorov se stranke dogovorijo za vsak primer posebej. . PREJEMNIK lahko blago prevzame tudi v skladišču DOBAVITELJA na delovne dni, torej od ponedeljka do četrtka med 8 in 17. Uro,ob petkih med 8. In 15.uro.
 11. Kadar blago PREJEMNIKU dostavi prevoznik ali špediter, ki ga je najel DOBAVITELJ, PREJEMNIK nosi tveganje za blago od trenutka, ko blago prevzame od prevoznika ali špediterja. V primeru, da PREJEMNIK najame prevoznika ali špediterja po svoji izbiri ali če PREJEMNIK sam prevzame blago v DOBAVITELJEVEM skladišču oziroma ga prevzame oseba, ki jo PREJEMNIK pooblasti, PREJEMNIK tveganje za blago prevzame od trenutka, ko blago prevzame iz DOBAVITELJEVEGA skladišča.
 12. Kot potrdilo o prevzemu blaga se šteje žig in podpis ali samo podpis PREJEMNIKA ali podpis osebe, pooblaščene s strani PREJEMNIKA, na dokumentu/dobavnici, ki ga predloži prevoznik ali špediter, najet s strani DOBAVITELJA, ob izdaji blaga, zajetega v naročilu, ki ga je oddal PREJEMNIK ali oseba, pooblaščena s strani PREJEMNIKA;
 13. DOBAVITELJ ima pravico domnevati, da blago, ki ga dostavi na naslov, naveden v ustreznem naročilu, prevzame pooblaščeni predstavnik PREJEMNIKA in da je potrdilo o prevzemu blaga zavezujoče tako za PREJEMNIKA kot tudi za DOBAVITELJA. Te določbe se ustrezno uporabijo tudi, če PREJEMNIK blago iz skladišča DOBAVITELJA prevzame z lastnim prevozom ali ga zanj prevzame njegov izbrani prevoznik ali špediter.
 14. Prejemnik mora preveriti kakovost, količino in skladnost dobavljenega blaga nemudoma po njegovem prejemu in to zabeležiti v prevzemno dokumentacijo ali drugo potrdilo o prevzemu blaga v prisotnosti prevoznika ali špediterja.
 15. Morebitne pripombe mora PREJEMNIK takoj (v roku 3 dni po prevzemu blaga) pisno sporočiti DOBAVITELJU ter mu omogočiti, da dobavljeno blago preveri nedotaknjeno. Če PREJEMNIK blago prevzame brez pripomb, se šteje, da je bilo blago dostavljeno pravilno in v skladu z naročilom PREJEMNIKA.
 16. Če je dobavljenega blaga ni mogoče objektivno preveriti zaradi posebne vrste embalaže ali drugega pomembnega razloga, mora ob prevzemu PREJEMNIK preveriti dokumente, količino in stanje embalaže ter podatke na etiketah pakiranja, kot tudi morebitne poškodbe, ki bi bile vidne navzven. Kakor hitro je mogoče, v vsakem primeru pa najkasneje takrat, ko je blago razpakirano, vendar še ne uporablja, mora PREJEMNIK opraviti podrobnejši pregled in njegove rezultate nemudoma sporočiti DOBAVITELJU.
 17. PREJEMNIK mora opraviti vse postopke, opisane zgoraj, saj v nasprotnem primeru izgubi pravico do uveljavljanja morebitnih zahtevkov do DOBAVITELJA.
 18. Če PREJEMNIK ne prevzame naročenega blaga v 14 dneh od potrditvi DOBAVITELJA, da je blago pripravljeno za dostavo, ima DOBAVITELJ pravico od PREJEMNIKA zahtevati ustrezno odškodnino, vključno z zahtevkom za povračilo stroškov skladiščenja blaga, ki ga PREJEMNIK ni prevzel, ali transportnih stroškov po cenikih, ki veljajo pri DOBAVITELJU. Po 14 dneh po potrditvi DOBAVITELJA, da je blago pripravljeno za dostavo, in če PREJEMNIK ne izpolnjuje pogojev iz pogodbe, ima DOBAVITELJ pravico ponovno prodati blago in PREJEMNIKU sporočiti nov datum izvedbe naročila v skladu z novimi pogoji, ki jih določi. Poleg tega ima DOBAVITELJ pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 1% od vrednosti blaga za vsako 10-dnevno obdobje, ki se začne z dnem, ko DOBAVITELJ pošlje potrditev, da je blago pripravljeno za dostavo.
§ 6 PLAČILA
 1. PREJEMNIK mora prodajno ceno blaga plačati v roku, določenem v ustrezni fakturi.
 2. Na podlagi PREJEMNIKOVE zahteve lahko DOBAVITELJ blago zaračuna tudi v USD. Če DOBAVITELJ izda faktur v USD, mora PREJEMNIK prodajno ceno za blago plačati v isti valuti, kot je bila uporabljena v fakturi, na devizni račun, naveden v fakturi. Če PREJEMNIK zamuja s plačilom računov, mora DOBAVITELJU plačati obresti po enakih pravilih, kot veljajo za zakonske obresti za vsak dan zamude, dokler ne poravna polne prodajne cene za blago.
 3. Plačilo za blago se izvede z nakazilom na DOBAVITELJEV račun, naveden v splošnih pogojih poslovanja DOBAVITELJA.
 4. Kot datum plačila se šteje datum, ko se plačilo knjiži na DOBAVITELJEV.
§ 7. ZAKONSKO PREDPISANA GARANCIJA
 1. Dobavitelj se zavezuje, da bo v času trajanja garancijske dobe v svojih pooblaščenih servisih opravil vse okvare opreme, ki nastanejo ob normalni uporabi v skladu z navodili in ki onemogočajo brezhibno delovanje opreme.
 2. Kakršnekoli razlike v videzu (barvi, velikosti, itd) naročenih izdelkov, ki nastanejo zaradi nastavitev računalnika PREJEMNIKA, niso osnova za vložitev pritožbe o kupljenem blagu.
§ 8. RAZPOLOŽLJIVOST BLAGA ZA PROMOCIJSKE IN MARKETINŠKE NAMENE
 1. Za povečanje prodaje lahko DOBAVITELJ PREJEMNIKU blago začasno posodi, da PREJEMNIK lahko lastnosti in kakovosti blaga pokaže kupcem.
 2. Prošnjo za izposojo blaga za promocijske in marketinške namene oseba, pooblaščena s strani PREJEMNIKA (vključno z osebami, pooblaščenimi za oddajanje naročil), pošlje preko sistema za spletno prodajo IngramMirco24.
 3. Za izvršitev prošnje mora biti PREJEMNIK ali UPORABNIK registriran v sistemu za spletno prodajo IngramMirco24 imeti aktiven račun.
 4. Blago, ki je predmet posoje, brez pisnega soglasja DOBAVITELJA ne sme uporabljati katerakoli tretja oseba.
 5. Blago se posoja za obdobje, določeno v dogovoru, po preteku katerega ga mora PREJEMNIK vrniti v skladu z določbami, navedenimi v nadaljevanju.
 6. DOBAVITELJ lahko zahteva takojšnje vračilo izposojenega blaga, če:
  • PREJEMNIK blago, ki je predmet izposoje, uporablja na način, s katerim krši TE POGOJE IN PRAVILA, ali je v nasprotju z lastnostmi ali namembnostjo blaga;
  • PREJEMNIK blago, ki mu je bilo dano na voljo, preda drugim osebam brez dovoljenja DOBAVITELJA;
  • blago, ki je bilo dano na izposojo, DOBAVITELJ nujno potrebuje;
  • PREJEMNIK zamuja s plačilom DOBAVITELJU.
 7. V primeru, da DOBAVITELJ zahteva, da se mu izposojeno blago nemudoma vrne, mora PREJEMNIK blago vrniti v roku 2 delovnih dni od datuma, ko je DOBAVITELJ poslal svoj zahtevek za vračilo. Zahtevek mora DOBAVITELJ poslati na uporabnikov e-poštni naslov.
 8. PREJEMNIK mora izposojeno blago vrniti v primernem stanju.
 9. Blago mora PREJEMNIKI vrniti na sedež DOBAVITELJA v roku, ki ga določi DOBAVITELJ. DOBAVITELJ podpiše ustrezno poročilo o sprejetju blaga.
 10. Če PREJEMNIK preseže rok za vračilo blaga, se strinja, da za vsak dan zamude plača bruto kazen v višini 1 % cene blaga, ki je predmet izposoje, kot je določena v prošnji za izposojo. Plačilo kazni ne odvezuje PREJEMNIKA njegove obveznosti vračila blaga in odgovornosti v skladu s splošnimi pravnimi načeli.
 11. PREJEMNIK mora blago, ki je predmet izposoje, uporabljati v skladu z njegovo namembnostjo in lastnostmi ter na način, s katerim prepreči škodo, ki presega normalno obrabo blaga.
 12. Prejemnik mora blago, ki je predmet izposoje, hraniti pravilno v skladu s njegovimi lastnostmi in pri tem upoštevati navodila dobavitelja, če jih je dobil. PREJEMNIK odgovarja za vsako izgubo, uničenje, okvaro ali poškodbo blaga, ki je predmet posoje.
 13. V primeru izgube, poškodovanja, uničenja, čezmerne obrabe ali nepopolne količine in manjkajočih delov blaga, ki je predmet izposoje, ali če PREJEMNIK ne vrne blaga, ki je predmet izposoje, se PREJEMNIK strinja z nakupom tega blaga po ceni, določeni v prošnji za izposojo blaga.
§9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 1. Ti POGOJI IN PRAVILA veljajo od 01.maja 2015.
 2. DOBAVITELJ ima pravico spremeniti ta PRAVILA IN POGOJE, vključno z uvedbo njihove nove različice.
 3. Vsaka sprememba teh PRAVIL IN POGOJEV začne veljati na datum, ki ga je navedla DOBAVITELJ, v vsakem primeru pa najkasneje v 7 dneh po objavi spremembe PRAVIL IN POGOJEV na spletni strani IngramMirco24.
 4. Ta PRAVILA IN POGOJI so na voljo za brezplačen prenos, pripetje in tiskanje na spletni strani IngramMirco24, njihova papirna različica pa je na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Verovškova 55.
 5. Vsi spori v zvezi s poslovanjem DRUŽBE ali drugih DOBAVITELJEV, ki so povezani s prodajo blaga preko spletne strani IngramMirco24, se rešujejo na pristojnem sodišču v Ljubljani.
 6. Stranki potrjujeta, da delujeta skladno z relevantno zakonodajo glede varstva osebnih podatkov (“Zakon o varstvu osebnih podatkov”), vključno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (“Uredba (EU) 2016/679 (“GDPR”)) in drugo nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. V tem oziru obe stranki potrjujeta in se strinjata, da bosta pri uporabi, ravnanju, razkrivanju, prenosu, deljenju ali obdelavi v kakršnikoli obliki in za kakršenkoli namen, katerokoli informacijo o določenem ali določljivem posamezniku (“osebni podatek”) druge stranke, vključno z osebnimi podatki zaposlenega, prodajalca ali stranke, v času trajanja poslovnega razmerja med strankama, delovali v skladu z relevantno zakonodajo in drugimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Stranki potrjujeta, da so vsi podatki, ki se med njima izmenjujejo ali obdelujejo na podlagi oziroma v zvezi s poslovnim razmerjem, zaupne narave in tako zanje veljajo obveznosti glede zaupnosti, kot opredeljeno spodaj, kot tudi relevantni predpisi.
 7. Osebni podatki, posredovani DOBAVITELJU s strani PREJEMNIKA, bodo obdelani za namene izvajanja poslovnega razmerja s PREJEMNIKOM in z namenom zagotavljanja storitev kot distributer ali drugo s tem povezano aktivnostjo. V kolikor bo DOBAVITELJ obdeloval osebne podatke, posredovane s strani ali v imenu PREJEMNIKA, lahko DOBAVITELJ te podatke obdeluje le skladno z navodili PREJEMNIKA, samo za namene, opredeljene zgoraj, ter skladno z določili relevantnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Taka obdelava lahko vključuje tudi prenos osebnih podatkov v ZDA ali tretjo državo.
 8. Vsak posameznik ima pravico do uveljavitve svoje pravice do dostopa, popravka, dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa (“pravica do pozabe”), prenosljivosti podatkov, ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov ali katere druge pravice, ki jo ima na podlagi relevantnega zakona ali drugih predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Vsi zahtevki morajo biti poslani na elektronski naslov: privacy@ingrammicro.com. Dodatne informacije glede pravic in obveznosti PREJEMNIKA in DOBAVITELJA na področju varstva osebnih podatkov lahko najdete na spletni strani Ingram Micro pod zavihkom Pogoji in pravila (www.ingrammicro24.com/en/data-protection-rights-and-obligations) in so del teh Splošnih pogojev.
 9. Z oddajo naročila se šteje, da sta UPORABNIK in PREJEMNIKA seznanjena s POGOJI IN PRAVILI in da razumeta njihovo vsebino, jo v celoti sprejmeta in se zavezujeta ravnati v skladu z njimi.
 10. Za morebitne primere, ki tu niso urejeni, se uporabljajo zakonska določila v Republiki Sloveniji.

V Ljubljani, 01.05.2015

Za DOBAVITELJA: Milanka Memon, direktorica